Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

"Transparentné" informačné povinnosti po uzavretí rámcovej dohody s opätovným otváraním súťaže

Dátum:

V lete minulého roku Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") vydal všeobecné metodické usmernenie č. 4/2017 k uzatváraniu rámcových dohôd, v ktorom sa, okrem iného, venoval aj opätovnému otváraniu súťaže. Časť metodického usmernenia ohľadom informačných povinností súvisiacich s uzatvorením rámcovej dohody však ostala nedopovedaná, keď boli iba formálne odcitované ustanovenia zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") o zasielaní oznámenia o výsledku verejného obstarávania. Toto oznámenie však nie je jedinou informačnou povinnosťou, ktorá súvisí s uzatvorením rámcovej dohody. A keďže práve informačné povinnosti sú pre použitie, resp. reálnu využiteľnosť opätovného otvárania súťaže kľúčové, budú predmetom tohto článku.

"Transparentné" informačné povinnosti po uzavretí rámcovej dohody s opätovným otváraním súťaže
Jozef
Bálint
vyštudoval právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Momentálne pôsobí v oblasti energetiky, u jedného z najväčších obstarávateľov na Slovensku, kde sa prevažne venuje komplexnému zabezpečovaniu zadávania nadlimitných zákaziek. V minulosti pracoval na Úrade pre verejné obstarávanie, kde získal skúsenosti aj v oblasti kontrolnej činnosti a rozhodovacej praxe vo verejnom obstarávaní.
Príklad na začiatok
Začnime najprv krátkym príkladom. Máme verejného obstarávateľa1), ktorý sa rozhodne, že zrealizuje súťaž končiacu uzatvorením rámcovej dohody, kde následné zákazky chce zadávať po opätovných otváraniach súťaže. Verejné obstarávanie prebehne, výsledkom je viacero úspešných uchádzačov, s ktorými sa má uzatvoriť rámcová dohoda. Pri zasielaní informácií o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ s odvolaním sa na § 55 ods. 3 ZVO neidentifikuje jednotlivých uchádzačov, keďže predsa nechce, aby o sebe vedeli pred nasledujúcimi opätovnými otváraniami súťaže, tzv. mini súťažami. Rámcové dohody sa následne uzatvoria so všetkými úspešnými uchádzačmi, samozrejme, s každým zvlášť z dôvodu utajenia ich identifikácie. Po ich uzatvorení sa zašle na zverejnenie oznámenie o výsledku verejného obstarávania a zverejnia sa v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO (ďalej len "profil") všetky doklady a dokumenty, o ktorých to prikazuje zákon o verejnom obstarávaní. V tomto momente už ostáva iba čakať na termín uskutočnenia prvého opätovného otvárania súťaže, na základe ktorého sa určí úspešný účastník dohody, ktorému sa zadá už konkrétna zákazka.
Takýto postup môže byť pre potreby verejného obstarávateľa ideálny a zákon o verejnom obstarávaní ho v teoretickej rovine aj povoľuje, no v praxi jeho použitie sabotujú niektoré požiadavky, ktoré tento zákon ukladá, konkrétne niektoré informačné povinnosti. Povinné zverejňovanie informácií totiž zákon o verejnom obstarávaní prikazuje bez rozlíšenia toho, či sa uzatvára rámcová dohoda bez opätovného otvárania, alebo s opätovným otváraním súťaže. Toto odlíšenie je pritom zásadné, keďže určuje, či dodávatelia, ktorí sú účastníkmi rámcovej dohody s verejným obstarávateľom, budú medzi sebou ešte na základe uzavretého zmluvného vzťahu súťažiť, alebo nie.
Právna úprava opätovného otvárania súťaže
Povedzme si najprv, ako opätovné otváranie súťaže upravuje zákon. Právny základ je daný v § 83 ZVO pre verejného obstarávateľa, resp. v § 99 ZVO pre obstarávateľa. K § 99 ZVO v skratke postačuje uviesť, že oproti § 83 ZVO ustanovuje povinnosti obstarávateľa pri opätovnom otváraní súťaže mierne voľnejším spôsobom.
Ustanovenie § 83 ods. 5 ZVO
"Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi, zákazky sa zadávajú jedným z týchto spôsobov upraveným v rámcovej dohode:
a)
na základe podmienok upravených v rámcovej dohode bez opätovného otvárania súťaže, ak rámcová dohoda obsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek a objektívne podmienky na určenie hospodárskeho subjektu, ktorý bude zákazku plniť; podmienky musia byť uvedené aj v súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitému na uzavretie rámcovej dohody,
b)
opätovným otvorením súťaže, ak rámcová dohoda neobsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek alebo
c)
ak rámcová dohoda obsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek, zákazky sa zadávajú sčasti bez opätovného otvárania súťaže podľa písmena a) a sčasti opätovným otvorením súťaže podľa písmena b); objektív
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.