Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Ustanovenie § 155m ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a jeho právna úprava v konaniach o námietkach vo veciach, kde námietky boli podané po 30. júni 2013

Dátum:

Zákonodarca v zmysle § 155m ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní prejavil vo vzťahu ku konaniu o námietkach vôľu, aby všetky konania o námietkach, ktoré boli podané po 30. júni 2013, sa spravovali novým procesným postupom zavedeným novelou zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 95/2013 Z.z. účinný od 1. júla 2013). Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. januára 2018, sp. zn. 5 Sžf 42/2016

Ustanovenie § 155m ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a jeho právna úprava v konaniach o námietkach vo veciach, kde námietky boli podané po 30. júni 2013
JUDr.
Petra
Príbelská
Skutkový stav
I.
1. Krajský súd v B. (ďalej aj "krajský súd") napadnutým uznesením podľa § 250d ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj "OSP") zastavil konanie vo veci z dôvodu, že žaloba bola podaná proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmania súdom, teda proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie z 12. augusta 2013 č. 9122-6000/2016-ON/207.
2. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný ako ústred­ný orgán štátnej správy pre verejné obstarávanie a orgán príslušný podľa § 109 v spojení s § 137 ods. 2 písm. a), b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") vo veci námietok žalobcu, ktoré smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f) ustanovenia § 138 ods. 2 ZVO vo verejnej súťaži na predmet nadlimitnej zákazky "Dodanie diagnostických reagencií a prenájom plnoautomatického integrovaného analyzátora a záložného biochemického analyzátora", vyhlásenej verejným obstarávateľom v Úradnom vestníku EÚ 9. februára 2013 pod značkou 2013/SO29-045210 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 29/2013 9. februára 2013 pod značkou 1990-MST, predmetom ktorého bolo dodanie diagnostických reagencií
in vitro
na imunochemické a biochemické vyšetrenia vrátane príslušných originálnych kalibrátorov, kontrol a spotrebného materiálu a prenájom nového plnoautomatického integrovaného analyzátora na vyšetrenie uvedených markerov a ich následné vyhodnotenie a prenájom záložného biochemického analyzátora na obdobie 60 mesiacov v predpokladanej hodnote 479 000 eur, rozhodol tak, že nariadil žalovanému odstrániť protiprávny stav, a to zrušením rozhodnutia verejného obstarávateľa o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 122/2013 z 25. júna 2013 pod značkou 9885-ZST, ktoré bolo zaslané uchádzačom listom z 21. júna 2013 a podľa § 139 ods. 2) ZVO nariadil zrušiť verejnú súťaž.
3. Krajský súd v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že skôr ako súd pristúpi k meritórnemu prejednaniu veci, je povinný skúmať podmienky konania, pričom v prejednávanej veci bola, okrem iného, sporná aplikácia prechodných ustanovení, keď žalobca mal za to, že v konaní o námietkach mal žalovaný postupovať podľa ustanovení účinných do 18. februára 2013, zatiaľ čo žalovaný argumentoval, že v tomto prípade bolo potrebné aplikovať na konanie o námietkach zákon o verejnom obstarávaní v znení účinnom po 1. júli 2013, a to vzhľadom na prechodné ustanovenie § 155m uvedeného zákona. Za daných okolností dal prvostupňový súd za pravdu žalovanému. Prijatím § 155m nebolo zrušené ustanovenie § 155l ZVO, toto ani nebolo potrebné, ani žiaduce, keďže tieto paragrafy upravujú aplikáciu právnych predpisov v rôznych časových úsekoch. V čase podania námietok už bolo účinné ustanovenie § 155m ZVO, ktoré vo svojom odseku 5 určuje, že konanie o námietkach vo veciach, kde bola námietka podaná do 30. júna 2013, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2013. Z daného potom
a contrario
vyplýva, že v konaní o námietkach, podaných po 1. júli 2013, ako to bolo v žalobcovom prípade, sa postupuje podľa novoprijatých predpisov bez ohľadu na skutočnosť, že samotná verejná súťaž bola začatá pred 17. februárom 2013. Ďalej prvostupňový súd poukázal na skutočnosť, že žalovaný rozhodoval podľa § 139 ods. 2 písm. b) ZVO, resp. § 139 ods. 2 písm. a) ZVO, teda proti rozhodnutiu z 12. augusta 2013 č. 9122-6000/2013-ON/207 bolo podľa § 142 ods. 1 ZVO prípustné podanie odvolania. Tento opravný prostriedok však žalobca nevyužil a 23. augusta 2013 podal žalobu krajskému súdu.
4. Konanie v správnom súdnictve je potrebné považovať za prostriedok
ultima ratio
, t.j. ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov správnych vzťahov nastupuje až po zlyhaní všetkých zákonných prostriedkov nápravy v rámci správneho konania. Stále je platná rímskoprávna zásada "
vigilantibus iura
scripta sunt
", t.j. "práva patria bdelým", teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje procesné oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou. Správny súd nesmie nahrádzať odvolací správny orgán a ako je zrejmé z § 247 ods. 2 OSP, v správnom súdnictve je preskúmateľné podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku len také rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť. Z dôvodu, že žaloba bola podaná proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmania súdom, teda proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie z 12. augusta 2013 č. 9122-6000/2013-ON/207, ktoré nadobudlo právoplatnosť bez vyčerpania riadnych opravných prostriedkov, zastavil Krajský súd v B. s poukazom na § 250d ods. 3 OSP konanie vo veci. O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) OSP s použitím ustanovenia § 246c OSP tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, keďže konanie vo veci bolo zastavené.
II.
5. Žalobca podal proti tomuto uzneseniu Krajského súdu v B. odvolanie v lehote ustanovenej zákonom.
6. V dôvodoch odvolania žalobca žiadal, aby najvyšší súd ako odvolací súd podľa § 220 OSP v spojení s § 250ja ods. 3 OSP napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že zrušuje výrok 2 rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie o námietkach z 12. augusta 2013 č. 9122-6000/2013-ON/207 (t.j. výrok 2 Rozhodnutia o námietkach) a vec vracia žalovanému na ďalšie konanie. 2. Žalovaný je povinný uhradiť žalobcovi trovy konania titulom zaplateného súdneho poplatku za žalobu (70 eur) a odvolanie (35 eur) vo výške sumy 105 eur a k rukám právneho zástupcu žalobcu trovy právneho zastúpenia vo výške sumy 590,65 eur, všetko do troch (3) dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. Eventuálne, aby najvyšší súd podľa § 221 ods. 1 písm. f) OSP v spojení s § 221 ods. 2 OSP zrušil vec a vrátil ju Krajskému súdu v B. na ďalšie konanie a rozhodnutie.
7. V dôvodoch svojho odvolania nesúhlasiac so závermi prvostupňového súdu uviedol žalobca, že podáva proti obom výrokom uznesenia odvolanie z dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm. f) OSP: rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, ďalej podľa § 205 ods. 2 písm. f) OSP: rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci v spojení s ustanovením § 205 ods. 2 písm. b) OSP: konanie ma inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. A po tretie podľa § 205 ods. 2 písm. b) OSP: konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.
8. V prvom odvolacom dôvode uviedol žalobca, že si Krajský súd v B. v napádanom uznesení osvojil záver žalovaného o tom, že za daných okolností sa v konaní o námietkach mal aplikovať zákon o verejnom obstarávaní v znení účinnom po 1. júli 2013 s prihliadnutím na prechodné ustanovenia uvedené v § 155m ZVO a odmietol tvrdenia a právnu argumentáciu žalobcu, že v konaní o námietkach sa mal aplikovať zákon o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 17. februára 2013 s prihl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.