Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2023

Oddelenie regionálnych centier organizuje školenia – termíny December 2023 a Január 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Oddelenie regionálnych centier prostredníctvom stálych pracovísk Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné online kurzy na tému "Portál eForms" so zameraním na vypĺňanie rôznych formulárov ...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 46. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodovacia prax úradu zoskupená v sumárnom dokumente s informáciami za predchádzajúci týždeň ponúka rozhodnutia úradu vydané odborom dohľadu a legislatívno-právnym odborom. 

Profesionalizácia – ÚVO zverejňuje ďalšie termíny skúšok pre získanie statusu „odborný garant“ a „registrovaná osoba“ na rok 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Koncepcia profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, ktorú priniesla tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 31.03.2024, zahŕňa aj úpravu statusu osôb, ktoré budú oprávnené realizovať činnosti vo verejnom obstarávaní, a to nadobu...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 45. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úradom vydané rozhodnutia, ktorými úrad zamietol námietky navrhovateľa alebo ktorými zastavil konania, sa dozviete v zosumarizovanom týždennom prehľade výstupov.

Aktuálne rozhodnutie predsedu úradu k problematike neúplnosti výkazu výmer poskytnutého pri zadávaní stavebnej zákazky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

vyhláseného Železnicami Slovenskej republiky na predmet zákazky s názvom „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou mimo),železničná trať, 3. etapa“. Ide o zmenu rozhodovacej praxe úradu k problematike, ak je vo...

Aktuálne rozhodnutie predsedu úradu k posúdeniu podpisu elektronicky doručených námietok a k problematike vyžadovania vlastných kapacít podľa § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu dňa 27. 10. 2023 vydal rozhodnutie č. 14098-9000/2023, ktorým zmenil rozhodnutie úradu č. 12336-6000/2023-OD zo dňa 30. 08. 2023 (týmto rozhodnutím úrad zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok z dôvo...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 44. týždeň

Kategória: Aktuality

ÚVO pripravil sumár aktivít úradu v 44. týždni. 

Finančné limity - oznámenie o začatí legislatívneho procesu k vyhláške úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie Vám dáva do pozornosti, že dňa 08. 11. 2023 bola v systéme slov-lex zverejnená predbežná informácia k „Návrhu vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finanč...

ÚVO zverejnil nové manuály k IS eForms

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 43. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodovacia prax úradu v zjednodušenej forme je dostupná v reporte výstupov úradu.

Zelené projekty z eurofondov zlepšujú kvalitu života, pre obce je problémová ich udržateľnosť

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava  -  30. októbra  2023 – Podiel verejnej zelene v mestách a obciach sa podarilo zvýšiť, ale stále jej máme málo. Kým odhad na rok 2023 hovoril o náraste na 3,1 %, kontrolované obce sa dostali na úroveň len jedného percenta.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.