Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Spôsob preukazovania podmienok osobného postavenia a dôvodov na vylúčenie účastníkmi verejného obstarávania

Dátum:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Spôsob preukazovania podmienok osobného postavenia a dôvodov na vylúčenie účastníkmi verejného obstarávania
Ing.
Katarína
Chebeňová
je absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Má skúsenosti s komplexnou prípravou a realizáciou procesov verejného obstarávania podlimitných a nadlimitných zákaziek, skúsenosti so zabezpečením, realizáciou a auditom verejných obstarávaní v rámci realizovaných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ako aj s riadením a spracovaním projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. Je konateľkou spoločnosti
creatio
eu, s. r. o., špecializujúcej sa na verejné obstarávanie.
Účastníci verejného obstarávania
Účastníkmi verejného obstarávania sú podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "ZVO")
uchádzač
alebo
záujemca
,
iná osoba
a
subdodávateľ
, pričom ak sa chcú zúčastniť verejného obstarávania, musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a nemôžu u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO (ďalej aj "dôvody na vylúčenie").
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní definuje jednotlivých účastníkov v zmysle predchádzajúceho odseku nasledovne:
a)
záujemcu ako hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní,
b)
uchádzača ako hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku,
c)
subdodávateľa ako hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie.
Z ustanovenia § 2 ods. 5 ZVO vyplýva, že zákon nedefinuje dva odlišné hospodárske subjekty ako inú osobu a subdodávateľa, definuje len hospodársky subjekt ako subdodávateľa. Zo samotnej úpravy zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní však vyplýva, že ide o dva subjekty upravené samostatne a plnia samostatný a odlišný účel.
Zásadný rozdiel existuje z hľadiska účelu, na ktorý sa tieto subjekty využívajú, keď inou osobou je hospodársky subjekt, ktorý v prípade, ak je to potrebné, uchádzačovi alebo záujemcovi
poskytuje
svoje finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity v zmysle § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO (ďalej aj "iná osoba"), oproti subdodávateľovi ako hospodárskemu subjektu, ktorý uchádzačovi alebo záujemcovi
neposkytuje
svoje finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity v zmysle § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO (ďalej aj "subdodávateľ").
Ďalší rozdiel existuje z hľadiska času, resp. momentu, kedy sa tieto subjekty v procese verejného obstarávania a následne v samotnom plnení uplatňujú. Iná osoba poskytuje svoje finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity uchádzačovi alebo záujemcovi jednak na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 33 a § 34 ZVO v procese verejného obstarávania a následne ich poskytuje na plnenie samotnej zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. Na druhej strane subdodávateľ sa podieľa iba na samotnom plnení zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.
Aj napriek odlišnému účelu, ktorý tieto dva subjekty v procese verejného obstarávania a následne plnenia zmluvy plnia, zhoda je v zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní upravená povinnosťou spĺňať podmienky osobného postavenia a rovnako nemôžu u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
Zákonné povinnosti účastníkov týkajúce sa splnenia podmienok osobného postavenia a neexistencie dôvodov na vylúčenie
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1, 2, 4 a 5 ZVO.
Podľa § 40 ods. 8 ZVO záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 32 ods. 6 písm. d) až g) a ods. 7 ZVO, je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.
Podľa § 33 ods. 2 ZVO musí iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, preukázať
a)
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a že
b)
neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
Podľa § 34 ods. 3 ZVO musí iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, preukázať
a)
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a že
b)
neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO;
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii vyžadovať, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má subdodávateľ plniť. Z uvedeného vyplýva, že ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžadujú, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky podľa predchádzajúcej vety, potom navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať
a)
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a
b)
nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie po­dľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO;
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Pri uchádzačovi alebo záujemcovi je zákonom výslovne upravené, že musí spĺňať a preukázať podmienky osobného postavenia. Spôsob preukazovania neexistencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) a ods. 7 ZVO zo strany uchádzača alebo záujemcu zákonom výslovne upravený nie je. Zo zákona priamo vyplýva, že uchádzač alebo záujemca je povinný preukázať verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi prijatie dostatočných opatrení na vykonanie nápravy, ale len pri zistení existencie dôvodu na vylúčenie po­dľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) a ods. 7 ZVO.
U inej osoby a subdodávateľa je zákonom výslovne upravené, že okrem povinnosti spĺňať a preukázať podmienky osobného postavenia nesmú u nich zároveň existovať
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.