Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Programy cezhraničnej spolupráce a možnosť čerpania v roku 2021

Dátum: Rubrika: Články

Programy cezhraničnej spolupráce sú určené na doplnenie ďalších častí európskeho programu, ako sú programy „rozvoja vidieka“ alebo „investície do rastu a zamestnanosti“. Sú určené predovšetkým na ďalšiu spoluprácu v konkrétnych politických oblastiach. Účelom programu spolupráce je spoločné riešenie problémov, ktoré sú identifikované v pohraničných regiónoch. Potreby súvisia s problémami, ako zlepšiť inštitucionálne rámce pre spoluprácu, ako zlepšiť kvalitu politík a ich realizáciu a ako dosiahnuť riešenia prostredníctvom konkrétnych investícií a inteligentného pilotného riešenia. Interreg je navrhnutý tak, aby stimuloval spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie na rôznych úrovniach. Jedným z jeho hlavných cieľov je znížiť vplyv štátnych hraníc v prospech rovnakého hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja na celom území Európskej únie, posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na celom území Európskej únie prostredníctvom podpory vyváženého rozvoja kontinentu a cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. Osobitný dôraz sa kladie na integráciu vzdialených regiónov do tých, ktoré majú spoločné vonkajšie hranice s kandidátskymi krajinami.

Program Interreg bol spustený ako program Interreg I na programové obdobie 1989 - 1993 (rozpočet 1,1 miliardy eur) a pokračoval ako program Interreg II na nasledujúce obdobie 1994 - 1999. Následne prešiel na Interreg III na obdobie rokov 2000 - 2006. Projekty z toho boli ukončené do konca roka 2008. Interreg IV sa vzťahoval na roky 2007 - 2013. Interreg V je v súčasnosti funkčný od roku 2014 do roku 2020.
Interreg V (2014 - 2020) pokrýva všetkých 27 členských štátov Európskej únie, krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (Nórsko, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko), šesť pristupujúcich krajín a 18 susedných krajín. Má rozpočet 10,1 miliárd eur, čo predstavuje 2,8 % z celkového rozpočtu Európskej politiky súdržnosti. Keďže krajiny, ktoré nie sú členmi Európskej únie, neplatia členské príspevky v Európskej únii, prispievajú priamo do programu Interreg.
Interreg sa líši od väčšiny programov politiky súdržnosti v jednom dôležitom ohľade: zahŕňa spoluprácu medzi orgánmi dvoch alebo viacerých členských štátov. Opatrenia Interreg sa nevyžadujú iba na preukázanie pozitívneho vplyvu na rozvoj na oboch stranách hranice, ale aj na ich koncepciu a prípadne ich implementáciu je potrebné vykonať na spoločnom cezhraničnom základe. Po schválení operačných programov Európskou komisiou implementáciu programov koordinujú riadiace výbory, ktoré sa skladajú zo zástupcov orgánov zodpovedných za opatrenia politiky súdržnosti v každom členskom štáte. Môžu to byť ústredné štátne, ale aj regionálne agentúry. Tak ako takmer všetky opatrenia politiky súdržnosti, aj projekty Interreg si vyžadujú spolufinancovanie zo strany členských štátov, regionálnych orgánov alebo samotných vedúcich projektu. Výška požadovaného spolufinancovania sa líši podľa regiónu a pohybuje sa od 50% do 0% v najchudobnejších regiónoch. Konečnými príjemcami finančných prostriedkov Interreg sú zvyčajne verejné orgány, záujmové združenia a neziskové organizácie, ako sú obchodné komory, zamestnávatelia organizácie, odbory alebo výskumné ústavy.
Programy vytvárajú priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam. Ďalšou oblasťou je aj lepšie prepojenie infraštruktúry prostredníctvom výstavby nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, pričom sa zohľadňuje ekologická citlivosť danej oblasti, lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov. Posilnením spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky sa zlepší program vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach. Cieľom je podporiť nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe.
Prínos cezhraničnej spolupráce však nespočíva v šta­tisticky významnom ovplyvňovaní sociálno-ekonomického vývoja na makro úrovni, ale predovšetkým v pozitívnej zmene na úrovni obyvateľov a skupín obyvateľov. Investície do cezhraničnej spolupráce sa primárne p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.