Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Test logického funkčného celku v zmysle judikatúry súdneho dvora EÚ alebo účelové delenie zákaziek na časti

Dátum:

Hranica medzi povinnosťou nerozdeliť zákazku s cieľom vyhnúť sa prísnejšiemu postupu verejného obstarávania na jednej strane a na druhej strane taktiež zakotvenou povinnosťou delenia zákaziek na menšie časti s cieľom podpory malých a stredných podnikov nie je často v praxi jasná.

Test logického funkčného celku v zmysle judikatúry súdneho dvora EÚ alebo účelové delenie zákaziek na časti
JUDr.
Juraj
Tkáč
Dávame do pozornosti rozhodnutie Všeobecného súdu EÚ z 11. júla 2013 vo veci T-358/08,
Španielske kráľovstvo proti Európskej komisii
, kde sa práve uvedená problematika riešila. Upozorňujeme, že napriek tomu, že uvedené rozhodnutie sa týka stavebných prác, Rada Úradu pre verejné obstarávanie ho v rozhodnutí č. 15912-9000/2017 z 27. novembra 2017 aplikovala aj na posúdenie účelového delenia zákazky na poskytovanie služieb.
Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej aj "Komisia") schválila rozhodnutím K(96) 2095 z 26. júla 1996 (ďalej aj "rozhodnutie z roku 1996") poskytnutie finančnej pomoci z Kohézneho fondu vo výške 8 850 689 eur na projekt č. 96/11/61/018 "
Saneamiento de Zaragoza
" (ďalej aj "projekt sanácie Zaragozy"). Tento projekt, ktorého cieľom je zlepšiť a rozšíriť zariadenia určené na úpravu odpadových vôd v meste Zaragoza (Španielsko), sa skladá z dvoch skupín činností. Prvá skupina činností nazvaná "Plán výmeny kanalizácie" (ďalej aj "etapa FIMMA 96") predvída výmenu kanalizácie v niektorých štvrtiach mesta. Druhá skupina činností nazvaná "Program sanácie západnej zóny aglomerácie (rezervoár čističky odpadových vôd Almozara)" (ďalej aj "etapa SPWS") obsahuje najmä výstavbu kanalizačných zberačov, sekundárnej siete kanalizačných zberačov a odtoku dažďovej vody. Konečným poberateľom finančnej pomoci bolo mesto Zaragoza, ktoré bolo poverené aj riadením projektu, ktorého realizácia bola naplánovaná na obdobie medzi 1. májom 1996 a 31. decembrom 1998.
Na návrh Španielskeho kráľovstva bolo rozhodnutie z roku 1996 zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie K(97) 2601 z 29. júla 1997 (ďalej aj "rozhodnutie 1997"), pričom sa do neho zaradilo osem dodatočných činností (ďalej aj "etapa FIMMA 97"). Sedem dodatočných činností sa týkalo výmeny, obnovy, ako aj výstavby kanalizačných zberačov a jedna činnosť pozostávala z výstavby závodu na spracovanie kalu. Lehota na ukončenie prác bola predĺžená do 31. decembra 1999.
Komisia v odôvodnení 20 napadnutého rozhodnutia zastávala názor, že podľa článku 4 ods. 2 a článku 14 ods. 1, 10 a 13 smernice Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (ďalej aj "smernica 93/38")predstavujú sporné verejné obstarávania časti jedného diela, ktorého iniciatíva spadá pod jediného obstarávateľa, a preto mali podliehať ustanoveniam uvedenej smernice. Komisia sa domnievala, že rozdelenie týchto verejných obstarávaní predstavuje porušenie ustanovení tejto smernice, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú úrovne, zverejnenia a rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi.
Po prvé, na preukázanie existujúcich nedostatkov v zmysle článku H prílohy II nariadenia č. 1164/94 Komisia najprv pripomenula ustanovenia článku 1 ods. 4 písm. b), článku 4 ods. 2 a článku 14 ods. 1, 10 a 13 smernice 93/38 (odôvodnenia 19, 21 až 23 napadnutého rozhodnutia).
Komisia potom v odôvodnení 24 napadnutého rozhodnutia uviedla, že vo všetkých oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania uverejnených v
Boletín Oficial de Aragón
a v miestnych médiách bolo obstarávateľom mestské zastupiteľstvo Zaragozy, ktorému bolo potrebné zasielať ponuky. Komisia tiež poukázala na podrobný opis prác, ktoré sa mali vykonať na kanalizačnej sieti a úprave odpadových vôd, a zastávala názor, že práce mali spĺňať rovnakú ekonomickú a technickú funkciu. Komisia sa domnievala, že v danom prípade ide o špecifické práce údržby, rozšírenia a prispôsobenia existujúcej kanalizačnej siete a úpravy odpadových vôd, ktorých ukončenie má viesť k celkovému zlepšeniu siete pre konečných užívateľov. Komisia zdôraznila, že práce boli späté s kanalizačnými zberačmi odpadovej vody, odtokovými zberačmi dažďovej vody, závodom na spracovanie kalu a kanalizačným potrubím spájajúcim dve čističky odpadovej vody Almorzara a Cartuja. Komisia zastávala názor, že rozdiel medzi jednotlivými typmi prác bol funkčný a nie technický alebo ekonomický a že z toho vyplýva, že sa na ich realizáciu nevyžadovali špeciálne technické znalosti. Nakoniec Komisia uviedla, že z ekonomického hľadiska mali koneční užívatelia platiť za poskytovanie služieb v závislosti od ich využívania.
Po prvé, pokiaľ ide o osem projektov etapy SPWS, Komisia zastávala v odôvodnení 24 písm. a) napadnutého rozhodnutia názor, že práce slúžia podobnému cieľu a ich jediným rozdielom bolo, že boli realizované v odlišných geografických oblastiach. Komisia sa domnievala, že hlavným cieľom prác bola výstavba alebo výmena kanalizácie v rozdielnych oblastiach vrátane zavedenia kanalizačných zberačov odpadových vôd a odtokov.
Po druhé, pokiaľ ide o štyri projekty etapy FIMMA 97 citované v bode 15, ktoré sa nemôžu odvolávať na výnimku v článku 14 ods. 10 smernice 93/38, Komisia sa v odôvodnení 24 písm. b) napadnutého rozhodnutia domnievala, že práce slúžili podobnému cieľu a ich jediným rozdielom bolo, že boli realizované v odlišných geografických oblastiach. Komisia zastávala názor, že hlavným cieľom prác bolo zavedenie kanalizačných zberačov pozdĺž riek Huerva a Gállego, ktoré mali slúžiť tým častiam mesta, ktoré ešte stále vypúšťali odpadovú vodu priamo do riek, a obnova dvoch zariadení na čistenie odpadových vôd, ku ktorým bola odpadová voda nasmerovaná.
V odôvodnení 25 napadnutého rozhodnutia Komisia zdôraznila, že pokiaľ ide o porušenie článku 4 ods. 2 a článku 14 ods. 10 smernice 93/38, mali byť zmluvy považované za zmluvy určené na výkon jedného diela v prípade, ak sú v danej veci prepojené tak, že ich podnik Spoločenstva môže považovať za jedinú hospodársku činnosť, a tak predloží iba jednu ponuku pre celú činnosť. Komisia uviedla, že tento výklad zodpovedá cieľu smernice 93/38, ktorým je dohliadať, aby sa podniky ostatných členských štátov mohli z objektívnych dôvodov týkajúcich sa hodnoty zákazky zúčastniť verejného obstarávania, ak majú na tom záujem. Takýto podnik by mohol chcieť byť informovaný o hodnote všetkých častí obstarávaných prác, hoci nemusel byť schopný ich všetky vykonať. Komisia dodala, že tak išlo o jedinú možnosť, ako ohodnotiť presný rozsah zákaziek a prispôsobiť cenu počtu časti prác, na ktoré sa vypísali verejné obstarávania.
Komisia tak v odôvodnení 26 napadnutého rozhodnutia uzavrela, že osem projektov etapy SPWS ako celok a štyri projekty etapy FIMMA 97 ako celok spĺňajú ekonomickú a technickú funkciu a že španielske orgány preto umelo rozdelili práce týkajúce sa údržby, rozšírenia a prispôsobenia kanalizačnej siete a existujúcej úpravy odpadových vôd. Komisia zdôraznila, že tento záver sa zakladá na rovnakom opise prác a podobnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podobnom vykonávacom postupe a podobnej celkovej koordinácii zo strany rovnakého obstarávateľa, ako aj na skutočnosti, že práce sa uskutočnili v jedinej geografickej zóne.
Podľa Španielskeho kráľovstva prišla Komisia k nesprávnemu záveru, že mesto Zaragoza porušilo ustanovenia smernice 93/38, keď rozdelilo predmetné zákazky a neuverejnilo oznámenia o verejnom obstarávaní v úradnom vestníku. Španielske kráľovstvo považuje za neodôvodnené tvrdenia Komisie nachádzajúce sa v odôvodnení 8 druhom odseku, v odôvodnení 9, v odôvodnení 23 písm. b) a v odôvodnení 24 napadnutého rozhodnutia.
Po prvé, Španielske kráľovstvo uvádza, že aby bolo možné posúdiť, či projekt môže obsahovať niekoľko odlišných diel, je vo svetle znenia ustanovení smernice 93/38 a judikatúry Súdneho dvora EÚ potrebné vykonať analýzu na základe troch hľadísk: technicko-ekonomického, geografického a časového.
Po druhé, Španielske kráľovstvo poukazuje v danom prípade na chybné uplatnenie kritérií. Komisia neuskutočnila žiadnu objektívnu analýzu diel na základe týchto "troch hľadísk", ale sa zdá, že použila dosť špecifické kritériá na preukázanie porušenia zo strany španielskych orgánov, akými sú schopnosti potenciálnych uchádzačov alebo ich záujem realizovať niektoré alebo všetky verejné obstarávania naraz (odôvodnenie 9 napadnutého rozhodnutia). Okrem toho, technicko-ekonomické preskúmanie neprebehlo po technickej stránke správne.
Komisia sa v napadnutom rozhodnutí domnieva, že španielske orgány sa dopustili porušenia článku 14 ods. 13 smernice 93/38 v spojení s odsekmi 1 a 10 tohto článku, keď rozdelili etapu SPWS na osem zákaziek, ako aj predovšetkým etapu FIMMA 97 na štyri zákazky. Po tom, čo v odôvodnení 23 písm. b) napadnutého rozhodnutia Komisia pripomenula definíciu diela v zmysle článku 14 ods. 10 prvého pododseku smernice 93/38, uplatnila ju v odôvodneniach 24 až 26 napadnutého rozhodnutia na sporné zákazky.
O pojme "dielo" v zmysle článku 14 ods. 10 prvého pododseku smernice 93/38 v napadnutom rozhodnutí
Podľa článku 14 ods. 1 písm. c) smernice 93/38 sa uvedená smernica uplatňuje na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je minimálne 5 miliónov eur v prípade zákaziek na zhotovenie prác. Podľa článku 14 ods. 13 smernice 93/38 "
obstarávatelia nemôžu obísť túto smernicu tým, že rozdelia predmet obstarávania a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.