Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nejasne ustanovená podmienka účasti ekonomického postavenia

Dátum:

Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Rada") v rozhodnutí č. 14595-9000/2017 zo 16. októbra 2017 zakotvila základné interpretačné pravidlo, v zmysle ktorého na základe nejasne ustanovenej podmienky účasti, z ktorej nevyplýva jednoznačne to, akým dokladom a akým spôsobom má byť daná podmienka účasti preukázaná, do úvahy prichádza jej preukázanie všetkými uvedenými spôsobmi. Uvedené znamená, že v prípade nejasne ustanovenej podmienky účasti táto sa má vykladať v prospech uchádzača.

Nejasne ustanovená podmienka účasti ekonomického postavenia
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer SR s. r. o.
V predmetnom prípade verejný obstarávateľ ustanovil nasledujúcu podmienku účasti: uchádzač musí preukázať prístup k úveru alebo k iným finančným prostriedkom dostačujúcim pre zaistenie finančných tokov počas trvania zmluvy/zákazky. Rada vo svojom rozhodnutí uviedla, že niektorí záujemcovia mohli predmetnú podmienku účasti pochopiť tak, že kontrolovaný vyžaduje preukázať, aby uchádzač mal prístup k úveru kedykoľvek po celý čas realizácie zákazky, teda výslovné vyjadrenie banky o prístupe uchádzača k úveru v ustanovenej výške počas realizácie zákazky malo predstavovať určitý záväzok banky do budúcnosti, že prostriedky v ustanovenej výške nebudú vyčerpané, ale budú prístupné po celý čas realizácie tejto zákazky. Z obsahu rozhodnutia Rady vyplýva, že ktorýkoľvek zo spôsobov uvedenej podmienky účasti je možné chápať ako splnenie uvedenej podmienky účasti.
Rozhodnutie Rady č. 14595-9000/2017 zo 16. októbra 2017
36. V oddiele III "Právne, ekonomické, finančné a technické informácie", bod III. 1) "Podmienky účasti", podbod III. 1.2) "
Ekonomické a finančné postavenie
" oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je, okrem iného, uvedené: "
(...) Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov): (...) 2.2 podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky (...).
"
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
(...) 2.2
Uchádzač musí preukázať prístup k úveru alebo k iným finančným prostriedkom dostačujúcim pre zaistenie finančných tokov počas trvania zmluvy/zákazky.
Minimálny požadovaný úver pre časť 1 predmetu zákazky je vo výške 1 950 000 eur, pre časť 2 predmetu zákazky je vo výške 1 950 000 eur, pre časť 3 predmetu zákazky vo výške 100 000 eur a pre časť 4 predmetu zákazky je vo výške 2 000 000 eur. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na viac častí predmetu zákazky, preukáže prístup k úveru alebo k iným finančným prostriedkom vo výške súčtu požadovaných úverov pre príslušné časti predmetu zákazky (...).
Odôvodnenie podmienok účasti
: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrady faktúr a ustanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky.
V časti ponuky úspešného uchádzača označenej ako "Ostatné" sa nachádza aj dokument označený ako "Prehľad úverov", v ktorom je uvedené:
 "Prehľad úverov, ktoré má k dispozícii Y pre financovanie obchodných zákaziek I-------------------------------I-------------I--------------I---------------I I                I       I       I úver v eurách I I-------------------------------I-------------I--------------I---------------I I Komerčná banka                               I I-------------------------------I-------------I--------------I---------------I I aktuálny úverový limit na   I       I       I   1 000 000 I I prevádzkové financovanie   I       I       I        I I-------------------------------I-------------I--------------I---------------I  Prehľad úverov, ktoré má Z pre financovanie obchodných zákaziek I-------------------------------I-------------I--------------I---------------I I                I  úver v Kč I Kurz Kč/euro I úver v eurách I I-------------------------------I-------------I--------------I---------------I I Komerčná banka                               I I-------------------------------I-------------I--------------I---------------I I aktuálny úverový limit na   I 100 000 000 I  27,021  I 3 700 825,28 I I prevádzkové financovanie   I       I       I        I I-------------------------------I-------------I--------------I---------------I I UniCredit Bank                               I I-------------------------------I-------------I--------------I---------------I I prevádzková úverová linka   I 70 000 000 I  27,021  I 2 590 577,70 I I-------------------------------I-------------I--------------I---------------I I ČSOB                                    I I-------------------------------I-------------I--------------I---------------I I Úverové limity        I 155 000 000 I  27,021  I 5 736 279,19 I I-------------------------------I-------------I--------------I---------------I I Celkom                           I 12 027 682,17 I I-----------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.