Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike a v Európskej únii

Dátum:

Zelené verejné obstarávanie (ďalej aj "GPP") je v oznámení Európskej komisie s názvom Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie vymedzené ako: "proces, pomocou ktorého sa verejné orgány snažia získať tovary, služby a práce so zníženým environmentálnym vplyvom v celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami a prácami s rovnakou primárnou funkciou, ktoré by získali inak." Objem verejného obstarávania v Európskej únii, t.j. obstarávanie tovarov, služieb a verejných prác samosprávami a verejnými inštitúciami, sa odhaduje na približne 19% celkového hrubého domáceho produktu Európskej únie, čo predstavuje cca 2 bilióny eur. Jeho význam sa v rôznych členských krajinách Európskej únie značne odlišuje a pohybuje sa od 11 až po 20% hrubého domáceho produktu jednotlivých členských krajín. V TED (Tenders Electronic Dayly - oznámenia o vyhlásených verejných obstarávaniach v rámci Európskej únie) sú publikované zákazky v hodnote 300 miliárd eur ročne, ako aj podlimitné zákazky v každom členskom štáte. Medzi dominantné oblasti verejného obstarávania patria infraštruktúra, odpadové hospodárstvo, energie a pod. Strategický význam vo verejnom obstarávaní má podpora zodpovedných (environmentálnych a sociálnych) politík.

Zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike a v Európskej únii
JUDr. Mgr.
Miriam
Slobodníková
pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty UK v rámci doktorandského štúdia, popritom sa venuje odbornej praxi vo verejnom obstarávaní v rámci poskytovania konzultačných služieb, zadávania zákaziek za verejných obstarávateľov, ako aj vypracovávania ponúk za uchádzačov a tvorbe obchodných zmluvných vzťahov v spoločnosti LEGAL TENDERS, s. r. o.
Vo vzťahu k oficiálnemu cieľu GPP
"do roku 2010 udržať priemernú úroveň zeleného verejného obstarávania rovnakú, ako je úroveň najvýkonnejších členských štátov v roku 2006,"
ustanovenému v obnovenej Stratégii trvalo udržateľného rozvoja v roku 2006, ustanovila Európska komisia v oznámení s názvom Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie v roku 2008 konkrétnejší cieľ GPP, a to "
dosiahnuť do roku 2010 50%-ný podiel zeleného verejného obstarávania z celkového objemu verejného obstarávania vyjadreného prostredníctvom počtu aj hodnoty uzavretých ekologických zmlúv v odvetviach, pre ktoré sú ustanovené ,hlavné' environmentálne charakteristiky."
Súčasný trend GPP v členských krajinách ukazuje, že niektoré členské krajiny neustále sledujú ustanovený cieľ v rámci svojich národných akčných plánov (ďalej aj "NAP") [napríklad Cyprus, Dánsko, Írsko, Taliansko, Holandsko (na úrovni provincií), Portugalsko a Slovinsko].
Environmentálne najvýkonnejšie krajiny majú ustanovené ambicióznejšie ciele, napríklad Rakúsko (obstarávať udržateľné produkty), Nemecko (povinné uplatňovanie princípu nákladov životného cyklu produktov pri každom obstarávaní), Malta (100%-ný podiel GPP pre skupiny produktov "Kopírovací a grafický papier", "Záhradnícke produkty a služby", "Čistiace prostriedky a služby", "Textil", "Kancelárske IT zariadenia", "Tepelná izolácia", "Stenové panely"), Holandsko (100%-ný podiel GPP pre federálne úrady a podriadené inštitúcie) a Belgicko (100%-ný podiel udržateľného verejného obstarávania pre ústredné orgány štátnej správy).
Súčasne existujú krajiny, pre ktoré sa zdá byť spoločný odporúčaný 50%-ný cieľ príliš ambiciózny, preto si na národnej úrovni ustanovili nižší strategický cieľ, na­príklad Česká republika (25%-ný podiel zelených vozidiel v obstarávaní), Estónsko (15%-ný podiel GPP), Francúzsko (30%-ný podiel zelených zákaziek), Litva (30%-ný podiel GPP), Lotyšsko (35%-ný podiel GPP) a Malta (30%-ný podiel GPP pre skupiny produktov "Doprava", "Nábytok", "Mobilné telefóny", "Kogenerácia", "Okná", "Vonkajšie osvetlenie", "Tuhé podlahové krytiny" a "Cestné stavby").
Zohľadňujúc uvedené skutočnosti, cieľ odporúčaný Európskou komisiou (50%-ný podiel GPP), súčasnú situáciu členských krajín, ktoré majú dlhodobé skúsenosti s uplatňovaním GPP, a po prehodnotení strategického cieľa ustanoveného v Národnom akčnom pláne pre zelené verejné obstarávanie na roky 2011 - 2015 sa Slovenská republika bude snažiť cieľom definovaným na obdobie rokov 2016 až 2020 priblížiť k trendu Európskej únie.
Strategický cieľ Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 je: "
Dosiahnuť 50%-ný podiel zrealizovaných zelených zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov."
Oznámenie Európskej komisie s názvom Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie KOM(2008)400 definuje pojem "zelená" zákazka. V kontexte tohto oznámenia sa odporúča považovať za "zelenú" zákazku také obstarávanie, ktoré viedlo k zmluve, ktorá je v súlade s "hlavnými" kritériami GPP z dôvodu jednotnosti s ostatnými členskými krajinami Európskej únie. Za zelenú zákazku sa považuje uzatvorená zmluva medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane. V tomto oznámení sa tiež uvádza, že na to, aby sa mohlo verejné obstarávanie označiť ako "zelené", musia sa kritériá GPP sformulovať v podstate ako minimálne technické špecifikácie, s ktorými musia byť v súlade všetky ponuky. Keďže je GPP dobrovoľný nástroj, je ponechaná istá voľnosť členským krajinám, to znamená, že si môžu zvoliť mieru, do akej budú tento nástroj environmentálnej politiky uplatňovať na národných úrovniach. Na základe uvedeného možno konštatovať, že v tomto období neexistuje jednotná definícia "zelenej" zákazky. Opierajúc sa o fakt, že monitorovanie GPP na úrovni Európskej únie zohľadňuje zhodu s "hlavnými" kritériami GPP, a zohľadňujúc doterajšie skúsenosti s realizáciou GPP v podmienkach Slovenskej republiky, bude v našich podmienkach aj naďalej platiť zaužívaná definícia vymedzujúca minimálne hranice, s ktorými musia byť všetky ponuky v súlade, aby mohli byť definované ako "zelené" zákazky.
Základná koncepcia GPP sa opiera o požiadavku mať jasné, overiteľné, odôvodniteľné a ctižiadostivé environmentálne charakteristiky pre výrobky a služby založené na prístupe životného cyklu a vedeckej vedomostnej základni. Európska komisia od roku 2008 vytvára a aktualizuje spoločné environmentálne charakteristiky GPP, ktoré sú dostupné verejnosti v produktových listoch pre vybrané skupiny produktov. Tieto environmentálne charakteristiky sú založené na údajovej základni, ktorá využíva dostupné vedecké informácie a dáta, prijíma prístup životného cyklu a zapája zainteresované subjekty, ktoré diskutujú o problémoch v súvislosti s limitnými hodnotami, možnosťami verifikácie a o produktoch dostupných na trhu a pod. Spoločné environmentálne charakteristiky GPP boli vytvorené s cieľom jednotnej a transparentnej realizácie GPP v celej Európskej únii a jednotného monitorovania dosiahnutej úrovne GPP v členských krajinách.
V zmysle výkladu "
Veľkého komentára zákona o verejnom obstarávaní
" od autorov Juraja Tkáča a Mareka Grigu predstavuje GPP jeden zo základných pilierov udržateľného verejného obstarávania.
Udržateľné verejné obstarávanie znižuje nielen negatívne vplyvy na životné prostredia, ale myslí aj na zlepšenie sociálnej situácie tých, ktorí to potrebujú, a je, navyše, aj ekonomicky efektívne.
Koncepcia udržateľného verejného obstarávania nie je žiadnou novinkou a vychádza už z dokumentu OSN
Agenda
21 schváleného v roku 1992 v Rio de Janeiro. Možnosť zohľadňovať pri definovaní predmetu zákazky aj sociálne a environmentálne hľadisko uviedol aj Súdny dvor Európskej únie v rozsudku zo 17. septembra 2002 vo veci C-513/99,
Concordia Bus Finland
.
Zákonodarca umožňuje, aby opis predmetu zákazky bol určený odkazom na tzv. princípy etického obchodovania. V tejto súvislosti existuje oznámenie Európskej komisie KOM(2009) 215 v konečnom znení z mája 2009 s názvom Príspevok k trvale udržateľnému rozvoju: úloha spravodlivého obchodovania a mimovládnych systémov zabezpečenia trvalej udržateľnosti súvisiacej s obchodovaním. V zmysle uvedeného oznámenia môžu trvalo udržateľnému rozvoju slúžiť systémy, ktorých prioritou sú environmentálne, sociálne alebo ekonomické prvky.
Existujú základné a rozšírené charakteristiky: základné (kľúčové) charakteristiky sú zamerané na najvýznamnejšie environmentálne vplyvy, sú určené pre ktoréhokoľvek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý chce uplatniť GPP v praxi, ich využitie je s minimálnou potrebou ďalšieho overovania alebo zvýšenia nákladov; rozšírené (komplexné) charakteristiky sú určené pre organizácie, ktoré majú záujem o nákup najlepších environmentálnych produktov dostupných na trhu a ich využitie môže znamenať ďalšie administratívne úsilie alebo určité zvýšenie nákladov v porovnaní s inými produktmi, ktoré plnia rovnakú funkciu.
V podmienkach Slovenskej republiky sa za "zelenú" zákazku bude považovať uzatvorená zmluva medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane, ktorá spĺňa minimálne jednu požiadavku vychádzajúcu z "hlavných", t.j. základných, jednotných európskych environmentálnych charakteristík GPP vytvorených Európskou komisiou tak, ako sú definované v produktových listoch dostupných na webovom sídle Európskej komisie: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.
Povinné uplatňovanie environmentálnych charakteristík pre produktové skupiny "Kopírovací a grafický papier", "Kancelárske IT zariadenia" a "Vozidlá a dopravné služby" je v Národnom Akčnom pláne pre zelené verejné obstarávanie navrhnuté od roku 2018 po vypracovaní analýzy trhu Inštitútom environmentálnej politiky, ktorý je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR.
Jednotlivé členské štáty Európskej únie prijali politiku GPP implementáciou Národných akčných plánov pre životné prostredie. Väčšina krajín vyvinula NAP od roku 2006 (s výnimkou Holandska a Dánska, ktoré začali už skôr). V niektorých členských štátoch (na­príklad v Holandsku) bol NAP zásadne prepracovaný, zatiaľ čo iné (napr. Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Malta, Poľsko, Slovinsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo) krajiny majú stále prvý NAP, preto v týchto krajinách potrebujú NAP GPP revíziu. V Rakúsku, Českej republike a na Malte v súčasnosti takéto revízie už prebiehajú.
Aktuálne prijalo NAP GPP 23 krajín: Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia.
Krajiny
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.