Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Aký časový moment je rozhodujúci z hľadiska preukázania skutočnosti, že uchádzač nemá nedoplatky?

Dátum:

Napriek skutočnosti, že rozsah dokladov potrebných na preukázanie osobného postavenia je zákonom taxatívne daný, v praxi práve preukázanie, resp. nepreukázanie osobného postavenia predstavuje pomerne častý dôvod vylúčenia uchádzača z procesu verejného obstarávania, resp. častých chýb vyhodnotenia ponúk zo strany verejných obstarávateľov. V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť na aktuálne rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 10. novembra 2016 vo veci C-199/15, v ktorom sa súdny dvor zaoberá momentom preukázania skutočnosti, že uchádzač nemá nedoplatky na sociálnom poistení. Keďže v zmysle § 40 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní nedoplatky na sociálnom poistení nie sú zahrnuté pod diapazón prípadov tzv. samoočistného mechanizmu, je potrebné otázke momentu preukázania neexistencie nedoplatkov na sociálnom poistení venovať pomerne veľkú pozornosť.

Aký časový moment je rozhodujúci z hľadiska preukázania skutočnosti, že uchádzač nemá nedoplatky?
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer s. r. o.
Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 10. novembra 2016 vo veci C-199/15, Ciclat Soc. coop. proti Consip SpA, Autorita per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci sporu medzi konzorciom Ciclat Soc. coop. (ďalej len "Ciclat") na jednej strane a spoločnosťou Consip SpA a Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Úrad pre dohľad nad verejnými zákazkami na práce a verejnými zákazkami na dodávku tovaru, a verejnými zákazkami na služby) na druhej strane vo veci postupu zadávania verejných zákaziek na upratovacie služby a ďalšie služby údržby budov, školských zariadení a školiacich stredísk verejnej správy.
Oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie 14. júla 2012 vyhlásila Consip zadávacie konanie na zákazku upratovacích služieb a ďalších služieb na zachovanie primeraného vzhľadu a funkčnosti budov, školských zariadení každého druhu a na každom stupni, ako aj školiacich stredísk verejnej správy. Na tejto zákazke rozdelenej do 13 častí bolo možné sa zúčastniť s nezávislými ponukami. Zo spisu predloženému súdnemu dvoru vyplýva, že lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 26. septembra 2012.
15. Oznámenie výslovne ukladalo každému uchádzačovi pod sankciou vylúčenia povinnosť vyhlásiť, že spĺňa všeobecné podmienky účasti na zadávacom konaní uvedené v článku 38 legislatívneho dekrétu č. 163/2006.
16. Ciclat, konzorcium tvorené výrobnými družstvami, predložilo ponuku týkajúcu sa časti 7, pri ktorej bola základná hodnota zákazky 91 200 000 eur, a časti 12, pri ktorej bola základná hodnota zákazky 89 800 000 eur, pričom zložilo dočasnú zábezpeku vo výške 912 000 eur, pokiaľ ide o časť 7, a 898 000 eur, pokiaľ ide o časť 12.
17. Keďže je Ciclat konzorciom, pre prípad zadania zákazky uviedlo vo svojej ponuke zúčastnené družstvá, medzi ktorými uviedlo najmä družstvo Ancora Soc. coop. arl. Dňa 10. septembra 2012 toto družstvo na základe relevantnej časti článku 38 legislatívneho dekrétu č. 163/2006 vyhlásilo, že "
sa nedopustilo právoplatne preukázaného vážneho alebo vydaniu DURC brániaceho porušenia predpisov uplatniteľných v oblasti odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie...
".
18. Po dokončení zadávacieho konania sa Ciclat umiestnilo na prvom mieste v predbežnom zozname pre časť 7 a na druhom mieste pre časť 12.
19. Dňa 12. júna 2013 Istituto nazionale
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.