Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zmeny v kontrole úradu pre verejné obstarávanie - nadlimitné "eurofondové" zákazky

Dátum:

Verejnému obstarávaniu patrí v oblasti eurofondov významné postavenie, keďže prijímatelia príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj "EŠIF") sú povinní vyhlásiť súťaž na aktivity pripravovaného, resp. schváleného projektu. Prijímateľa tak čaká príprava a samotný proces verejného obstarávania a minimálne rovnaký čas zaberá kontrola zákaziek na riadiacich orgánoch, pričom nadlimitné zákazky spotrebujú najviac časového fondu z pohľadu procesu, ako aj ich kontroly. Po náročnej príprave "veľkej" novely zákona o verejnom obstarávaní, medzirezortnom pripomienkovom konaní a uplatnenom prezidentskom vete predmetná zmena zákona o verejnom obstarávaní nadobudne účinnosť 1. januára 2019 a na nasledujúcich riadkoch si priblížime zmeny, ktoré čakajú povinnú kontrolu nadlimitných eurofondových zákaziek, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "ÚVO") kontroluje vo fáze pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom podľa § 169 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní").

Zmeny v kontrole úradu pre verejné obstarávanie - nadlimitné "eurofondové" zákazky
Mgr.
Branislav
Hudec
pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 13-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ÚPVII koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ÚPVII. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.
Kontrola pred podpisom zmluvy s úspešných uchádzačom alebo druhá
ex ante
kontrola
V zásade platí pravidlo, že čím vyšší finančný limit, tým viac štádií kontroly, z čoho vyplýva, že pod najväčším drobnohľadom sú nadlimitné zákazky, ktoré sú riadiacimi orgánmi kontrolované pred vyhlásením verejného obstarávania, pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom a aj po podpise dodávateľskej zmluvy. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (sekcia centrálny koordinačný orgán) vydal 31. októbra 2018 aktualizovanú verziu Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020 (verzia 7), ktorá určila fakultatívnosť kontroly nadlimitných zákaziek zo strany riadiacich orgánov vo fáze pred podpisom zmluvy, čo znamená, že riadiaci orgán sa rozhodne, či bude v tejto fáze vykonávať kontrolu nadlimitných zákaziek, prípadne, či bude kontrolovať len určité kategórie nadlimitných zákaziek ("nadlimitky" od určitého finančného limitu), alebo dá priestor prijímateľom sa rozhodnúť, či dokumentáciu zašlú na riadiaci orgán za účelom výkonu kontroly alebo nie. Cieľom tejto zmeny na úrovni systému riadenia bolo skrátiť dĺžku trvania verejného obstarávania, ktorú v prípade eurofondových zákaziek značne predlžuje aj povinná kontrola týchto zákaziek.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.