Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Odborné stanovisko a charakter položenej otázky

Dátum:

Úrad pre verejné obstarávanie môže podľa § 138 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení účinnom ku 25. októbru 2012 prerušiť konanie o námietkach s cieľom získať odborné stanovisko alebo znalecký posudok iba ohľadom otázok, ktoré nemajú právny charakter a ktoré nie sú predmetom jeho správnej úvahy pri rozhodovaní o námietkach. Otázka, či mohol vo verejnom obstarávaní predložiť kvalifikovanú ponuku akýkoľvek iný uchádzač, má právny charakter. Otázka, či kontrolovaný vo verejnom obstarávaní zvýhodnil pôvodného obstarávateľa, má právny charakter. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24.mája 2017, sp. zn. 3 Sžf 38/2015

Odborné stanovisko a charakter položenej otázky
JUDr.
Jana
Zemková
PhD.
, predsedníčka senátu na Najvyššom súde Slovenskej republiky, ktorá je sudkyňou s viac ako 22-ročnou praxou. Pôsobila na všetkých stupňoch všeobecných súdov v Slovenskej republike. Od roku 2007 je členkou Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Špecializuje sa na finančné právo, právo hospodárskej súťaže, verejné obstarávanie a mediálne právo. Externe prednášala ako lektorka pre Európsku komisiu, Justiční akadémii Českej republiky a Justičnú akadémiu Slovenskej republiky, ktorá je zriadená pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a justičných úradníkov. Autorsky sa podieľala na viacerých odborných článkoch a publikáciách. Zastáva funkciu sudcu
ad hoc
na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným osobnostiam s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.
Odôvodnenie
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. e) OSP a vrátil žalovanému na ďalšie konanie rozhodnutie žalovaného, ktorým žalovaný nariadil podľa § 139 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") zrušiť verejnú súťaž na predmet zákazky "ŽSR, Zavedenie ERTMS v úseku Bratislava Žilina Čadca št. hr. SR/ČR", vyhlásenú žalobcom ako obstarávateľom vo Vestníku verejného obstarávania a v Úradnom vestníku Európskej únie, do 30 dní od doručenia rozhodnutia.
Krajský súd z pripojených administratívnych spisov žalovaného zistil, že v žalobcom vyhlásenej verejnej súťaži s už opísaným predmetom zákazky si súťažné podklady vyžiadalo 32 záujemcov, z ktorých jeden - spoločnosť N. podal žalobcovi žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, ktorú žalobca zamietol. Následne uvedený subjekt podal žalovanému 1. októbra 2012 námietky proti podmienkam uvedených v súťažných podkladoch, namietajúc predovšetkým porušenie základných zásad verejného obstarávania a narušeniu čestnej hospodárskej súťaže, keďže požiadavky obstarávateľa považoval za diskriminačné a zvýhodňujúce predchádzajúceho dodávateľa žalobcu, ktorý s ohľadom na technické špecifikácie zákazky je ako jediný schopný zákazku realizovať. Žalovaný nariadil v konaní o námietkach ústne pojednávanie konané 23. októbra 2012, na ktorom navrhovateľ námietok a žalobca uplatnili svoje návrhy a pripomienky. Rozhodnutím z 25. októbra 2012 žalovaný prerušil konanie o námietkach a požiadal doc. Ing. V., PhD., z fakulty informatiky a informačných technológií STU Bratislava o vypracovanie odborného stanoviska a položil mu už citované otázky. Odborné stanovisko bolo žalovanému doručené 14. novembra 2012. Menovaný odborník v závere svojho stanoviska konštatoval, že kvalifikovanú ponuku v zmysle predmetného verejného obstarávania dokáže predložiť len pôvodný dodávateľ ústredne G. alebo uchádzač, ktorý by zmluvne dohodol s týmto dodávateľom realizáciu predmetného verejného obstarávania.
Krajský súd konštatoval, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalovaný svoje závery o zvý
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.