Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Novoprijatý zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb z pohľadu verejného obstarávateľa

Dátum:

Národná rada Slovenskej republiky 13. novembra 2015 schválila vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon podpísal prezident Slovenskej republiky 8. decembra 2015. Zákon bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013, ako aj na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 137 z 20. marca 2013 k Návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách pre Slovenskú republiku v rámci Fázy 3 hodnotení, uznesenia vlády č. 235 z 31. mája 2012 k Akčnému plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016, uznesenia vlády č. 380 z 8. júla 2015 k Aktualizácii akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 a uznesenia vlády č. 403 z 8. júla 2015 k Akčnému plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu.

Novoprijatý zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb z pohľadu verejného obstarávateľa
Mgr.
Dávid
Štefanka
vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v roku 2007. Od roku 2007 pôsobí v advokácii, najskôr ako advokátsky koncipient a od roku 2010 ako samostatný advokát. Vo svojej praxi sa orientuje najmä na oblasť trestného práva a ochrany ľudských práv a základných slobôd.
Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb je v poslednom období často diskutovanou témou v oblasti práva. Na úvod je potrebné povedať, že vo svete sa uplatňuje viacero modelov trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, pričom z uvedeného pramenia rôzne prístupy k ponímaniu samotnej trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, ako aj k jej obsahovému vymedzeniu. Model trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb v anglosaskom systéme práva, ako aj v niektorých šátoch Európy je postavený na tzv. priamej trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. V takýchto prípadoch sa voči právnickým osobám vyvodzujú štandardné, priame tresty, pričom tieto nie sú podmieňované trestným stíhaním fyzickej osoby. V rámci kontinentálneho systému práva sa uplatňuje aj model tzv. nepriamej trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. Pre tento model je charakteristická skutočnosť, že trestne zodpovedné sú len fyzické osoby konajúce v mene právnickej osoby, pričom právne predpisy umožňujú právnickým osobám v trestnom konaní uložiť niektoré trestnoprávne sankcie. Tretím prístupom k chápaniu protiprávnej činnosti právnických osôb je postihovanie tohto konania normami administratívnoprávnej povahy. Napríklad v Nemecku o sankcii proti právnickej osobe v prvom stupni rozhoduje správny orgán a v odvolacom konaní súd v trestnom konaní.
Povinnosť zaviesť do slovenského právneho poriadku trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb vyplynula z viacerých medzinárodných dokumentov.
Prijatím zákona č. 224/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj "TZ"), došlo v roku 2010 k zavedeniu nepriamej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Týmto zákonom sa zaviedli nové trestnoprávne sankcie v podobe ochranných opatrení voči právnickým osobám, ktorými sú zhabanie peňažnej čiastky, zhabanie majetku, pričom uloženie týchto ochranných opatrení nie je podmienené väzbou na trestné stíhanie fyzických osôb.
Aktuálne prijatý zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov ukladaných právnickým osobám a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom konaní proti právnickým osobám. Zákonom sa novelizuje značný počet súvisiacich predpisov, pričom tieto zmeny je možno rozdeliť do troch základných skupín.
Prvú skupinu novelizovaných predpisov predstavujú zákony, ktorých zmena reaguje predovšetkým na zrušenie doterajšej právnej úpravy tzv. nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a jej nahradenie novou právnou úpravou. Ide najmä o novelizáciu Trestného zákona, Trestného poriadku, zákona o registri trestov, zákona o konkurze a reštrukturalizácii,
zákona o verejnom obstarávaní
, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Druhú skupinu predstavujú zákony, ktoré upravujú evidenciu zápisov právnických osôb. Rozširuje sa evidencia údajov o právnických osobách, a to o údaje o trestoch a ochranných opatreniach uložených v trestnom konaní právnickej osobe.
Tretiu skupinu novelizovaných zákonov predstavujú zákony,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.