Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Spolupráca s protimonopolným úradom slovenskej republiky pri kontrole verejného obstarávania financovaného z fondov európskej únie

Dátum:

Kontrola verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ sa neobmedzuje iba na kontrolu súladu postupu verejného obstarávateľa (prijímateľa príspevku z fondov EÚ) so zákonom o verejnom obstarávaní, rozsah tejto kontroly je širší, keď­že riadiaci orgán zodpovedný za vykonávanie operačného programu je povinný overiť, či výdavky z verejného obstarávania predkladané v žiadostiach o platbu sú zákonné a správne, čo presahuje pole pôsobnosti upravené zákonom o verejnom obstarávaní. Jednou z oblastí kontroly je ochrana hospodárskej súťaže, a to najmä sústredenie sa na odhalenie indícií, ktoré by mohli znamenať uzavretie nezákonnej dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá sa v spoločnosti udomácnila pod označením kartelová dohoda. Keďže ústredným orgánom štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže je Protimonopolný úrad SR (ďalej aj "PMÚ" alebo "úrad"), cieľom tohto článku je predstaviť spoluprácu riadiacich orgánov, teda ministerstiev zodpovedných za vykonávanie operačných programov, a PMÚ pri kontrole verejného obstarávania financovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020.

Spolupráca s protimonopolným úradom slovenskej republiky pri kontrole verejného obstarávania financovaného z fondov európskej únie
Mgr.
Branislav
Hudec
v súčasnosti pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, na sekcii riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov. Disponuje viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, kde 2 roky rozhodoval v konaní o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie, následnou prácou pre súkromný sektor získal bohaté skúsenosti s verejným obstarávaním z pohľadu uchádzača, a to prípravou ponúk a uplatňovaním revíznych postupov. Ďalej svoje skúsenosti s verejným obstarávaním využíval na Ministerstve financií SR pri kontrole projektov financovaných z fondov EÚ, zúčastňoval sa pracovných stretnutí v Bruseli so zástupcami Európskej komisie v otázke riešenia zistení z auditných misií Európskej komisie alebo Európskeho dvora audítorov. Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vlády koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, podieľa sa na tvorbe a aktualizácii Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020, metodických dokumentov pre oblasť verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ a zabezpečení splnenia ex-ante kondicionality za oblasť verejného obstarávania voči Európskej komisii. Je tiež členom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.
Každé verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré je financované z fondov EÚ, musí prejsť viacnásobnou kontrolou. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že čím vyšší finančný limit a menej transparentný postup zadávania zákazky, tým viac stupňov kontroly. Taká nadlimitná zákazka financovaná z fondov EÚ je predmetom kontroly pred vyhlásením verejného obstarávania (tzv. prvá ex-ante kontrola), pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (tzv. druhá ex-ante kontrola) a po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom (tzv. následná ex-post kontrola). Kontrolu verejných obstarávaní vykonávajú kontrolní manažéri na jednotlivých riadiacich orgánoch, pričom okrem posúdenia súladu postupu prijímateľa príspevku z fondov EÚ so zákonom o verejnom obstarávaní musia skúmať a preveriť indície, ktoré by mohli znamenať deformáciu čestnej hospodárskej súťaže z titulu možných kartelových dohôd medzi uchádzačmi o verejné zákazky. Keďže pre oblasť verejného obstarávania a pre oblasť ochrany hospodárskej súťaže sú z pohľadu kompetencií ustanovené dva nezávislé ústredné orgány štátnej správy, a to Úrad pre verejné obstarávanie a Protimonopolný úrad SR, bolo potrebné nastaviť rozsah spolupráce s dotknutými úradmi, pričom cieľom článku je sústrediť sa na úpravu spolupráce s Protimonopolným úradom SR.
Postavenie a základné úlohy Protimonopolného úradu SR
Protimonopolný úrad SR je nezávislý ústredný orgán štátnej správy pre ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej pomoci, ktorej
agenda
prešla na úrad z Ministerstva financií SR. Úrad zasahuje v prípadoch kartelových dohôd, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá, a posudzuje konanie orgánov verejnej správy v prípade, že sa dopustia obmedzenia hospodárskej súťaže, a takisto zabezpečuje ochranu hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci. Postavenie Protimonopolného úradu SR upravuje zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov, pričom úrad aplikuje okrem slovenského aj európske súťažné právo. Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády vymenúva a odvoláva prezident, a jeho funkčné obdobie je 5 rokov. Zároveň sa pri úrade zriaďuje Rada, ktorá rozhoduje v druhom stupni o rozklade a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Radu tvorí predseda rady (túto funkciu zastáva predseda úradu) a šesť členov rady.
Ako je nastavená spolupráca s Protimonopolným úradom SR pri kontrole eurofondového verejného obstarávania?
S cieľom posilnenia ochrany hospodárskej súťaže v postupoch verejného obstarávania, a to prostredníctvom efektívnejšieho odhaľovania dohôd obmedzujúcich súťaž a efektívnejšieho výkonu činností spojených s kontrolou verejného obstarávania, vznikla potreba upravenia spolupráce s Protimonopolným úradom SR v programovom období 2014 - 2020. Rozsah tejto spolupráce je upravený v dvoch základných dokumentoch, a to v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondoch a v Dohode o spolupráci medzi centrálnym koordinačným orgánom a PMÚ, ktorá nadobudla účinnosť 23. júla 2015. Za kontrolu verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ je primárne zodpovedný riadiaci orgán (spravidla ministerstvo zodpovedné za vykonávanie určitého operačného programu). Riadiaci orgán vykonáva kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výstupom z tejto kontroly je kontrolný zoznam a správa z kontroly,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.