Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Smernica o vymáhaní škôd spôsobených porušením predpisov hospodárskej súťaže

Dátum:

Dňa 5. decembra 2014 bola v Úradnom vestníku Európskej únie publikovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady1), ktorá má uľahčiť vymáhanie škôd spôsobených porušením predpisov hospodárskej súťaže. Takýmto porušením predpisov hospodárskej súťaže je aj kartelová dohoda vo verejnom obstarávaní (ďalej aj "bid rigging"). Bid rigging je zakázaná dohoda obmedzujúca hospodársku súťaž, prostredníctvom ktorej podnikatelia koordinujú svoje správanie, najmä v procese verejného obstarávania.

Smernica o vymáhaní škôd spôsobených porušením predpisov hospodárskej súťaže
Mgr.
Peter
Ikrényi
vo svojej praxi sa venuje najmä odvetviam obchodného, sporového a energetického práva, vrátane ochrany hospodárskej súťaže. Aktívne sa venuje problematike verejného obstarávania so zameraním na jeho revízne postupy.
Mgr.
Matúš
Ľahký
je advokát spolupracujúci s advokátskou kanceláriou Barger Prekop s. r. o. Venuje sa najmä obchodnému právu, právu hospodárskej súťaže a energetickej a finančnej regulácii.
Úvod
Súkromnoprávne1) vymáhanie škôd spôsobených kartelovými dohodami2) je považované za jeden z dôležitých prvkov systému ochrany hospodárskej súťaže. Žaloby o náhradu škody jednak umožňujú podnikom poškodeným protisúťažným konaním dosiahnuť odstránenie protiprávneho stavu, a zároveň majú odstrašujúci účinok na podniky dopúšťajúce sa konania zakázaného predpismi hospodárskej súťaže. V súvislosti s bid riggingom tieto žaloby umožňujú poškodeným subjektom domáhať sa voči kartelistom náhrady škody spôsobenej ovplyvnením verejného obstarávania.
Hoci právne poriadky členských štátov vrátane Slovenskej republiky umožňujú domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením predpisov hospodárskej súťaže, v praxi je možnosť vymôcť takúto škodu značne limitovaná. Hlavnými prekážkami v tomto ohľade sú najmä obmedzený prístup žalobcov k dôkazom, problematický výpočet výšky škody, krátke premlčacie lehoty alebo nejasnosť záväznosti rozhodnutí súťažných orgánov pri rozhodovaní o náhrade škody. Navyše, množstvo prípadov porušenia predpisov hospodárskej súťaže sa týka viacerých členských štátov, a preto rozdielnosť právnych úprav ohľadom vymáhania škôd tiež značne komplikuje postavenie potenciálnych žalobcov.
Účelom smernice o vymáhaní škôd spôsobených porušením predpisov hospodárskej súťaže je odstrániť vyššie uvedené prekážky súkromnoprávneho vymáhania škôd čiastočnou harmonizáciou právnych predpisov členských štátov. Ďalej stručne suma
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.