Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Povinná elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní od 19. októbra 2018

Dátum:

Dátum 19. október 2018 predstavuje revolúciu v slovenskom verejnom obstarávaní. Od uvedeného dátumu musí všetka komunikácia medzi záujemcami, resp. uchádzačmi na jednej strane a verejnými obstarávateľmi na druhej strane prebiehať elektronicky. V tomto príspevku sa podrobnejšie pozrieme na aspekty elektronickej komunikácie vo verejnom obstarávaní.

Povinná elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní od 19. októbra 2018
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer SR s. r. o.
Prečo dátum 19. október 2018?
Inštitút obligatórnej elektronickej komunikácie vo verejnom obstarávaní nie je slovenským vynálezom, ale vyplýva zo smerníc Európskej únie upravujúcich problematiku verejného obstarávania. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní (ďalej len "smernica") v bode 52 preambuly zakotvuje: "
Elektronické informačné a komunikačné prostriedky môžu značne zjednodušiť uverejňovanie zákaziek a zvýšiť efektívnosť a transparentnosť postupov obstarávania. Mali by sa stať štandardnými prostriedkami komunikácie a výmeny informácií v postupoch obstarávania, keďže vo veľkej miere rozširujú možnosti účasti hospodárskych subjektov na postupoch obstarávania na celom vnútornom trhu. Na tieto účely by malo byť povinné zasielanie oznámení v elektronickej forme, elektronická dostupnosť súťažných podkladov a (po prechodnom období 30 mesiacov) úplná elektronická komunikácia, t.j. komunikácia elektronickými prostriedkami vo všetkých fázach postupu vrátane zasielania žiadostí o účasť a najmä zasielania ponúk (elektronické predkladanie). Členské štáty a verejní obstarávatelia by mali mať naďalej možnosť zájsť v tejto oblasti ešte ďalej, ak si to želajú.
"
Predmetná proklamácia preambuly sa premieta aj do normatívneho textu smernice, kde sú v článku 22 zakotvené pravidlá platné v oblasti komunikácie:
"Členské štáty zabezpečia, aby sa celá komunikácia a výmena informácií na základe tejto smernice, najmä elektronické predkladanie, uskutočňovala s použitím elektronických prostriedkov komunikácie v súlade s požiadavkami tohto článku. Nástroje a zariadenia, ktoré sa majú používať na komunikáciu elektronickými prostriedkami, ako aj ich technické parametre sú nediskriminačné, všeobecne dostupné a interoperabilné so všeobecne používanými produktmi IKT a neobmedzujú prístup hospodárskych subjektov k postupu obstarávania."
V kontexte uvedeného, vzhľadom na skutočnosť, že zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") nadobudol účinnosť 18. apríla 2016, je zrejmé, že 30-mesačné prechodné obdobie končí 18. októbra 2018. Uvedené zohľadnil slovenský zákonodarca priamo v normatívnom texte zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 187 ods. 8 ZVO sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní do 18. októbra 2018 môže uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky po­dľa § 20 ods. 1 ZVO alebo ich kombináciou, okrem § 15 ods. 6, § 50, § 54 a § 58 ZVO, posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa zákona o verejnom obstarávaní na uverejnenie Úradu pre úradné publikácie EÚ (ďalej aj "publikačný úrad") a Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "ÚVO") a uverejňovania informácií a dokumentov v profile.
Elektronická komunikácia nie je elektronizácia verejného obstarávania
V súvislosti s predmetným nadpisom si opätovne dovoľujeme poukázať na znenie bodu 52 preambuly smernice, podľa ktorého by sa tiež malo spresniť, že z povinného používania elektronických prostriedkov komunikácie podľa tejto smernice by pre verejných obstarávateľov nemal vyplývať záväzok, aby vykonávali elektronické spracovanie ponúk, ani povinnosť elektronického vyhodnotenia či automatického spracovania.
Uvedené teda znamená, že dátum 19. október 2018 nepredstavuje povinnosť verejného obstarávateľa automaticky spracovávať ponuky, t.j. verejný obstarávateľ nemusí disponovať systémom, ktorý automaticky vyhodnotí splnenie podmienok účasti, splnenie požiadaviek na predmet zákazky, zloženie zábezpeky a pod.
Aj po termíne 19. október 2018 naďalej platí, že verejný obstarávateľ zriaďuje na vyhodnotenie ponúk, resp. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti komisiu na vyhodnotenie ponúk a naďalej je zodpovednosťou verejného obstarávateľa a nie akéhokoľvek systému, aby boli ponuky vyhodnotené riadne v súlade s požiadavkami súťažných podkladov, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predkladanie ponúk, resp. iného dokumentu, v ktorom boli takéto požiadavky verejným obstarávateľom stanovené.
Aké druhy zákaziek podliehajú režimu povinnej elektronickej komunikácie?
K otázke, na aké druhy zákaziek sa vzťahuje povinná elektronizácia komunikácie, ÚVO v metodickom usmernení č. 1132-5000/2018 uviedol nasledovné:
"Verejní obstarávatelia a obstarávatelia majú povinnosť od 19. októbra 2018 v nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákaziek uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov."
Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou zákon o verejnom obstarávaní v § 117 neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať. Znamená to, že tento zákon neupravuje ani jednotlivé kroky, ktoré je potrebné uskutočniť vo vzťahu k zadávaniu takýchto zákaziek, neukladá na­príklad ani povinnosť zverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (nadlimitné zákazky) alebo výzvu na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky), v ktorých sa podľa § 20 ods. 2 ZVO zverejňujú podrobnosti o elektronickej komunikácii a identifikuje informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie bude realizovať. Zákon o verejnom obstarávaní pri zákazkách s nízkou hodnotou na použitie podmienok deklarovaných v ustanovení § 20 nikde priamo neodkazuje. Na základe toho je možné usudzovať, že komunikácia prostredníctvom elektronických prostriedkov v prípade zadávania zákaziek s nízkou hodnotou nie je citovaným zákonom predpokladaná, resp. prikázaná, čo však nevylučuje možnosť elektronickú komunikáciu primerane použiť pri ich zadávaní.
S poukazom na uvedené je teda možné konštatovať, že pre podlimitné zákazky bez využitia elektronického kontraktačného systému a nadlimitné zákazky bez využitia elektronického kontraktačného systému sa od 19. októbra 2018 stáva povinnosťou elektronicky komunikovať medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a uchádzačom, resp. záujemcom na druhej strane. Zákazky s nízkou hodnotou je možné realizovať naďalej v listinnej forme, pričom upozorňujeme, že pri zákazkách s nízkou hodnotu spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie je naďalej povinnosťou predkladať výzvy na predkladanie ponúk v elektronickej forme na stránku partnerskej dohody.
Výnimky z povinnej elektronickej komunikácie
Napriek uvedenému konštatovaniu, že vo všeobecnosti podliehajú obligatórnemu režimu elektronickej komunikácie po 19. októbri 2018 všetky nadlimitné a podlimitné zákazky, zákonodarca v ustanovení § 20 ZVO zakotvuje prípady, keď je aj po uvedenom dátume naďalej možné vykonávať komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcom, resp. uchádzačom elektronicky.
Zákonodarca zakotvuje prípady, keď sa nevyžaduje použitie elektronického verejného obstarávania alebo sa nevyžaduje využitie elektronických prostriedkov, ktoré nie sú všeobecne dostupné a prepojiteľné, resp. ktoré nie sú všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
Použitie elektronického verejného obstarávania sa nevyžaduje (predmetné dôvody je možné chápať ako výnimky a ich použitie je potrebné vykladať reštriktívnym spôsobom), ak:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.