Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Preukazovanie osobného postavenia pri spore s daňovým úradom/sociálnou poisťovňou

Dátum: Rubrika: Články

Cieľom tohto príspevku je porovnanie znenia splnenia podmienok účasti týkajúcich sa nedoplatkov na poistnom a daňových nedoplatkov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní (ďalej aj "smernica") a návrh eurokonformného výkladu § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO.

Dňa 18. apríla 2016 vstúpil do platnosti nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý nahradil predchádzajúcu právnu úpravu týkajúcu sa verejného obstarávania v dôsledku povinnosti transpozície novej smernice o verejnom obstarávaní.

V rámci preukazovania podmienok účasti osobného postavenia sú uchádzači povinní, okrem iného, preukázať, že nemajú v čase predkladania ponuky:
-
nedoplatky na zdravotnom/sociálnom poistení:
-
pričom podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač splní túto podmienku účasti, ak preukáže, že
"nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu",
-
predchádzajúca právna úprava v § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon č. 25/2006 Z.z.") uvádzala, že uchádzač splní túto podmienku účasti, ak preukáže, že
"nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
",
-
daňové nedoplatky:
-
pričom podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO uchádzač splní túto podmienku účasti, ak preukáže,
že "nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu",
-
predchádzajúca právna úprava v § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 25/2006 Z.z. uvádzala, že uchádzač splní túto podmienku účasti, ak preukáže, že
"nemá evidované daňové nedoplatky,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
".
Na účely tohto príspevku budeme ďalej analyzovať podmienku účasti, ktorá sa týka daňových nedoplatkov, pričom však závery tohto príspevku platia rovnako aj na splnenie podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. b) ZVO.
Zo súčasného znenia zákona o verejnom obstarávaní vypadla teda časť, ktorá ako daňový nedoplatok definovala len taký nedoplatok, ktorý bol vymáhaný výkonom rozhodnutia. V tomto dôsledku je možné interpretovať § 32 ods. 1 písm. b) ZVO doslovne tak, že vyžaduje, aby uchádzač nemal evidovaný akýkoľvek nedoplatok, teda nielen ten, ktorý je vymáhaný výkonom rozhodnutia alebo vymáhateľný v dôsledku uplynutia lehoty splatnosti danej daňovej povinnosti.
V zmysle dôvodovej správy k zákonu o verejnom obstarávaní sa vo vzťahu k uvedeným nedoplatkom "
ustanovuje definícia pojmu ,konečné rozhodnutie', ako aj možnosť pre uchádzačov alebo záujemcov, u ktorých sú vykazované nedoplatky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení alebo príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, predísť vylúčeniu z verejného obstarávania dodatočným splnením svojich povinností, a to aj vo forme platieb v splátkach. Uchádzač je povinný uvedené preukázať v lehote na predkladane ponúk."
Zákonodarca teda nevyvracia doslovný výklad ustanovenia v tom zmysle, že ide o akékoľvek nedoplatky, nielen tie, ktoré sú vymáhateľné. Zároveň odkazuje na možnosť hospodárskych subjektov uhradiť dodatočne evidované nedoplatky alebo pristúpiť na úhradu formou splátok, a to s cieľom nevylúčenia subjektu z verejného obstarávania v dôsledku existencie nedoplatkov.
Keďže slovenský zákon o verejnom obstarávaní pri podmienke účasti, ktorá sa týka sociálnych/daňových nedoplatkov, ustanovuje požiadavku absencie daňových nedoplatkov, je bez ďalšieho, podľa nášho názoru, potrebné zaoberať sa eurokonformným (a ústavokonformným) výkladom citovaného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.
Modelový prípad
Sporným prípadom, ktorým sa zaoberáme v ďalšom texte, je účasť hospo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.