Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Predaj časti podniku a prechod referencie

Dátum:

Inštitút vyžadovania referencie predstavuje pomerne častú podmienku účasti technickej a odbornej spôsobilosti. V tomto príspevku sa zamýšľame nad možnosťou uchádzača preukazovať referenciu z titulu prechodu referencie na kupujúceho pri predaji časti podniku.

Predaj časti podniku a prechod referencie
JUDr.
Juraj
Tkáč
Úprava predaja časti podniku v Obchodnom zákonníku
Predaj podniku riešia ustanovenia § 476 až 488 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Obchodný zákonník" alebo "OBZ"). V § 487 OBZ je upravená možnosť predaja časti podniku, ak táto časť tvorí organizačnú zložku (§ 7 OBZ).
Podnik ako podnikateľský subjekt je z pohľadu obchodného práva definovaný v § 5 OBZ ako súbor hmotných, osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. Podnik je produktom činnosti podnikateľa a jeho charakter závisí od charakteru podnikateľa.
Organizačnou zložkou podniku, ktorá je upravená v § 7 OBZ, sa rozumie odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku podľa Obchodného zákonníka alebo osobitného zákona (v tomto znení sa Obchodný zákonník neodvoláva na žiadny osobitný zákon). Organizačné zložky môžu byť vytvárané ako samostatné funkčné celky alebo samostatné územné strediská. Odštepný závod je organizačná zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Aj v tomto prípade môže ísť o členenie na báze funkčnosti alebo na báze územného členenia. Ďalším organizačným útvarom, ktorý Obchodný zákonník vymedzuje ako organizačnú zložku, je prevádzkareň. Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Prevádzkareň musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie
V zmysle § 477 ods. 1 OBZ na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje. V súvislosti s uvedeným zákonným ustanovením komentár k Obchodnému zákonníku (OVEČKOVÁ, O. a kol., dostupný v ASPI) uvádza nasledovné: "
Dňom účinnosti zmluvy o predaji podniku na kupujúceho prechádzajú zo zákona všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje, bez ohľadu na právny dôvod ich vzniku (napr. zo zmluvy, zo zákona, z protiprávneho úkonu a pod.), ich obsah, splatnosť atď. Predovšetkým ide o prechod vlastníckeho práva k veciam, ktoré patria predávajúcemu a slúžia na prevádzkovanie podniku (okamih nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam upravuje odchylne § 483 ods. 3), ďalej o prechod všetkých ďalších práv, majetkových hodnôt a záväzkov, ktoré súvisia s podnikom. V týchto vzťahoch kupujúci na základe zmluvy o predaji podniku zo zákona vstupuje do postavenia, ktoré mal predávajúci, bez ďalších písomných dohôd, pričom súhlas veriteľa s prechodom záväzku sa na rozdiel od úpravy prevzatia dlhu v § 531 ods. 1 OZ nevyžaduje. Nevyžaduje sa ani to, aby záväzky súvisiace s predávaným podnikom, ktoré prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho, boli v zmluve identifikované, aj keď z hľadiska právnej istoty možno odporúčať, aby aspoň tie najvýznamnejšie z nich boli uvedené v prílohe k zmluve o predaji podniku.
"
Podľa ustanovenia § 487 OBZ sa ustanovenia § 477 až 486 OBZ použijú aj na zmluvu, ktorou sa predáva časť podniku tvoriaca samostatnú organizačnú zložku podniku.
Legálnu definíciu organizačnej zložky podniku obsahuje § 7 OBZ, z ktorého vyplýva, že nemusí ísť o odštepný závod alebo inú organizačnú zložku podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, ale môže ísť aj o takú organizačnú zložku podniku, ktorá sa do obchodného registra
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.