Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zmluvy v oblasti informačno komunikačných technológií - metodický pokyn

Dátum:

Pri implementácií IT zákaziek dávame nielen prijímateľom eurofondov do pozornosti metodický pokyn Ministerstva financií SR stanovujúci optimálne zmluvné podmienky v súvislosti s projektmi v oblasti informačno komunikačných technológií. Máme za to, že minimálne vzorové znenia zmlúv môžu uľahčiť verejným obstarávateľom proces tvorby zmluvy a súťažných podkladov.

Zmluvy v oblasti informačno komunikačných technológií - metodický pokyn
JUDr.
Juraj
Tkáč
Metodický pokyn pre štandardné náležitosti opisu predmetu zákazky, štandardné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a optimálne zmluvné podmienky v súvislosti s projektmi v oblasti informačno komunikačných technológií (ďalej len "Metodické usmernenie") vydalo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie.
Metodické usmernenie vychádza z uznesenia vlády SR č. 460/2011 zo 6. júla 2011, v ktorom vláda uložila úlohu ministrovi financií v spolupráci s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie vypracovať a prijať metodické usmernenie, ktoré bude identifikovať štandardné náležitosti opisu predmetu zákazky a postupy jeho tvorby, štandardné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a vzory všeobecných zmluvných podmienok na projekty v oblasti informačných komunikačných technológií (ďalej len "IKT") s negatívnymi a pozitívnymi vymedzeniami.
V ďalšej časti predstavujeme vybraté časti Metodického usmernenia1) týkajúce sa odporúčaných znení príslušných častí zmlúv na IKT.
Metodické usmernenie stanovuje len vzorové znenie príslušných častí zmlúv na IKT, tie však
nie sú záväzné, nie je potrebné ich preberať doslovne, resp. je možné si ich upraviť podľa potreby
.
Mlčanlivosť
Odporúčané znenie: "1.
Dodávateľ sa zaväzuje oboznámiť a následne zabezpečiť od svojich zamestnancov realizujúcich predmet plnenia zmluvy dodržiavanie:
a)
povinnosti dodržiavania ochrany údajov a záväzku mlčanlivosti o údajoch, s ktorými počas výkonu prác pre objednávateľa prišli do styku, a to aj po ukončení pracovného, resp. služobného pomeru,
b)
povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými počas výkonu prác pre objednávateľa prišiel do styku, ako aj o zákaze ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh.
2.
Požiadavka v bode 1 bude zabezpečená podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti zo strany príslušného zamestnanca.
3.
Všetky podklady poskytnuté dodávateľovi a evidované údaje musia byť po ukončení obchodných vzťahov bez vyzvania odovzdané objednávateľovi alebo po­dľa jeho rozhodnutia vymazané alebo skartované. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na vyhotovené kópie. Toto ustanovenie neplatí v prípade vzájomných zmlúv a projektovej dokumentácie medzi zmluvnými stranami, ktoré ale nesmú byť bez súhlasu objednávateľa sprístupnené tretej strane.
4.
Záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na také dokumenty a informácie, pri ktorých bude preukázané, že sú alebo sa stali všeobecne známymi, bez zavinenia dodávateľa."
Vyhlásenie o mlčanlivosti potom môže mať napríklad nasledovné znenie:
"(Meno priezvisko) svojím podpisom potvrdzuje, že sa zaväzuje k zachovávaniu mlčanlivosti ... o všetkých údajoch, vrátane osobných údajov a informácií o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie uvedených údajov, s ktorými príde do styku v rámci obchodných vzťahov k objednávateľovi. Ďalej sa zaväzuje nezneužiť žiadny z uvedených údajov alebo informácií. Uvedené záväzky sa zaväzuje plniť aj po ukončení dotknutých obchodných vzťahov s objednávateľom."
Zodpovednosť za škodu
Odporúčané znenie:
"Dodávateľ zodpovedá za všetky priame alebo nepriame škody, ktoré svojím úmyselným alebo neúmyselným konaním spôsobí objednávateľovi, a zaväzuje sa nahradiť ich objednávateľovi, vrátane súvisiaceho ušlého zisku a sankcií za porušenie platnej legislatívy."
Politika prístupu pre dodávateľa
Odporúčané znenie:
"1.
Vstup a pohyb zamestnancov dodávateľa a tretích strán v právnom vzťahu k dodávanému dielu do priestorov objednávateľa v súvislosti s plnením obchodných vzťahov s objednávateľom je možný iba v sprievode
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.