Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Spôsob identifikácie uchádzača v súťaži

Dátum:

Príspevok sa zaoberá spôsobom identifikácie uchádzača, resp. záujemcu v procese verejného obstarávania. Príspevok tak slúži uchádzačom pre lepšiu prípravu ponuky, ako aj (verejným) obstarávateľom pri posudzovaní ponúk.

Spôsob identifikácie uchádzača v súťaži
JUDr.
Juraj
Tkáč
Ing.
Katarína
Chebeňová
je absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pôsobí ako konzultant a metodik pre verejné obstarávanie vo firme Visions, s. r. o. Má skúsenosti s komplexnou prípravou a realizáciou procesov verejného obstarávania podlimitných a nadlimitných zákaziek, skúsenosti so zabezpečením, realizáciou a auditom verejných obstarávaní v rámci realizovaných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ako aj s riadením a spracovaním projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.
Potreba identifikácie subjektu ako uchádzača je potrebná minimálne z toho dôvodu, že jeden subjekt nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov a zároveň na ten istý predmet zákazky predložiť ponuku sám ako uchádzač. Aké sú teda minimálne identifikačné znaky subjektu v postavení záujemcu, resp. uchádzača vo verejnom obstarávaní?
Priama identifikácia právnických a fyzických osôb
V zmysle § 2 písm. b) zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike:
"spravodajskou jednotkou je právnická osoba alebo fyzická osoba, od ktorej sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovania podľa tohto zákona."
V zmysle § 2 písm. f) zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike:
"dôverným štatistickým údajom je údaj týkajúci sa jednotlivej spravodajskej jednotky, ktorý umožňuje jej priamu alebo nepriamu identifikáciu a bol získaný na štatistické účely podľa tohto zákona. Za priamu identifikáciu sa považuje identifikácia spravodajskej jednotky podľa obchodného mena, sídla a identifikačného čísla organizácie (ďalej len "identifikačné číslo") alebo podľa mena a priezviska, adresy trvalého bydliska alebo rodného čísla. Za nepriamu identifikáciu sa považuje identifikácia spravodajskej jednotky využitím iných údajov získaných štatistickým zisťovaním (ďalej len "priame identifikátory").
Definície "priamych identifikátorov" vychádzajú z ustanovení tak Obchodného zákonníka, ako aj zákona o štátnej štatistike.
V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj "OBZ"):
"Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom..."
V zmysle § 8 OBZ:
"Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony
pri svojej podnikateľskej činnosti."
V zmysle § 13 ods. 1 OBZ:
"Ak je podnikateľ fyzická osoba, koná osobne alebo za neho koná zástupca. Právnická osoba koná štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca."
V zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike:
"Identifikačné číslo sa prideľuje každej právnickej osobe a podnikateľovi. Pridelené identifikačné číslo sa nesmie prideliť inej právnickej osobe alebo inému podnikateľovi, a to ani v prípade zániku právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorému bolo pridelené."
Právnickú alebo fyzickú osobu je teda možné priamo identifikovať podľa obchodného mena/mena a priezviska, sídla/adresy trvalého
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.