Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zelené verejné obstarávanie

Dátum:

Zelené verejné obstarávanie je dôležitým nástrojom na dosiahnutie cieľov environmentálnej politiky týkajúcich sa zmeny klímy, využívania zdrojov a udržateľnej spotreby a výroby, najmä vzhľadom na význam výdavkov verejného sektora na tovary a služby v Európe. Zelené verejné obstarávanie je v oznámení Európskej komisie s názvom "Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie" vymedzené ako "proces, pomocou ktorého sa verejné orgány snažia získať tovary, služby a práce so zníženým environmentálnym vplyvom v celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami a prácami s rovnakou primárnou funkciou, ktoré by získali inak."

Zelené verejné obstarávanie
JUDr. Mgr.
Miriam
Slobodníková
- pôsobila po absolvovaní štúdia na Fakulte krajinnej ekológie UMB a neskôr Právnickej fakulte UMB na Ministerstve životného prostredia SR, Sekcia vôd, v rámci vypracovávania právnych stanovísk k legislatívnym dokumentom v oblasti životného prostredia, neskôr v Západoslovenskej energetike, a.s. na odbore strategického nákupu, kde získala bohaté skúsenosti v oblasti obchodného práva, pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, administrácii elektronických aukciách, ako aj pri tvorbe a administrácii dodávateľsko-odberateľských zmluvných vzťahov v rámci skupiny ZSE group, v Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odbore verejného obstarávania. Aktuálne sa venuje verejnému obstarávaniu v rámci poskytovania konzultačných služieb, zadávania zákaziek za verejných obstarávateľov, vypracovávania ponúk za uchádzača a tvorby obchodných zmluvných vzťahov.
Objem verejného obstarávania v EÚ, t.j. obstarávanie tovarov, služieb a verejných prác samosprávami a verejnými inštitúciami sa odhaduje na približne 19% celkového hrubého domáceho produktu Európskej únie, čo predstavuje cca 2 bilióny eur. Jeho význam sa v rôznych členských krajinách Európskej únie značne odlišuje a pohybuje sa od 11% až po 20% hrubého domáceho produktu jednotlivých členských krajín (http://gpp-proca.eu/sk/zelene-verejne-obstaravanie/). V TED (Tenders Electronic Dayly - oznámenia o vyhlásených verejných obstarávaniach v rámci EÚ) sú publikované zákazky v hodnote 300 miliárd eur ročne + podlimitné zákazky v každom členskom štáte. Medzi dominantné oblasti verejného obstarávania patria infraštruktúra, odpadové hospodárstvo, energie... Strategický význam vo verejnom obstarávaní má podpora zodpovedných (environmentálnych a sociálnych politík).
V prípade,
ak sa už pri obstarávaní pre výber tovarov a služieb zohľadní aspekt ochrany životného prostredia, dá sa tak významným spôsobom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti.
Dopyt po ekologicky efektívnych produktoch motivuje dodávateľov k širšej ponuke tovarov a služieb, ktoré spĺňajú moderné požiadavky na kvalitu a ochranu životného prostredia. Pre firmy a pre orgány verejnej správy sa inovatívne environmentálne obstarávanie môže stať prostriedkom na dosiahnutie vysokého stupňa pokroku.
Politika zeleného verejného obstarávania sa zameriava na riešenie viacerých ekologických problémov, ako napríklad klimatické zmeny, nehospodárne využívanie primárnych zdrojov, odlesňovanie, znečisťovanie ovzdušia, vôd, pôd, tvorba odpadov a odpadov z obalov. Environmentálne charakteristiky, ktoré možno začleniť do súťažných podkladov, sú zamerané na znižovanie negatívneho vplyvu produktov na životné prostredie. Zelené obstarávanie pomáha riešiť environmentálne problémy znižovaním emisií jedovatých aj skleníkových plynov. Vybratím zelených produktov a služieb sa do prostredia uvoľňuje menej nebezpečných látok, a tým sa zachovávajú prirodzené zdroje a znižujú sa zdravotné riziká. Obstarávanie je významným nástrojom, ktorým môžu firmy aj orgány verejnej správy prispieť k znižovaniu emisií CO2 a zlepšeniu svojich environmentálnych cieľov.
V roku 2014 boli prijaté 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní schválené 26. februára 2014, publikované 28. marca 2014 v úradnom Vestníku EÚ (L94, Zväzok 57), a to:
1.
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií,
2.
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES,
3.
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES.
Uvedené smernice zdôrazňujú dôležitosť strategického plnenia zákaziek, ktoré zahŕňajú environmentálne, sociálne a inovatívne aspekty a podporu malých a stredných podnikov v oblasti verejného obstarávania. Environmentálny aspekt predstavuje ekologické verejné obstarávanie, čo je horizontálny nástroj podporovaný v Slovenskej republike od roku 2001.
Politika Slovenskej republiky v oblasti zeleného verejného
Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej aj "MŽP SR") so zainteresovanými subjektmi realizovalo práce na príprave nového Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 až 2020 s cieľom využiť potenciál zeleného verejného obstarávania na zníženie negatívnych vplyvov verejných činností na životné prostredie. Na základe uznesenia č. 590/2016 vlády SR bol schválený
Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 (NAP GPP III)
. Strategickým cieľom Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016-2020 je dosiahnuť 50%-ný podiel zrealizovaných zelených zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov. V roku 2017 bude Inštitútom environmentálnej politiky, ktorý je analytickým útvarom MŽP SR, realizovaná analýza trhu, ktorá bude zameraná na získanie komplexného pohľadu o reálnej ponuke tovarov, služieb a prác, ktoré spĺňajú podmienky vo väzbe na definíciu "zelenej" zákazky v SR, ako aj na vytvorenie databázy aktérov trhu v rámci zadefinovaných komodít. Na základe výsledkov od roku 2018 bude v podmienkach SR
zavedené povinné uplatňovanie konkrétnych environmentálnych charakteristík pre vybrané produktové skupiny: Kopírovací a grafický papier, Kancelárske IT zariadenia a Vozidlá a dopravné služby
.
Na základe zmien v oblasti vývoja zeleného verejného obstarávania v EÚ a v SR bol 18. januára 2012 schválený vládou SR uznesením č. 22
Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2011 - 2015 (ďalej aj "NaP GPP II")
. Hlavným cieľom tohto dokumentu bolo dosiahnuť do roku 2015 až 65%-nú úroveň aplikácie zeleného verejného obstarávania na úrovni ústredných orgánov štátnej s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.