Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Výkon kontroly po uzavretí zmluvy, princíp hospodárnosti a nediskriminácie záujemcov, obmedzenie hospodárskej súťaže, dohľadové kompetencie úradu pre verejné obstarávanie

Dátum:

Protokol ako záznam o výsledkoch vykonanej kontroly slúži predovšetkým ako podklad pre ďalší administratívny postup žalovaného Uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 19. júla 2017, sp. zn. 1 S 3/2016

Výkon kontroly po uzavretí zmluvy, princíp hospodárnosti a nediskriminácie záujemcov, obmedzenie hospodárskej súťaže, dohľadové kompetencie úradu pre verejné obstarávanie
JUDr.
Jana
Zemková
PhD.
predsedníčka senátu na Najvyššom súde Slovenskej republiky, ktorá je sudkyňou s viac ako 22-ročnou praxou. Pôsobila na všetkých stupňoch všeobecných súdov v Slovenskej republike. Od roku 2007 je členkou Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Špecializuje sa na finančné právo, právo hospodárskej súťaže, verejné obstarávanie a mediálne právo. Externe prednášala ako lektorka pre Európsku komisiu, Justiční akadémii Českej republiky a Justičnú akadémiu Slovenskej republiky, ktorá je zriadená pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a justičných úradníkov. Autorsky sa podieľala na viacerých odborných článkoch a publikáciách. Zastáva funkciu sudcu
ad hoc
na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným osobnostiam s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.
Z odôvodnenia
Žalobou doručenou správnemu súdu sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti Protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj "Protokol") vydaného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej aj "žalovaný" alebo "Úrad") s návrhom na jeho zrušenie a na vrátenie veci žalovanému na ďalšie konanie.
Žalobu odôvodnil tým, že mu bolo listom doručené oznámenie žalovaného o začatí výkonu kontroly po uzavretí zmluvy, so zameraním na použitý postup zadávania nadlimitnej zákazky z roku 2010 a na kontrolu postupu po uzavretí zmluvy na predmet zákazky "Vzdelaný zamestnanec - strategická výhoda" postupom zadávania podprahovej zákazky na poskytnutie služby podľa § 99 a § 101 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon č. 25/2006 Z.z." alebo "zákon o verejnom obstarávaní"), ku ktorej bola zverejnená Výzva na predkladanie ponúk na internetovej stránke žalobcu 20. októbra 2010. Žalobca 4. marca 2015 osobne doručil žalovanému kompletnú dokumentáciu z predmetného verejného obstarávania.
Dňa 14. septembra 2015 bol žalobcovi doručený Protokol, voči ktorému podal v určenej lehote 10 pracovných dní Vyjadrenie vedúceho kontrolovaného. Následne bolo žalobcovi doručené Stanovisko kontrolnej skupiny k vyjadreniu vedúceho kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam z 20. októbra 2015, ktorým žalovaný zaujal stanovisko v súvislosti s predchádzajúcim vyjadrením žalobcu. Dňa 3. novembra 2015 bol žalobca prostredníctvom e-mailovej komunikácie informovaný žalovaným o skutočnosti, že prerokovanie Protokolu sa uskutoční 6. novembra 2015 v priestoroch žalovaného.
Dňa 6. novembra 2015 bol Protokol prerokovaný medzi žalobcom a žalovaným, o čom bola vyhotovená zápisnica s tým, že proces kontroly bol ukončený 6. novembra 2015.
Žalobca mal za to, že napadnutým rozhodnutím a postupom žalovaného bol ukrátený na svojich právach, keďže tieto neboli v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z., zistenie skutkového stavu žalovaným je nedostačujúce na riadne posúdenie veci, rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, keď sa žalovaný nevysporiadal s právnym a skutkovým stavom platným v čase vyhlásenia verejného obstarávania. Žalovaný správny orgán vo svojom rozhodnutí iba konštatoval porušenie predpisov verejného obstarávania vo všeobecnej rovine bez dostatočného odôvodnenia, čím spôsobil nepreskúmateľnosť tohto rozhodnutia na ujmu žalobcu.
Žalovaný vykonával u žalobcu kontrolu v nadväznosti na predloženú dokumentáciu, ktorá bola žalovanému zaslaná na základe jeho výzvy. Cieľom kontroly bolo zistiť, ako žalobca postupoval a akým spôsobom aplikoval jednotlivé ustanovenia zákona č. 25/2006 Z.z. platného a účinného do 31. marca 2011 pri realizovaní verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb postupom podľa § 25 ods. 2 písm. b) v spojení s § 99 zákona č. 25/2006 Z.z., a následne zistiť súlad postupu kontrolovaného pri zadávaní zákazky vrátane zistenia súladu postupu kontrolovaného pri uzavretí zmluvy na daný predmet zákazky. Žalovaný v Protokole z 10. septembra 2015 konštatoval nasledujúce konkrétne kontrolné zistenia:
-
žalobca postupoval v rozpore s § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z., a to s princípom hospodárnosti a nediskriminácie záujemcov, resp. uchádzačov z dôvodu, že spojil do jedného verejného obstarávania vzdelávania s rôznymi priamo nesúvisiacimi zameraniami, pričom z dokumentácie nevyplýva nutnosť ich spojenia do jedného verejného obstarávania nerozdeleného na jednotlivé časti, ani že spolu súvisia. Žalobca takto mohol obmedziť hospodársku súťaž, a teda záujem o účasť v tomto verejnom obstarávaní mohlo prejaviť menej potenciálnych záujemcov než v prípade umožnenia predkladať ponuky na časti predmetu zákazky, resp. v prípade umožnenia predkladania ponúk na jedn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.