Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Súčasný stav udržateľného obstarávania a pokrok v národných vládach

Dátum: Rubrika: Články

V rámci správy Organizácie Spojených národov – environmentálny program Sustainable public procurement – 2022 Global review, ktorá je rozpracovaná v dvoch častiach, sa v časti 1 s názvom „Súčasný stav udržateľného obstarávania a pokrok v národných vládach“ poskytuje dôležitý pohľad na súčasný stav udržateľného obstarávania v rámci národných vlád, súkromných podnikov a medzivládnych organizácií na celom svete. Zverejňuje sa v rámci „Programu udržateľného verejného obstarávania“, ktorý sa zaviazal pravidelne kontrolovať stav implementácie udržateľného verejného obstarávania ako súčasť svojho pracovného plánu. Na základe zistení z predchádzajúcich vydaní publikovaných v rokoch 2013 a 2017 sa táto správa zameriava na sledovanie globálneho pokroku v oblasti udržateľného obstarávania za posledných päť rokov, čím sa prehlbuje naše spoločné chápanie súčasných prekážok, potrieb, príležitostí a inovácií v tejto dôležitej oblasti. Zistenia sú založené na prierezovej analýze údajov zozbieraných v roku 2021 o aktivitách udržateľného obstarávania 314 organizácií a 45 národných vlád, ako aj na poznatkoch z rozhovorov s odborníkmi na udržateľné obstarávanie a prehľadu existujúcej literatúry na túto tému. Prieskum dopĺňa príloha s názvom „Informačné prehľady o udržateľnom verejnom obstarávaní v národných vládach“, ktorá obsahuje 45 informačných prehľadov o jednotlivých krajinách, ktoré podrobne uvádzajú rámce politiky udržateľného verejného obstarávania, priority a implementačné aktivity v každej krajine. 

Väčšinou sa v rámci problematiky zeleného verejného obstarávania, ktorá tvorí integrálnu súčasť udržateľného verejného obstarávania, venujeme trendom v rámci EÚ. Tentokrát posunieme pomyslenú hranicu európskeho kontinentu a priblížime si, ako je na tom udržateľné verejné obstarávanie v celosvetovom meradle. Procesy obstarávania, ktoré zohľadňujú sociálne, ekonomické a environmentálne faktory, zohrávajú strategickú úlohu pri transformácii trhov pre udržateľnejšie produkty a služby. Prístup "udržateľného obstarávania" môže riešiť nielen trojitú planetárnu krízu, ale aj významné sociálno-ekonomické problémy, ako sú ľudské a pracovné práva, rozmanitosť, inklúzia a rodová rovnosť. Verejné obstarávanie, ktoré predstavuje viac ako 13 biliónov USD ročne (15% HDP) na globálnej úrovni, môže v tomto smere zmeniť trh.
Údaje zozbierané pre túto správu potvrdzujú, že udržateľné obstarávanie sa stáva bežnou praxou naprieč všetkými typmi organizácií. Väčšina národných vlád, medzinárodných organizácií a rozvojových bánk vyvinulo alebo je v procese vývoja a/alebo začlenilo udržateľné obstarávanie do svojich programov obehového, zeleného hospodárstva alebo trvalo udržateľného rozvoja, zatiaľ čo šírenie udržateľného obstarávania do súkromných organizácií sa značne zrýchľuje. Témy ako budovanie kapacít a digitalizácia obstarávacích procesov sa v posledných rokoch stali obzvlášť významnými. Okrem toho, integrácia udržateľného obstarávania v štandardných procesoch obstarávania, pričom nákupné kritériá udržateľného obstarávania sa stávajú čoraz záväznejšími najmä v krajinách s vysokými príjmami, je ďalším dôležitým trendom.
Udržateľné obstarávanie predstavuje integráciu sociálneho a environmentálneho hľadiska do nákupných procesov verejných a súkromných organizácií. Udržateľné obstarávanie je založené na koncepcii hodnoty za peniaze. V rámci obstarávania hodnoty za peniaze je výsledkom analýzy nákladov a prínosov, ktorá zohľadňuje celkové náklady na vlastníctvo alebo náklady na celý životný cyklus výrobkov. Tieto náklady sú dôležité, keďže počiatočné kapitálové výdavky často neodrážajú celkové náklady spojené s používaním produktu, údržbu a likvidáciu. Hodnota za peniaze tiež berie do úvahy sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky nákupu pre spoločnosť ako celok. V skutočnosti sa o udržateľnom obstarávaní zvyčajne hovorí v kontexte týchto troch dimenzií alebo pilieroch trvalo udržateľného rozvoja - sociálne, ekonomické a environmentálne. Typicky sa udržateľné obstarávanie využíva na podporu a vládne ciele trvalo udržateľného rozvoja cez tieto tri dimenzie.
Nasledujúce odporúčania sú ponúkané pre tvorcov politík a rozhodnutí, ktoré sú navrhnuté tak, aby riešili mnohé spoločné výzvy:
1. Maximalizácia pozitívnych dopadov nákupných rozhodnutí
Udržateľné obstarávanie je kritické, no stále sa nevyužíva nástroj na dosiahnutie národných a organizačných cieľov udržateľnosti, ako aj širšej udržateľnosti rozvojových cieľov. Organizácie by mali ísť nad rámec tradičného prístupu k obstarávaniu, ktorý zohľadňuje kvalitu/náklady v mieste nákupu a snaží sa maximalizovať všetky pozitívne vplyvy a multiplikátory prostredníctvom "obstara
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.