Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zákaz súbehu požiadaviek na predmet zákazky a kritérií na vyhodnotenie ponúk

Dátum:

Je potrebné striktne odlišovať požiadavky (verejného) obstarávateľa na predmet zákazky, prostredníctvom ktorých majú uchádzači preukázať, že spĺňajú všetky požiadavky (verejného) obstarávateľa nevyhnutné na splnenie predmetu zákazky a kritériá na vyhodnotenie ponúk, na základe ktorých (verejný) obstarávateľ vyhodnocuje, ktorá ponuka je pre neho ekonomicky najvýhodnejšia. To znamená, že (verejný) obstarávateľ musí najskôr vyhodnotiť ponuky uchádzačov z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ktoré si sám stanovil, a následne vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia. V prípade, že si (verejný) obstarávateľ v rámci kritéria "ekonomicky najvýhodnejšia ponuka" stanoví napríklad aj nejaké technické parametre, pričom uchádzač, ktorý ponúkne lepšie technické parametre, získa viac bodov na základe pravidiel uplatnenia kritérií, nie je možné, aby ponuka uchádzača, ktorý ponúkne o niečo horšie technické parametre (ktoré ale zároveň spĺňajú minimálne požiadavky kontrolovaného na predmet zákazky), bola vylúčená z verejného obstarávania. Takáto ponuka totiž spĺňa požiadavky kontrolovaného na predmet zákazky, no získa menej bodov v rámci kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia stanovených (verejný) obstarávateľom. Samotná skutočnosť, že (verejný) obstarávateľ nemôže uznať niektoré zo skúseností navrhovateľa ako relevantné, nie je zákonným dôvodom na vylúčenie jeho ponuky z verejného obstarávania podľa § 42 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO") v prípade, ak (verejný) obstarávateľ má objektívne preukázané (dospeje k záveru), že niektoré skúsenosti navrhovaných členov audítorského tímu nespĺňajú požiadavky v rámci kritérií na vyhodnotenie ponúk, na základe ktorých sa prideľujú body a následne určuje poradie uchádzačov podľa ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, tak by takúto skúsenosť (verejný) obstarávateľ nemal uznať, no nezakladá to dôvod na vylúčenie ponuky navrhovateľa podľa § 42 ods. 1 ZVO, keďže ide o požiadavky týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia a nie o požiadavky na predmet zákazky

Zákaz súbehu požiadaviek na predmet zákazky a kritérií na vyhodnotenie ponúk
JUDr.
Juraj
Tkáč
Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie zo 14. júla 2015 o námietkach, č. 4914-6000/2015-ON/92
Skutkový rámec
Navrhovateľ v úvode svojich námietok uvádza, že mu bolo doručené oznámenie o jeho vylúčení z dôvodu nesplnenia požiadaviek kontrolovaného na predmet zákazky a požiadaviek na náležitosti ponuky, ktoré boli stanovené v súťažných podkladoch. K tvrdeniu kontrolovaného o nesplnení požiadaviek na náležitosti navrhovateľovej ponuky stanovených v súťažných podkladoch poukazuje navrhovateľ na metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "úrad") č. 7075-5000/2014 z 18. júla 2014, podľa ktorého náležitosti, ktoré má ponuka uchádzača obsahovať, možno považovať za náležitosti, čo do obsahu, rozsahu, štruktúry požadovaných informácií alebo údajov, ako aj formy predkladaných dokumentov. V tejto súvislosti navrhovateľ uvádza, že kontrolovaný nešpecifikoval, v čom presne je jeho ponuka v rozpore s požiadavkami na náležitosti ponuky uchádzača stanovenými kontrolovaným, a preto považuje dôvod jeho vylúčenia za nepreskúmateľný a konanie kontrolovaného za arbitrárne.
K tvrdeniu kontrolovaného o nesplnení niektorých náležitostí požiadaviek kontrolovaného na predmet zákazky stanovených v súťažných podkladoch navrhovateľ uvádza porovnanie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v súťažných podkladoch s dôvodmi vylúčenia jeho ponuky (bod 33 tohto rozhodnutia), z ktorého je podľa navrhovateľa zrejmé, že žiaden z dôvodov vylúčenia jeho ponuky nepredstavuje a ani nie je v žiadnej spojitosti s predmetom zákazky.
Navrhovateľ zároveň uvádza, že zákon o verejnom obstarávaní je budovaný na tzv. dvojobálkovom systéme verejného obstarávania, pričom sa v časti ponuky označenej ako "Ostatné" posudzuje splnenie podmienok účasti, zloženie zábezpeky a práve aj splnenie požiadaviek na predmet zákazky. Podľa navrhovateľa sa len ponuky spĺňajúce požiadavky na predmet zákazky kvalifikujú do druhého kola, teda do otvárania častí ponúk označených ako "Kritériá". Navrhovateľ ďalej upozorňuje na skutočnosť, že jeho ponuka bola vylúčená až po otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá", a preto je podľa neho zrejmé, že sám kontrolovaný po vyhodnotení ponúk označených ako "Ostatné" vyhodnotil, že navrhovateľ splnil požiadavky na predmet zákazky.
Podľa názoru navrhovateľa sa dôvody uvedené v oznámení o jeho vylúčení týkajú bodových hodnôt rozhodujúcich pre určenie poradia jednotlivých uchádzačov pri posúdení návrhov na plnenie kritérií. Navrhovateľ ďalej uvádza, že v prípade, ak sa kontrolovaný domnieval, že ktorékoľvek údaje v časti ponuky označenej ako "Kritériá" nie sú pravdivé, nemal kontrolovaný priznať bodové ohodnotenie za údaje, ktoré považoval za nepravdivé, keďže nejde o údaje týkajúce sa podmienok účasti, ako ani údaje týkajúce sa požiadaviek na predmet zákazky. Navrhovateľ namieta nesprávny postup kontrolovaného spočívajúci vo vylúčení jeho ponuky, nakoľko je presvedčený o tom, že kontrolovaný mal len nepriznať bodové ohodnotenie sporných údajov, čo by sa eventuálne mohlo prejaviť v inom poradí jednotlivých ponúk. Navrhovateľ však zároveň zdôrazňuje, že všetky údaje uvedené v jeho ponuke sú pravdivé.
Navrhovateľ ďalej tvrdí, že kontrolovaný ho síce požiadal o vysvetlenie jeho ponuky, no v predmetnej žiadosti o vysvetlenie ponuky nepristúpil k vysvetleniu všetkých štyroch dôvodov, ktoré neskôr uviedol ako dôvody na vylúčenie jeho ponuky, čo je podľa navrhovateľa v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
Na základe uvedených skutočností navrhovateľ žiada, aby úrad zrušil rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení navrhovateľa a nariadil kontrolovanému opätovne vyhodnotiť časť navrhovateľovej ponuky označenú ako "Kritériá".
Kontrolovaný v úvode svojho vyjadrenia uvádza, že 13. apríla 2015 doručil navrhovateľovi oznámenie o vylúčení jeho ponuky. Ďalej tvrdí, že opakovane pri vyhodnotení ponúk uplatnil inštitút vysvetlenia ponuky navrhovateľa, pričom zhrnul obsah žiadostí o vysvetlenie ponuky (a dodáva, že až následne po doručení odpovedí na predmetné žiadosti vylúčil ponuku navrhovateľa).
K nesplneniu požiadavky na náležitosti ponuky stanovených v súťažných podkladoch kontrolovaný tvrdí, že pri vylúčení navrhovateľa plne rešpektoval metodické usmernenie, na ktoré sa odvoláva navrhovateľ (bod 3 tohto rozhodnutia), a dopĺňa, že nakoľko pojem "náležitosti ponuky" nie je v zákone o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.