Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Obsah výzvy na vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a spôsob odpovede uchádzača

Dátum:

Mimoriadne nízku ponuku je potrebné odôvodniť na základe prísnych kritérií objektivity a súčasne v súlade so zásadou primeranosti. Je však potrebné uviesť, že prípady objektívnych skutočností, dostatočne odôvodňujúcich mimoriadne nízku ponuku, sú v ustanovení § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj "ZVO") upravené len demonštratívne a uchádzač môže komisii verejného obstarávateľa/obstarávateľa uviesť aj iné dôvody a skutočnosti preukazujúce odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Komisia na vyhodnotenie ponúk musí požiadavke na vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky venovať náležitú pozornosť a nepristupovať k tomuto inštitútu len formálne. Relevantné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom môže byť podané len vtedy, ak sú mu známe konkrétne pochybnosti, resp. dôvody, ktoré viedli komisiu na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávateľa/obstarávateľa k záveru, že jeho ponuka, resp. jej časť je mimoriadne nízka. Je potrebné, aby komisia na vyhodnotenie ponúk uviedla, v čom vidí nereálnosť, podhodnotenosť ponukovej ceny uchádzača, teda uviesť skutočnosti, ktoré vzbudzujú pochybnosti o realizovateľnosti predmetu zákazky za ponukovú cenu uchádzača. Uviesť len citáciu § 42 ods. 3 ZVO nepostačuje a nenahrádza dostatočne formulovanú požiadavku na vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ktorá by mala byť podrobná a konkrétna, a to aj v kontexte obligatórnej účasti odborníkov v komisii na hodnotenie ponúk. K otázke koncipovania požiadavky podľa § 42 ods. 3 ZVO je teda potrebné konštatovať, že táto musí byť koncipovaná tak, aby bolo možné preskúmateľne preveriť odôvodnenie uchádzača k mimoriadne nízkej ponuke. Postup komisie na vyhodnotenie ponúk pri požiadaní uchádzača o vysvetlenie mimoriadnej ponuky musí byť v súlade s princípom transparentnosti preskúmateľný, čo znamená, že verejný obstarávateľ je povinný uviesť, na základe ktorých konkrétnych skutočností vyhodnotil ponuku uchádzača ako mimoriadne nízku a toto svoje tvrdenie je následne povinný aj riadne odôvodniť.

Obsah výzvy na vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a spôsob odpovede uchádzača
JUDr.
Juraj
Tkáč
Rozhodnutie o námietkach Úradu pre verejné obstarávanie z 18. júla 2016, č. 4997-6000/2016-ON/46, 5087-6000/2016-ON/47
Navrhovateľ č. 2 v úvode podaných námietok uvádza, že úkony kontrolovaného smerujúce k vylúčeniu jeho ponuky z predmetného verejného obstarávania v častiach č. 7, 8 a 11 predmetu zákazky boli neoprávnené, bez kvalifikovaného a zákonného dôvodu a voči nemu diskriminačné, pričom kontrolovaný konal v rozpore so základnými princípmi verejného obstarávania a v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Uvedené má podľa navrhovateľa č. 2 vplyv na výsledok verejného obstarávania a na obmedzenie jeho účasti v danom verejnom obstarávaní, čo je - podľa jeho názoru - voči nemu diskriminačné a došlo tak k porušeniu jeho práv a právom chránených záujmov. Navrhovateľ č. 2 ďalej uvádza, že riadne predložil ponuku do predmetného verejného obstarávania na časti predmetu zákazky č. 7, 8 a 11. Navrhovateľ č. 2 ďalej konštatuje, že v predloženej ponuke k jednotlivým častiam predmetu zákazky uviedol a navrhol cenu predmetu zákazky, ktorá je reálna a za ktorú vie bez akýchkoľvek obmedzení a za dodržania požiadaviek kontrolovaného na kvalitu, termíny a špecifikáciu predmet zákazky riadne plniť. Navrhovateľ č. 2 ďalej uvádza, že kontrolovaný ho listom z 22. decembra 2015 "Upratovacie a čistiace služby - žiadosť o vysvetlenie/odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky" požiadal o vyjadrenie k cenám jednotlivých identifikovaných položiek časti ponuky č. 7, 8 a 11, ktoré považoval kontrolovaný za mimoriadne nízke. Navrhovateľ č. 2 ďalej tvrdí, že listom z 20. januára 2016 doručil kontrolovanému podrobné vysvetlenie cien jednotlivých položiek, ktorých vysvetlenie žiadal kontrolovaný. Podľa navrhovateľa č. 2 jeho vysvetlenie obsahovalo podrobnú špecifikáciu cien jednotlivých položiek, odôvodnenie tvorby ceny súvisiace s výhodnými podmienkami zmluvných partnerov a dlhoročnou praxou v danej oblasti a obchodnou politikou, ktorá mu umožňuje predložiť ponuku v reálnych cenách, za ktoré je (a aj v súčasnosti realizuje poskytovanie rovnakých služieb) schopný plniť predmet zákazky v požadovanej kvalite, v stanovených termínoch a podľa požiadaviek kontrolovaného. Navrhovateľ č. 2 ďalej tvrdí, že kontrolovaný ho listom z 26. januára 2016 požiadal o osobnú konzultáciu k vysvetleniu a odôvodneniu mimoriadne nízkej ceny ponuky na časti č. 7, 8 a 11 predmetu zákazky, ktorej sa zúčastnil jeho zástupca a na ktorej podľa navrhovateľa č. 2 opakovane riadne vysvetlil a odôvodnil reálnosť navrhovaných cien jednotlivých položiek ponuky na časti č. 7, 8 a 11 predmetu zákazky. Navrhovateľ č. 2 ďalej poukazuje na skutočnosť, že 24. februára 2016 mu bolo doručené oznámenie o vylúčení. Navrhovateľ č. 2 ďalej uvádza, že v predmetnom oznámení o vylúčení uviedol kontrolovaný ako dôvod jeho vylúčenia po uskutočnenej osobnej konzultácii konštatovanie komisie, že
"písomne ani následne počas osobnej konzultácie dostatočne nevysvetlil svoju ponuku, ktorú obstarávateľ považuje za mimoriadne nízku"
, a zároveň kontrolovaný uviedol v odvodnení vylúčenia, že odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky
"nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa § 42 ods. 3 zákona"
. Navrhovateľ č. 2 ďalej tvrdí, že považuje dôvody, ktoré viedli kontrolovaného k vylúčeniu jeho ponuky, za neopodstatnené, bez právneho titulu a za také, ktoré vykazujú znaky diskriminácie a netransparentnosti. Navrhovateľ č. 2 má za to, že kontrolovaný neobjektívne, a teda diskriminačne posúdil vysvetlenie cien všetkých uvedených jednotlivých položiek ponuky v častiach č. 7, 8 a 11 predmetu zákazky, bez riadneho odôvodnenia a vysvetlenia konštatoval "nedostatočnosť vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky", a to bez jednoznačného odôvodnenia a konštatovania, ktorú časť požiadavky na vysvetlenie/odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky podľa § 42 ods. 3 ZVO považuje kontrolovaný vo väzbe na obsah vysvetlenia/ odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky za takú, ktorá nebola svojím obsahom v súlade s citovaným ustanovením zákona o verejnom obstarávaní. Podľa navrhovateľa č. 2 diskriminácia a netransparentno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.