Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Plán verejného obstarávania

Dátum:

Keďže sa blíži začiatok nového kalendárneho roka, pripravili sme v sekcii vzory pre Vás vzor prvého úkonu, ktorý by mal vykonať každý (verejný) obstarávateľ – plán verejného obstarávania.

Plán verejného obstarávania
JUDr.
Juraj
Tkáč
Právna úprava plánu verejného obstarávania
Zákon o verejnom obstarávaní neobsahuje legálnu definíciu pojmu plán verejného obstarávania. Na druhej strane však v § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) zakotvuje zákaz rozdeliť alebo zvoliť spôsob určenia predpokladanej hodnoty, s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa tohto zákona (ide napr. o dodávky tovarov, ktoré majú rovnaký charakter, nie sú technicky alebo inak logicky oddeliteľné, resp. tvoria neoddeliteľný funkčný celok vzhľadom na účel ich použitia). Účelové rozdelenie predmetu zákazky môže viesť ku konaniu, ktoré nie je v súlade s pravidlami a postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Na preukázanie toho, že (verejný) obstarávateľ neporušil zákaz § 5 ods. 12 ZVO, slúži, okrem iného, práve plán verejného obstarávania.
Osobný rozsah tvorby plánu verejného obstarávania
Povinnosť tvorby plánu verejného obstarávania sa v prvom rade vzťahuje na subjekty v postavení verejných obstarávateľov (§ 6 ZVO). Tieto subjekty dlhodobo postupujú podľa predpisov verejného obstarávania. V prípade subjektov v postavení obstarávateľov máme za to, že v kontexte povinnosti zasielania predbežných oznámení pri nadlimitných zákazkách by tieto osoby mali taktiež spracovať plán verejného obstarávania, ktorý sa týka činností podľa § 8 ZVO. V prípade, že obstarávateľ je poberateľom dotácií a/alebo iných príspevkov z verejných zdrojov, tak aj tieto činnosti sa zahŕňajú do plánu verejného obstarávania obstarávateľa.
Osoby v postavení podľa § 7 ZVO, za predpokladu, že dostávajú dotáciu v kalendárnom roku len jednorázovo, nepotrebujú plán verejného obstarávania.
Čas určenia plánu verejného obstarávania
Keďže zákon o verejnom obstarávaní neobsahuje inštitút plánu verejného obstarávania, nie je ani špecifikovaný časový okamih vykonania plánu verejného obstarávania.
Plán verejného obstarávania by mal byť vykonaný tak, aby zohľadňoval potreby (verejného) obstarávateľa v príslušnom kalendárnom roku. Plán verejného obstarávania by mal byť teda vypracovaný najneskôr k prvému januáru príslušného kalendárneho roka. Z uvedeného dôvodu by mal (verejný) obstarávateľ vykonať kroky k tvorbe plánu verejného obstarávania už v poslednom kalendárnom štvrťroku predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku plánu verejného obstarávania.
Keďže počas kalendárneho roka sa môže stať, že (verejný) obstarávateľ zistí potrebu vykonania ďalších činností a/alebo získa na určité činnosti dodatočné financie, nie je rozsah činností uvedený v prvotnom pláne verejného obstarávania záväzný a (verejný) obstarávateľ môže vykonať verejné obstarávanie aj na činnosti, ktoré v pôvodnom pláne verejného obstarávania neboli. V takomto prípade však musí preukázať, že objektívne potrebu týchto činností alebo financovanie týchto činností nebolo pri začiatku kalendárneho roka možné predvídať. Odporúčame, aby v prípade dodatočných činností bol plán verejného obstarávania aktualizovaný.
Spôsob tvorby plánu verejného obstarávania
Plán verejného obstarávania by mal zohľadňovať všetky potreby (verejného) obstarávateľa ako celku. V prípade, ak sa (verejný) obstarávateľ skladá z viacerých organizačných zložiek (bez právnej subjektivity), je potrebné, aby v pláne verejného obstarávania boli zahrnuté potreby všetkých organizačných zložiek. Na druhej strane, do plánu verejného obstarávania sa nezahŕňajú potreby iných právnických osôb, nad ktorými (verejný) obstarávateľ vykonáva kontrolu a/alebo ich majetko
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.