Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Prípustnosť zúženia rozsahu plnenia zmluvy počas jej plnenia

Dátum:

Zúženie rozsahu zmluvy, a to aj v prípade, ak dôvody zúženia boli vyvolané objektívnymi okolnosťami, nie je dovolené v prípade, ak má toto zúženie podstatný charakter. Zúženie rozsahu plnenia zmluvy môže mať vplyv na samotné rozhodovanie hospodárskych subjektov, či sa zúčastnia verejného obstarávania, resp. predložia ponuku. Podstatné zúženie predmetu plnenia môže viesť k tomu, že zákazka by bola zaujímavá aj pre menšie hospodárske subjekty. Okrem toho, keďže minimálna úroveň podmienok účasti sa viaže na rozsah predmetu zákazky, podstatné zúženie predmetu plnenia sa tak premieta aj do rozsahu podmienok účasti.

Prípustnosť zúženia rozsahu plnenia zmluvy počas jej plnenia
JUDr.
Juraj
Tkáč
Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo 7. septembra 2016 vo veci C-549/14, Finn Frogne A/S proti Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú.v. EÚ L 134, 2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132).
Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi spoločnosťou Finn Frogne A/S (ďalej aj "Frogne") a Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Centrum pre pohotovostnú komunikáciu dánskej štátnej polície, Dánsko) (ďalej aj "CFB") v súvislosti so zákonnosťou dohody o urovnaní uzatvorenej medzi CFB ako verejným obstarávateľom a spoločnosťou Terma A/S (ďalej aj "Terma"), úspešným uchádzačom v zadávacom konaní, pri plnení tejto zmluvy.
V roku 2007 vyhlásilo Dánsko zadávacie konanie vo forme súťažného dialógu na dodanie spoločného komunikačného systému pre všetky pohotovostné služby a na údržbu tohto systému počas viacerých rokov. CFB sa následne stal verejným orgánom zodpovedným za túto zákazku.
Táto zákazka bola zadaná spoločnosti Terma. Zmluva uzavretá s touto spoločnosťou 4. februára 2008 mala celkovú hodnotu 527 miliónov dánskych korún (DKK) (približne 70 629 800 eur), z ktorých sa 299 854 699 DKK (približne 40 187 000 eur) týkalo minimálneho riešenia opísaného v dokumentácii k zadávaciemu konaniu, pričom zvyšok sa týkal voliteľných služieb a iných položiek, ktoré sa nevyhnutne nemuseli požadovať.
V priebehu plnenia úloh podľa zmluvy vznikli problémy s včasným dodaním, pričom CFB a Terma navzájom odmietli svoju zodpovednosť za nemožnosť plnenia zákazky tak, ako to bolo upravené.
Na základe rokovaní obe strany uzatvorili dohodu o urovnaní, na základe ktorej bola zákazka zúžená na dodanie rádiového komunikačného systému pre regionálne policajné útvary v hodnote približne 35 000 000 DKK (približne 4 690 000 eur), zatiaľ čo CFB odkúpi dve centrálne serverové farmy v približnej hodnote 50 000 000 DKK (približne 6 700 000 eur), ktoré spoločnosť Terma kúpila s cieľom prenajímať ich CFB v rámci plnenia pôvodnej zmluvy. Z tejto dohody vyplývalo, že obe strany majú v úmysle sa vzdať akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z pôvodnej zmluvy okrem nárokov vyplývajúcich z urovnania.
Pred dokončením tohto urovnania uverejnila CFB 19. októbra 2010 v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti
ex ante
týkajúce sa dohody o urovnaní, ktorú zvažuje uzatvoriť so spoločnosťou Terma v súlade s článkom 2d ods. 4 smernice 89/665.
Frogne, ktorá sa neprihlásila do predbežného výberu, aby sa mohla zúčastniť zadávacieho konania, ktorého predmetom bola pôvodná zmluva, podala na Klagenavnet for Udbud (Rada pre sťažnosti v oblasti verejného obstarávania, Dánsko) (ďalej aj "Rada pre sťažnosti") sťažnosť. Rada pre sťažnosti pred tým, ako rozhodla o veci samej, zamietla 10. decembra 2010 odkladný účinok tejto sťažnosti.
Uvedená dohoda o urovnaní bola uzatvorená 17. decembra 2010.
Rada pre sťažnosti zamietla sťažnosť spoločnosti Frogne rozhodnutím z 3. novembra 2011.
Odvolanie podané proti tomuto rozhodnutiu bolo takisto zamietnuté, a to rozhodnutím Ostre Landsret (Odvolací súd pre východnú oblasť, Dánsko) z 20. decembra 2013.
Na úvod tento súd rozhodol, že zmena pôvodnej zákazky, tak ako bola vykonaná dohodou o urovnaní uzatvorenou medzi CFB a Terma, predstavovala podstatnú zmenu tejto zákazky v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ.
Neskôr však uvedený súd dospel k názoru, že na jednej strane toto urovnanie nevyplynulo z vôle Terma a CFB nanovo sa dohodnúť na podstatných podmienkach pôvodnej zmluvy s cieľom optimizovať svoju neskoršiu spoluprácu za podstatne zmenených podmienok, a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.