Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania na nové programové obdobie 2021 - 2027

Dátum: Rubrika: Články

V novom programovom období 2021 – 2027 sa avizuje výrazné zjednodušenie procesov pre prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ. Najpodstatnejšou zmenou je vytvorenie jedného programu namiesto šiestich, kreovanie jedného riadiaceho orgánu, ktorý bude primárne za tento program zodpovedný, sú vytvorené jednotné pravidlá vrátane jednotnej metodiky pre verejné obstarávanie. Ide o „Program Slovensko“, ktorý bol Európskou komisiou schválený 21. novembra 2022 a celková výška zdrojov z fondov EÚ pre tento program je 12,594 mld. eur. Najväčšia časť z balíka v sume 12,59 mld. eur je v Programe Slovensko vyčlenená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti, kam patrí aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zatepľovanie a znižovanie energetickej náročnosti budov a energetická efektívnosť podnikov. Bude sa investovať do vedy, výskumu, inovácií, priemyselnej transformácie, digitalizácie a podpory rastu malých a stredných podnikov. Ďalej významná časť nových eurofondov bude určená na riešenie problémov spojených s budovaním a opravou ciest I. triedy, ciest II. a III. triedy a rekonštrukcie miestnych komunikácií. Ďalšia časť zdrojov z nového balíka pôjde na ochranu prírody a životného prostredia, medzi nimi aj investície do ekologickej verejnej dopravy a cyklodopravy a prostriedky Programu Slovensko budú smerovať tiež na rozvoj kultúry a ochranu kultúrneho dedičstva. Projekty financované z Programu Slovensko budú realizované dodávateľmi, ktorí budú úspešnými uchádzačmi verejného obstarávania a pravidlá pre proces a kontrolu verejného obstarávania sú predmetom úpravy v novej „Príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania“ (ďalej len „Príručka k VO“), ktorá nadobudla účinnosť 22. decembra 2022. Cieľom tejto časti článku je predstaviť základné kapitoly tejto príručky týkajúce sa procesného zadávania zákaziek, ktoré bude kontrolovať Úrad pre verejné obstarávanie v postavení sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „ÚVO ako SO“).

PÔSOBNOSŤ PRÍRUČKY K VO
Príručka k VO vydaná Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predstavuje metodický dokument pre realizáciu a kontrolu verejného obstarávania a obstarávania (pod pojmom "obstarávanie" máme na mysli zákazky, na ktoré sa pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. nevzťahuje) v rámci projektov spolufinancovaných z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko. Príručka k VO sa primárne týka prijímateľov (verejných obstarávateľov/obstarávateľov/dotované osoby), ktorým už projekt bol schválený a bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá je účinná. Je však dôležitá aj pre žiadateľov alebo budúcich žiadateľov, ktorí vyhlasujú verejné obstarávanie, ktorého výdavky by v budúcnosti chceli refundovať z prostriedkov EÚ.
Príručka k VO sa môže okrem Programu Slovensko vzťahovať aj na žiadateľov/prijímateľov programov cezhraničnej spolupráce, Programu Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2021 - 2027 a Finančný mechanizmus EHP a NFM, ak si tak určí poskytovateľ, a to v rozsahu úpravy postupov pre žiadateľov a prijímateľov v oblasti realizácie/vyhlasovania verejného obstarávania a obstarávania (zákazky z týchto programov však nebudú predmetom výkonu kontroly ÚVO ako SO, aj keď fázy výkonu kontroly môžu byť na základe analógie totožné s fázami kontroly podľa príručky k VO). Príručka k VO sa ďalej môže vzťahovať aj na implementáciu finančných nástrojov poskytovaných podľa zákona č. 121/2022 Z.z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak tak určí metodický dokument pre implementáciu finančných nástrojov. Príručka k VO sa naopak nevzťahuje na zákazky financované formou zjednodušeného vykazovania výdavkov, uvedené však nezbavuje prijímateľa dodržiavať pravidlá a postupy, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO").
Príručka k VO v jej verzii č. 1 nadobudla platnosť dňom jej podpisu a účinnosť 22. decembra 2022, pričom je zverejnená na webovom sídle: www.eurofondy.gov.sk. V prípade, keď dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti verejného obstarávania, ktoré nie sú zohľadnené v príručke k VO, prijímateľ je povinný postupovať podľa platnej verzie príručky so zohľadnením zmien vyplývajúcich z platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov SR (najmä novela ZVO a vyhláška ÚVO, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitné zákazky). Príručka k VO informuje prijímateľov o ďalších relevantných dokumentoch, ktoré vedia aplikovať pri zadávaní zákaziek, najmä informuje o Usmernení k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe, ktoré vydala Európska komisia a je dostupné na webovom sídle Komisie, Metodike zadávania zákaziek vydanej zo strany ÚVO, Usmernení Európskej komisie týkajúce sa predchádzania a riešenia konfliktov záujmov v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách (2021/C 121/01), Koncepcii nákupu IT vo verejnej správe (obsahuje napr. metodiku k prípravným trhovým konzultáciám) a mnohých ďalších.
Ako vyplýva aj z plného názvu príručky k VO, je dôležité pripomenúť, že pravidlá a postupy vo forme odporúčaní a povinností uvedených v tejto príručke sa vzťahujú nielen na verejné obstarávanie, ale aj na zadávanie zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO nevzťahuje, pokiaľ tak ustanovuje táto príručka a pre tento účel sa požíva pojem "obstarávanie".
Podstatnou časťou príručky k VO je podrobné vymedzenie fáz a pravidiel pre výkon kontroly, ktorú vykonáva ÚVO ako SO na základe delegovania tejto právomoci na ÚVO zo strany poskytovateľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súlade s článkom 71 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociál­nom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku. Poskytovateľ (riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán iný ako ÚVO) kontrolu verejného obstarávania a obstarávania nevykonáva, a to ani v prípade, keď zákazka verejného obstarávania alebo obstarávania nie je predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková na základe rizikovej analýzy vykonanej poskytovateľom (riziková analýza sa bude vykonávať v prípade iných ako nadlimitných zákaziek, t.j. nie všetky zákazky budú kontrolované zo strany ÚVO ako SO). Poskytovateľ však zodpovedá a vykonáva tzv. vecnú kontrolu, t.j. posudzuje súlad predmetu zákazky so schváleným projektom. Delegovanie právomocí za oblasť kontroly zákaziek verejného obstarávania a obstarávania z riadiaceho orgánu na ÚVO ako SO podlieha kontrole delegovaných právomocí, ktorú bude uskutočňovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR svojimi poverenými zamestnancami. Tento koncept zapojenia ÚVO znamená, že ÚVO ako SO a jeho výstupy z kontroly budú predmetom auditu Orgánu auditu, auditu Európskej komisie alebo Európskeho dvora audítorov.
ÚVO ako SO vykonáva kontrolu postupov zadávania zákaziek financovaných z prostriedkov EÚ, ktoré budú výsledkom postupov verejného obstarávania a obstarávania, vrátane zmien (dodatkov) týchto zmlúv, v prípade, keď už bol schválený príspevok zo strany poskytovateľa, t.j. bola uzavretá zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá je platná a účinná, alebo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratnom finančnom príspevku, ktoré je právoplatné. Ak je žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v štádiu prípravy alebo schvaľovania, ÚVO ako SO kontrolu zákaziek nevykonáva, čím sa sleduje cieľ, aby sa kontrola ÚVO ako SO sústredila skutočne na tie zákazky, pri ktorých je jasná ich budúca refundácia z fondov EÚ.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.