Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky - vzor s komentárom

Dátum:

Úkon stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky – vzor s komentárom
JUDr.
Juraj
Tkáč
Základné pojmy
Predpokladaná hodnota zákazky:
predpokladaná hodnota zákazky predstavuje základný krok pre stanovenie postupu verejného obstarávania. Zákonodarca v § 5 ZVO stanovuje, že predpokladaná hodnota zákazky sa stanovuje bez DPH. Nie je teda rozhodujúce, či (verejný) obstarávateľ je, alebo nie je platcom DPH, vždy sa hodnota určuje ako hodnota plnenia bez DHP.
Čas určenia predpokladanej hodnoty zákazky:
v súvislosti s časovým momentom určenia predpokladanej hodnoty zákazky je v § 5 ZVO stanovené, že tento úkon sa má vykonať k momentu, kedy je poslané oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, resp. výzva na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadlimitnými zákazkami, pri ktorých sa obligatórne, resp. fakultatívne posiela predbežné oznámenie (§ 50 ZVO), časový moment určenia úkonu predpokladanej hodnoty zákazky sa určuje ku dňu odoslania predbežného oznámenia. Povinnosť stanoviť predpokladanú hodnotu sa vzťahuje aj na zákazky nedosahujúce prahové hodnoty podľa § 9 ods. 9 ZVO.
Úkon časového určenia predpokladanej hodnoty zákazky je potrebné odlišovať od dátumu podkladov, z ktorých sa vychádza pri určení predpokladanej hodnoty zákazky. Predmetné dokumenty musia však reflektovať trhovú hodnotu plnenia v čase začatia procesu verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu tak aj tieto dokumenty musia byť primerane aktuálne.
Záväznosť predpokladanej hodnoty zákazky:
hodnota stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky je pre (verejného) obstarávateľa záväzná. Nie je možné, aby (verejný) obstarávateľ mal v podkladoch pre určenie predpokladanej hodnoty (k náležitostiam podkladov pozri ďalší bod) uvedenú inú hodnotu, ako uviedol v stanovení predpokladanej hodnoty zákazky. Ide napríklad o prípad, keď v prieskume trhu je uvedená hodnota tovaru vo výške 250 000 eur, pričom z dokladov vyplýva, že žiadna z cenových ponúk nie je stanovená v takejto hodnote.
Záväznosť predpokladanej hodnoty zákazky pre (verejného) obstarávateľa sa prejavuje aj v tom, že od tejto hodnoty sa odvíja ďalší postup (verejného) obstarávateľa v procese verejného obstarávania. Nie je možné, aby (verejný) obstarávateľ nerešpektoval hodnotu, ktorá mu vznikne pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky, a teda keď mu povedzme indikuje hodnota povinnosť postupovať nadlimitným postupom, nie je možné, aby si (verejný) obstarávateľ svojvoľne zvolil napríklad podlimitný postup - či už s využitím, alebo bez využitia elektronického trhoviska.
V kontexte záväznosti sumy predpokladanej hodnot
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.