Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

O možnosti preukázania oprávnenia na plnenie predmetu zákazky prostredníctvom subdodávateľa

Dátum:

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") má výnimočné, ale často prehliadané postavenie medzi ostatnými podmienkami účasti týkajúcimi sa osobného postavenia, či už z pohľadu možností pri jej stanovovaní pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ale aj spôsobov jej preukazovania. V tomto článku si zhrnieme najmä spôsoby preukázania splnenia tejto podmienky účasti zo strany uchádzača/záujemcu.

O možnosti preukázania oprávnenia na plnenie predmetu zákazky prostredníctvom subdodávateľa
Jozef
Bálint
Aktuálna právna úprava v zákone o verejnom obstarávaní
Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto, okrem iného, spĺňa podmienku účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby. Túto podmienku má uchádzač alebo záujemca podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO preukázať doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Pre stručnosť stačí ďalej uviesť, že uvedenú podmienku účasti je verejný obstarávateľ povinný určiť podľa § 38 ods. 1 ZVO pri každej nadlimitnej zákazke, čo podľa § 66 ods. 8 písm. c) ZVO platí aj pri ich zadávaní s využitím elektronického trhoviska. Ustanovenie § 38 ods. 2 ZVO následne priznáva v tomto ohľade výnimočné miesto obstarávateľovi, keďže ten môže, ale nie je povinný pri obstarávaní určovať v zásade ani jednu z podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, teda ani tú uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.
Uvedená podmienka účasti je ďalej jedinou, ktorú je verejný obstarávateľ povinný podľa § 114 ods. 2 ZVO určovať aj pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska. Pri obstarávaní podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska je podmienkou na zverejnenie ponuky na elektronickom trhovisku registrácia podľa zákona, ktorá je v zmysle § 14 ods. 1 ZVO podmienená zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO, kde sa k zápisu vyžadujú, okrem iného, doklady preukazujúce splnenie podmienok týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, resp. preukázanie rovnocenného zápisu, teda aj dokladu preukazujúceho oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Nakoniec, pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou zákon o verejnom obstarávaní explicitne neupravuje povinnosť verejných obstarávateľov na vyžadovanie dokladu o oprávnení na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. V zmysle § 117 ods. 1 ZVO však majú verejní obstarávatelia povinnosť postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. To, spolu s povinnosťou dodržiavať princípy verejného obstarávania uvedené v § 10 ods. 2 ZVO, indikuje potrebu určenia tejto podmienky účasti. Tu je zároveň vhodné uviesť, že aj pri týchto zákazkách môže povinnosť na vyžiadanie dokladu o oprávnení plniť predmet zákazky explicitne vyplývať z osobitných predpisov alebo usmernení.1)
Z uvedeného výpočtu vidíme, že predmetná podmienka účasti je v zásade neoddeliteľnou súčasťou verejného obstarávania na Slovensku.
Spôsoby preukazovania požadovaného oprávnenia uchádzačom/záujemcom
Jednou z najzaujímavejších otázok problematiky podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO je spôsob, akým môže uchádzač/záujemca preukázať dispozíciu týmto oprávnením pre účely plnenia zákazky.
V metodických usmerneniach2) Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") boli opakovane konštatované nasledovné spôsoby preukazovania:
-
vlastnými kapacitami uchádzača/záujemcu (čo netreba pre účely tohto článku ďalej rozoberať),
-
kapacitami iného člena skupiny dodávateľov, ak je využitý tento inštitút,
-
kapacitami iných osôb.
Skupina dodávateľov
Podľa § 37 ods. 3 ZVO: "Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne
. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
"
Pri využití tohto inštitútu je výslovne umožnené kumulatívne preukazovanie splnenia predmetnej podmienky účasti členmi skupiny dodávateľov. Všetci členovia skupiny dodávateľov totiž majú z hľadiska úpravy práv a povinností hospodárskych subjektov pre proces zadávania zákazky v zásade rovnocenné postavenie.
Kapacity iných osôb
Podľa § 33 ods. 2 ZVO:
"Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preuka
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.