Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom - riziková kontrola verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Články

V rámci dokumentov Operačného programu Slovensko bola 5. októbra 2023 zverejnená Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom (dostupná na: <
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/>). Predmetná príručka obsahuje okrem iného kapitolu 2.6 Rizikovo orientovaný prístup pre výkon finančnej kontroly verejného obstarávania.
Z príručky vyberáme:

2.6.1 Rizikovo orientovaný prístup pre výkon finančnej kontroly verejného obstarávania 

 1. Finančná kontrola verejného obstarávania sa v programovom období 2021-2027 vykonáva formou rizikovo orientovaného prístupu, ktorým sa určí vykonanie kontroly verejného obstarávania, v zmysle článku 74 ods. 2 NSU a ustanovení § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite a § 10 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.
 2. Analýza rizík verejného obstarávania sa vykonáva výhradne pre verejné obstarávania po podpise zmluvy s dodávateľom. V závislosti od výsledku analýzy rizík verejného obstarávania, ktorou sa určuje rizikovosť verejného obstarávania, sa finančná kontrola verejného obstarávania vykoná alebo nevykoná. [1]
 3. Na účel vykonania analýzy rizík verejného obstarávania slúži Individuálny model analýzy rizík verejného obstarávania (ďalej aj „IMARVO“), ktorý je v prílohe č. 7, a ktorý sa vypracováva spôsobom stanoveným v prílohe č. 8. 
 4. IMARVO je základným nástrojom rizikovo orientovaného prístupu pre výkon finančnej kontroly verejného obstarávania a má podobu súboru rizikových faktorov s preddefinovanými agregačnými vzťahmi umožňujúcimi určenie prístupu k výkonu finančnej kontroly verejného obstarávania, t. j. či sa kontrola vykoná alebo nevykoná. 
 5. Vykonaním analýzy rizík verejného obstarávania sa zistí rizikovosť daného verejného obstarávania. Ak je verejné obstarávanie rizikové, kontrola sa vykoná. Ak verejné obstarávanie nie je rizikové, kontrola sa nevykoná. Podrobný opis spôsobu určovania rizikovosti ako aj následné určovanie prístupu ku kontrole verejného obstarávania je stanovený v prílohe č. 8.
 6. K  analýze rizík verejného obstarávania sa vypracuje kontrolný zoznam k analýze rizík verejného obstarávania (príloha č. 9).
 7. Za vykonanie analýzy rizík verejného obstarávania a určenie prístupu ku kontrole je zodpovedný poskytovateľ.
 8. V prípade, že riadiaci orgán deleguje výkon kontroly na ÚVO ako sprostredkovateľský orgán, v súlade s článkom 71 ods. 3 NSU, ÚVO vykonáva kontrolu verejného obstarávania podľa § 184q a nasl. ZVO. Úprava ZVO vymedzuje dve základné formy výkonu kontroly, a to:
  -     predbežnú kontrolu (§ 184r ZVO), ktorá má rýdzo návrhový charakter, t. j. sa vykonáva výlučne na žiadosť prijímateľa, pričom ZVO stanovuje, pre ktoré zákazky je predbežná kontrola obligatórna a pre ktoré fakultatívna a
  -     kontrolu po uzavretí zmluvy (§ 184s ZVO), ktorá sa vykonáva ex offo, t. j. z vlastného podnetu orgánu kontroly alebo na základe podnetu poskytovateľa.
 9. Poskytovateľ prostredníctvom ITMS informuje ÚVO o potrebe vykonať finančnú kontrolu daného verejného obstarávania / obstarávania / dodatku. V prípade, že finančnú kontrolu verejného obstarávania / obstarávania / dodatku nie je potrebné vykonať, poskytovateľ bez zbytočného odkladu informuje prijímateľa prostredníctvom ITMS, že finančná kontrola nebude vykonaná z dôvodu, že verejné obstarávanie / obstarávanie / dodatok bolo vyhodnotené ako nerizikové. ÚVO ako sprostredkovateľský orgán sa v prípade nerizikového verejného obstarávania / obstarávania / dodatku neinformuje.
 10. Verejné obstarávanie/obstarávanie môže byť predmetom finančnej kontroly verejného obstarávania v rámci doplnkového kontrolného mechanizmu. Doplnkový kontrolný mechanizmus sa aplikuje na verejné obstarávania/obstarávania, ktoré neboli predmetom finančnej kontroly vykonanej na základe výsledku analýzy rizík daného verejného obstarávania. Účelom doplnkového kontrolného mechanizmu je získať minimálnu požadovanú mieru uistenia o zákonnosti a správnosti realizácie verejného obstarávania/obstarávania na vzorke tých verejných obstarávaní/obstarávaní, pri ktorých nebola vykonaná finančná kontrola. Podrobný opis doplnkového kontrolného mechanizmu je v prílohe č. 8.
 11. Model analýzy rizík verejného obstarávania je predmetom pravidelnej validácie. Validácia modelu analýzy rizík verejného obstarávania predstavuje overenie správnosti nastavenia predmetného modelu.
 12. Administrátor modelu analýzy rizík verejného obstarávania je zamestnanec poskytovateľa, riadiaceho orgánu alebo CKO vykonávajúci systémovú sp
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.