Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nové pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou podľa "veľkej" novely zákona o verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Aktuality

Procesné pravidlá zadávania zákaziek s nízkou hodnotou zostávali dlhé roky nemenné, pričom sa upravovali najmä horné finančné limity spojené s týmto najjednoduchším postupom verejného obstarávania. Zákon č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, môžeme pokojne označiť za „veľkú“ novelu tohto zákona, keďže prináša početné zmeny, ktoré sa dotkli aj zákaziek s nízkou hodnotou a tentokrát to nezačalo a neskončilo iba zvýšením finančných limitov. V krátkosti možno povedať, že zákazky s nízkou hodnotou budú rozdelené na dve kategórie, pričom tie vyššieho finančného limitu budú zverejňované vo vestníku verejného obstarávania a budú spojené s viacerými procesnými pravidlami, ktoré doteraz pri zákazkách tohto typu absentovali (napr. určenie minimálnej lehoty na predkladanie ponúk). Cieľom tohto článku je predstaviť a zhodnotiť tieto nové pravidlá pri zadávaní zákaziek, ktoré realizuje každý typ verejného obstarávateľa, či je to malá obec alebo veľké ministerstvo.

NOVÉ FINANČNÉ LIMITY PRE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU OD 31. MARCA 2022
Zvyšovanie finančných limitov je spravidla predmetom každej väčšej novely zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"). Ešte predtým, ako si predstavíme nové horné finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou, bolo by vhodné si objasniť, prečo bude dolný finančný limit začínať od sumy 10 000 eur bez DPH a nie 5 000 eur bez DPH. Dôvodom je zmena pôvodného ustanovenia § 1 ods. 14 ZVO, ktoré pojednávalo o výnimke pre zákazky do 5 000 eur bez DPH zadávané počas kalendárneho roka. Predmetná výnimka bude aktuálne predmetom úpravy v § 1 ods. 15 ZVO, pričom ZVO sa nebude vzťahovať na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota bude nižšia ako 10 000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Nové finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou tak od 31. marca 2022 budú nasledovné:

a)    zákazka s nízkou hodnotou na tovary okrem potravín a služby okrem služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO bude:

-  od 10 000 eur bez DPH do 100 000 eur bez DPH, ak sú zadávané verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO (napr. ministerstvá) – poznámka: pred účinnosťou novely bol tento limit do 70 000 eur bez DPH,

-  od 10 000 eur bez DPH do 180 000 eur bez DPH, ak sú zadávané verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) ZVO (napr. obce, mestá, vyššie územné celky, organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy) – poznámka: pred účinnosťou novely bol tento limit rovnako do 70 000 eur bez DPH.

b)    zákazky s nízkou hodnotou na služby podľa prílohy č. 1 k ZVO (napr. vzdelávacie služby, právne služby, strážna služba, služby na organizovanie podujatí) budú vo finančnom limite od 10 000 eur bez DPH do 400 000 eur bez DPH – poznámka: pred účinnosťou novely bol tento limit do 260 000 eur bez DPH,

c)    zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce budú vo finančnom limite od 10 000 eur bez DPH do 300 000 eur bez DPH – poznámka: pred účinnosťou novely bol tento limit do 180 000 eur bez DPH.

Jednoduchým zvýšením finančných limitov však výpočet zmien pri zákazkách s nízkou hodnotou nekončí, pretože predmetné zvýšenie limitov má jeden háčik a uvedenie pred novelou platných horných limitov pre zákazky s nízkou hodnotou formou poznámky má pre účely tohto článku svoje opodstatnenie. Predkladatelia novely ZVO sa rozhodli rozdeliť zákazky s nízkou hodnotou na dve kategórie, pričom pôvodný horný finančný limit pre zákazky s nízkou hodnotou bude determinovať novú kategóriu zákaziek s nízkou hodnotou s osobitnými a prísnejšími pravidlami. Pamätníci určite vedia, že v minulosti ZVO už poznal rozdelenie na štyri typy zákaziek: nadlimitné zákazky, podlimitné zákazky, 
podprahové zákazky 
a zákazky s nízkymi hodnotami. Práve podprahové zákazky, ktoré boli najskôr zverejňované na úradnej tabuli (pozri neslávne známy "nástenkový" tender), neskôr na webovom sídle verejného obstarávateľa a napokon informácie o výzv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.