Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Úvaha o možnostiach efektívneho obstarania Sw riešení

Dátum:

Zákon o verejnom obstarávaní definuje relatívne široké spektrum možností obstarania tovarov a služieb. Napriek tomu si obstarávatelia volia najčastejšie verejnú súťaž, resp. užšiu súťaž, a to aj pri obstarávaní na mieru šitých SW diel, kde by sa viac hodili iné, menej používané formy ako napríklad súťaž návrhov a súťažný dialóg. Metodický pokyn pre štandardné náležitosti verejného obstarávania a zmlúv pre IKT1, vydaný Ministerstvom financií SR, sa nezaoberá otázkami výberu metód verejného obstarávania pre SW riešenia. Cieľom tejto úvahy je poukázať na typické problémy pri obstarávaní SW diel a možnosti ich riešenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Úvaha o možnostiach efektívneho obstarania Sw riešení
Jozef
Svitek
1. Problémy obstarávania SW riešení podľa zákona o verejnom obstarávaní
V1) nasledujúcom texte sme vybrali štyri kľúčové problémy obstarávania SW riešení. V tejto časti príspevku ich stručne definujeme, aby bolo zrejmé, v čom vidíme problémy.
1.1
Kvalita technickej a funkčnej špecifikácie SW diela.
Ak chce verejný obstarávateľ znížiť riziko dodania nepoužiteľného SW diela, snaží sa mu čeliť čo najprecíznejšou funkčnou a technickou špecifikáciou diela. Z tohto dôvodu si často najíma poradenské a konzultačné spoločnosti, aby takúto precíznu špecifikáciu pripravili. Tým sa však predlžuje realizácia projektu a zodpovednosť za úspešné dodanie SW riešenia sa rozkladá na viacero subjektov.
1.2
Jednoznačná zodpovednosť za dodanie SW diela.
V prípade, že dodávateľ zhotovuje SW riešenie podľa funkčnej a technickej špecifikácie pripravenej iným subjektom, môže niesť len obmedzenú zodpovednosť za výsledný efekt. V krajnom prípade sa môže stať, že dodané riešenie splní všetky pomenované požiadavky zo špecifikácie, ale napriek tomu bude nepoužiteľné. Pre eliminovanie rizika "rozptýlenej zodpovednosti" je výhodné, aby funkčnú a technickú špecifikáciu diela a následné dodanie riešenia urobil ten istý dodávateľ.
1.3
Obmedzená možnosť porovnávania ponúk,
resp. hodnotenia schopností uchádzača dodať požadované SW riešenie v potrebnom čase a kvalite. Zvyčajne je na mieru šité SW riešenie definované v zadávacej dokumentácii množinou funkčných a prípadne aj technologických požiadaviek. Uchádzači vo svojich ponukách nedefinujú, ako bude vyzerať ich dielo, ale zaväzujú sa dané funkčné požiadavky splniť. Z tohto pohľadu sú ich ponuky nerozlíšiteľné. Všetci ponúkajú rovnaké riešenie s rovnakými funkčnými vlastnosťami. Odchýlenie sa od požiadaviek by dokonca mohlo viesť k "strate bodov" v hodnotení. V takto koncipovanej súťaži sa ako kľúčové rozhodovacie kritérium javí cena, ktorá však nijako nesúvisí s odbornými schopnosťami záujemcov. A to je problém, lebo kontrakt môže získať aj uchádzač, ktorý má na jeho zvládnutie najmenšie predpoklady.
1.4
Celkový čas potrebný na obstaranie SW riešenia.
Obstaranie a dodanie SW riešenia trvá často neprimerane dlho. Najmä ak by sme predpokladali, že sa zvlášť obstaráva funkčná a technologická špecifikácia a až následne samotné SW riešenie. V takomto prípade môže obstaranie SW riešenia trvať aj dva roky. To je ale doba, ktorá je neakceptovateľne dlhá, lebo v priebehu dvoch rokov sa okrajové podmienky môžu zmeniť natoľko, že pôvodné zadanie už nemusí byť vhodné.
Otázka teda znie, ako eliminovať tieto uvedené riziká? Ako pristúpiť k obstaraniu unikátneho SW riešenia tak, aby dielo bolo dodané v požadovanej kvalite a v najkratšom možnom čase?
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.