Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Požiadavka získania úveru s účelovou viazanosťou na plnenie zákazky slúžiaca na preukázanie finančného a ekonomického postavenia (K rozsudku Súdneho dvora EÚ z 13. júla 2017 C-76/16, INGSTEEL a Metrostav)

Dátum:

V predkladanom rozhodnutí Súdny dvor EÚ, tým, že umožnil verejnému obstarávateľovi, za splnenia určitých podmienok, vyžadovať od uchádzača garancie ekonomickej povahy na účely zabezpečenia plnenia jeho záväzkov počas trvania zmluvy, uznal vyžadovanie ekonomických garancií uchádzačov ako jedného z kritérií pre výber vhodného uchádzača na realizáciu zákazky v rámci určenia podmienok účasti. Uvedené tak koliduje s doterajším prístupom , podľa ktorého sa takéto ekonomické garancie mohli v zásade vyžadovať až od úspešného uchádzača v rámci zmluvných dojednaní.

Požiadavka získania úveru s účelovou viazanosťou na plnenie zákazky slúžiaca na preukázanie finančného a ekonomického postavenia (K rozsudku Súdneho dvora EÚ z 13. júla 2017 C-76/16, INGSTEEL a Metrostav)
JUDr.
Marek
Griga
je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, pôsobí v Advokátskej kancelárii REVICKÝ a partneri, s. r. o., Bratislava, spolupracujúcej so spoločnosťou Tatra Tender, s. r. o. Tie zabezpečujú komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania a komplexné poradenské služby v súvislosti so zápisom do registra partnerov verejného sektora vrátane prvozápisu do registra partnerov verejného sektora, s identifikáciou konečných užívateľov výhod, prípravou tzv. verifikačného dokumentu a iné služby spojené s registrom partnerov verejného sektora. Je autorom mnohých odborných článkov a spoluautorom publikácií najmä z oblasti verejného obstarávania.
Slovenský futbalový zväz ("verejný obstarávateľ") vyhlásil verejné obstarávanie na zákazku, ktorej predmetom bola "rekonštrukcia, modernizácia a budovanie futbalových štadiónov" ("zákazka"). Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania mali uchádzači preukázať svoju ekonomickú a finančnú spôsobilosť tým, že predložia "
vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru v hodnote minimálne 3 mil. eur v období realizácie zmluvného vzťahu (48 mesiacov)
". Konkrétne sa vyžadovalo "
potvrdenie banky (úverová zmluva alebo zmluva o budúcej úverovej zmluve), ktorého predmetom je záväzok banky, že uchádzač v prípade úspešnosti jeho ponuky bude schopný finančne zabezpečiť daný predmet zákazky v hodnote minimálne 3 mil. eur. Z dokladu musí vyplývať disponibilita finančných prostriedkov uchádzača po uzatvorení zmluvy. Doklad musí byť potvrdený ,oprávnenou osobou banky'.
" Spoločnosti INGSTEEL, spol. s r. o., a Metrostav, a.s. ("Ingsteel a Metrostav"), sa uchádzali o zákazku ako združenie hospodárskych subjektov. Na preukázanie splnenia požiadaviek predložili potvrdenie banky, ktoré obsahovalo informácie o poskytnutom kontokorentnom úvere vo výške presahujúcej sumu 5 000 000 eur a čestné prehlásenie, že v prípade, ak by jeho ponuka bola vybratá, bude mu k dátumu uzavretia zmluvy o dielo na bežný účet pripísaná suma vo výške minimálne 3 000 000 eur a bude ňou disponovať počas celého obdobia realizácie zmluvného vzťahu. Verejný obstarávateľ ich z postupu verejného obstarávania vylúčil, a tento jeho krok potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie ("Úrad"). Ingsteel a Metrostav podali žalobu na Krajský súd v Bratislave, ktorý ich žalobu zamietol. Prvostupňový rozsudok bol napadnutý odvolaním na Najvyššom súde Slovenskej republiky ("Najvyšší súd"). Najvyšší súd mal pochybnosti o výklade práva EÚ a položil vo svojom návrhu na začatie prejudiciálneho konania Súdnemu dvoru EÚ tri otázky, ktorých predmetom bol výklad predpisov Únie týkajúcich sa kritérií zadávania verejných zákaziek a opravných prostriedkov proti rozhodnutiam verejných obstarávateľov. Najvyšší súd položil Súdnemu dvoru EÚ nasledujúce prejudiciálne otázky:
"
1. Je možné taký postup vnútroštátneho orgánu, keď ekonomickú a finančnú situáciu uchádzača vo verejnom obstarávaní na zákazku s predpokladanou hodnotou 3 000 000 eur na základe ním predloženého čestného prehlásenia a bankovej informácie, že účastník môže čerpať z osobitného bankového úveru bez účelovej viazanosti až do limitného rámca presahujúceho hodnotu zákazky, vyhodnotil ako nepreukázanie súťažnej podmienky o ekonomickej a finančnej situácii uchádzača, vykladať ako súladný s cieľom najmä článku 47 ods. 1 písm. a) a č
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.