Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Úrad pre verejné obstarávanie a oprávnenie vstupovať do zmluvného vzťahu podľa obchodného zákonníka

Dátum:

Úrad pre verejné obstarávanie nie je oprávnený vstupovať do zmluvného vzťahu podľa Obchodného zákonníka, pretože táto kompetencia patrí výlučne všeobecnému súdu v súdnom konaní. Úrad pre verejné obstarávanie by bol oprávnený vstupovať do verejnej súťaže len vtedy, ak by koncipovanie platobných podmienok bolo také prísne, že by neprimeraným spôsobom zužovali okruh subjektov schopných plniť predmet zákazky, a teda by mohlo dôjsť k narušeniu pravidiel hospodárskej súťaže s možným vplyvom na výsledok. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. januára 2015, sp. zn. 5 Sžf 39/2014

Úrad pre verejné obstarávanie a oprávnenie vstupovať do zmluvného vzťahu podľa obchodného zákonníka
JUDr.
Petra
Príbelská
PhD.
Skutkový stav:
Krajský súd v B.
(ďalej aj "krajský súd") napadnutým rozsudkom zamietol žalobu a účastníkom náhradu trov konania nepriznal. Urobil tak po tom, čo jeho predchádzajúci rozsudok z 19. októbra 2012, ktorým žalobu zamietol, bol Najvyšším súdom SR, uznesením, sp. zn. 5 Sžf 85/2012, z 31. októbra 2013 zrušený a vec vrátená na ďalšie konanie s tým, že krajský súd sa po­dľa názoru Najvyššieho súdu SR nevysporiadal so všetkými žalobnými dôvodmi.
V ďalšom konaní odôvodnil krajský súd svoje rozhodnutie tým, že žalobca podal verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu, v ktorej uviedol námietky týkajúce sa podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ v určenej lehote doručil žalobcovi oznámenie o vybavení sťažnosti, v zmysle ktorého zamietol jeho žiadosť o nápravu a túto odôvodnil nutnosťou namietanej podmienky týkajúcej sa spôsobu úhrady faktúr okolnosťou, že táto je daná v zmysle Príručky žiadateľa o nenávratný finančný príspevok. Žalovaný v danom prípade zamietol námietky žalobcu v súlade s § 139 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"), pretože nezistil porušenie tohto zákona verejným obstarávateľom v namietanom rozsahu, ktoré by mohlo zásadne ovplyvniť výsledok verejného obstarávania. Z napadnutého rozhodnutia, ako aj zo súťažných podkladov jednoznačne a určito vyplýva, že verejný obstarávateľ sa v zmluve o dielo zaväzuje uhradiť dohodnutú zmluvnú cenu, preto nie je možné hovoriť o právnej neistote víťazného uchádzača. Spôsob uhrádzania dohodnutej zmluvnej ceny bol taktiež dostatočne určitý a vopred známy všetkým uchádzačom. To, že sa verejný obstarávateľ rozhodol nastaviť na viacero platieb so 120-dňovou lehotou splatnosti aj s podmienením vystavenia faktúry a úhradou predošlej splatnej faktúry, je prejavom zmluvnej voľnosti účastníkov záväzkového vzťahu. Vecou dohľadu nad verejným obstarávaním zo strany žalovaného v danom prípade je posudzovanie súladu zmieňovaných podmienok vo vzťahu k jednotlivým ustanoveniam zákona o verejnom obstarávaní. Platobné podmienky stanovené verejným obstarávateľom boli definované jasne, zrozumiteľne, kontrolovateľne a neumožňovali rozličný výklad. Podľa názoru krajského súdu nedošlo k porušeniu zásady nediskriminácie a transparentnosti verejného obstarávania.
Aj keď v danom prípade nemožno predmetnú vec subsumovať pod § 278 Obchodného zákonníka, je zrejmé, že žalobca sa nemôže dovolávať rozporu postupu verejného obstarávateľa so zásadami poctivého obchodného styku, pretože predmetný zákon vo svojich úpravách umožňuje vytvoriť verejným návrhom výhodnú situáciu v prospech predkladateľa verejného návrhu. Stanovením podmienok na obstaranie diela verejným obstarávateľom na základe jeho potrieb, hradeného z verejných prostriedkov, teda nedochádza k rozporu so zásadami poc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.