Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Spôsoby preukazovania podmienok účasti podľa zákona o verejnom obstarávaní

Dátum:

V zmysle § 33 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO") verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi. V zmysle § 33 ods. 5 ZVO verejný obstarávateľ požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.

Spôsoby preukazovania podmienok účasti podľa zákona o verejnom obstarávaní
Ing.
Katarína
Chebeňová
je absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pôsobí ako konzultant a metodik pre verejné obstarávanie vo firme Visions, s. r. o. Má skúsenosti s komplexnou prípravou a realizáciou procesov verejného obstarávania podlimitných a nadlimitných zákaziek, skúsenosti so zabezpečením, realizáciou a auditom verejných obstarávaní v rámci realizovaných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ako aj s riadením a spracovaním projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.
V zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že (verejný) obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov a zároveň posudzuje splnenie podmienok účasti na základe len predložených dokladov v ponuke uchádzača alebo záujemcu, a teda inštitút vysvetlenia alebo doplnenia môže využiť pre objasnenie skutočností uvedených len v takto predložených dokladoch.
V zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ako aj metodiky a rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad") má uchádzač na výber z viacerých spôsobov preukazovania splnenia podmienok účasti prostredníctvom predložených dokladov, ktorými preukazuje podmienky účasti podľa § 26, § 26a, § 27, § 28 ZVO (ďalej aj "podmienky účasti") v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov.
V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní je jedným zo spôsobov preukazovania splnenia všetkých stanovených podmienok účasti v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov predloženie konkrétnych dokladov, ktorých konkrétnu formu, rozsah a obsah stanovuje (verejný) obstarávateľ a uvádza v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk, ako aj v súťažných podkladoch (ďalej aj "konkrétny doklad").
Ďalší spôsob preukazovania splnenia všetkých stanovených podmienok účasti v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov, ktorú si môže uchádzač alebo záujemca zvoliť, upravuje § 32 ods. 11 ZVO, konkrétne prostredníctvom čestného vyhlásenia (ďalej aj "čestné vyhlásenie"), v ktorom vyhlási, že stanovené podmienky účasti spĺňa, pričom pravdivosť deklarovaného vyhlásenia preukazuje konkrétnymi dokladmi uchádzač alebo záujemca v zmysle § 44 ods. 1 ZVO. V rámci tohto spôsobu je potrebné uviesť, že z predloženého čestného vyhlásenia musia byť zrejmé všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby bolo možné jednoznačne konštatovať preukázanie splnenia podmienok účasti. V zmysle rozhodnutia Rady z 1. decembra 2014, č. 11027-9000/2014-KR/43, v rámci ktorého sa v bodoch 79. a 80. Rada vyjadrila nasledovne:
"79.
Čo sa týka platnosti čestného vyhlásenia, Rada uvádza, že pokiaľ predložené čestné vyhlásenie netrpí vadou, pre ktorú by mohlo byť považované za neplatné (napr. pre chýbajúci podpis), verejný obstarávateľ má povinnosť predložené čestné vyhlásenie vyhodnotiť ako platné.
V takom prípade teda neexistuje dôvod žiadať o vysvetlenie alebo doplnenie daného čestného vyhlásenia v zmysle písmena a) predchádzajúceho bodu tohto rozhodnutia. Rada konštatuje, že čestné vyhlásenia predložené navrhovateľom č. 2 (bod 34. tohto rozhodnutia) sú podpísané oprávnenou osobou a dostatočne určito a zrozumiteľne vyjadrujú zamýšľaný obsah prejavu vôle navrhovateľa č. 2, pričom zároveň § 32 ods. 11 ZVO takýto prejav vôle dovoľuje, a teda podľa názoru Rady
netrpia žiadnou vadou, pre ktorú by mohli byť považované za neplatné.
80. K skutočnosti uvedenej v bode 78b. tohto rozhodnutia Rada uvádza, že využitie inštitútu žiadosti o vysvetlenie/doplnenie čestného vyhlásenia prichádza do úvahy aj v tých prípadoch, ak z predloženého čestného vyhlásenia nemožno posúdiť splnenie podmienok účasti.
Za účelom posúdenia, kedy z čestného vyhlásenia nemožno posúdiť splnenie podmienok účasti, Rada považuje za podstatné najprv určiť, za akých okolností z predloženého čestného vyhlásenia je možné posúdiť splnenie podmienok účasti: každé čestné vyhlásenie, ktoré je obsahovo kompletné a dostatočne jasne naformulované, možno podľa Rady považovať za čestné vyhlásenie, z ktorého je možné posúdiť splnenie podmienok účasti (ktorých sa dané čestné vyhlásenie týka). Tento záver Rada odôvodňuje logickým výkladom ustanovení § 32 ods. 11 a § 33 ods. 6 ZVO: ak má byť (jasne a bezchybne naformulované) čestné vyhlásenie dokladom, ktorý preukazuje splnenie podmienok účasti (§ 32 ods. 11 ZV
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.