Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Dopad aktuálnych sankcií proti Rusku a Bielorusku na oblasť verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Aktuality

V súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom bol v apríli 2022 na úrovni Európskej únie prijatý tzv. piaty sankčný balíček, ktorého súčasťou sú okrem iného aj sankcie dopadajúce na oblasť verejného obstarávania. Uvalené sankcie majú vplyv nielen na budúce (pripravované) verejné obstarávania, ale aj na tie prebiehajúce, a rovnako aj na už uzavreté v súčasnosti platné a účinné zmluvy.

DVA DRUHY SANKCIÍ
Sankcie sú dvojakého druhu:
a) Individuálne sankcie vychádzajúce z nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (ďalej len „Nariadenie č. 269/2014“), pri ktorom došlo na základe vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/581 z 8. apríla 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, k rozšíreniu tzv. sankčných zoznamov osôb. Príslušné nariadenie ďalej dopĺňa v prípade Bieloruska nariadenie Rady (EÚ) č. 208/2014 z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situá­ciu na Ukrajine a nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach proti prezidentovi Lukašenkovi a niektorým predstaviteľom Bieloruska.

Osobám na týchto sankčných zoznamoch, či už fyzickým alebo právnickým, subjektom alebo orgánom, ani entitám s nimi prepojenými, nesmú byť priamo ani nepriamo sprístupnené žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

b) Ekonomické sankcie vychádzajúce najmä z článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (ďalej len „Nariadenie 576/2022“). Tieto sankcie sú nezávislé od individuálnych sankcií, a teda nie sú viazané na osoby zo sankčných zoznamov, a uplatnia sa za daných podmienok všeobecne.

Na základe článku 5k Nariadenia č. 576/2022 sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek alebo koncesií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smerníc EÚ o verejnom obstarávaní, a to akémukoľvek ruskému štátnemu príslušníkovi, fyzickej či právnickej osobe, subjektu alebo orgánu usadenému v Rusku a právnickým osobám alebo orgánom, ktoré sú z viac ako 50 % vlastnené takýmito subjektmi alebo nimi ovládané, a to ako priamo, tak i nepriamo. Dotknutá sankcia sa potom týka aj subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú podľa smerníc EÚ o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky.

Zjednodušene povedané sa individuálne sankcie týkajú subjektov konkrétne uvedených v sankčných zoznamoch, zatiaľ čo druhý typ sankcií cieli na širší okruh osôb, pretože základným rozhodujúcim kritériom je sídlo subjektu v Rusku. Pri ekonomických sankciách tak dochádza k prelomeniu základnej zásady zákazu obmedzenia účasti dodávateľov so sídlom v EÚ z účasti vo verejnom obstarávaní (napr. ak materská spoločnosť dodávateľa má sídlo v Rusku alebo ak dodávateľ využíva na plnenie z viac ako 10 % ruského subdodávateľa).

EKONOMICKÉ SANKCIE

Ekonomické sankcie spočívajúce v zákaze zadať alebo plniť verejnú zákazku majú prirodzene vplyv tak na pripravované verejné obstarávanie, ako aj na prebiehajúce verejné obstarávania, a dokonca aj na už uzavreté zmluvy vo verejnom obstarávaní. Keďže sa podľa článku 5k Nariadenia č. 576/2022 tieto sankcie viažu na európske verejno-obstarávacie smernice, dopadajú iba na nadlimitné verejné zákazky, a to vrátane verejného obstarávania, ktoré je zadávané na základe článku 5k vymenovaných výnimiek - podlimitná oblasť a zákazky malého rozsahu teda nie sú týmito sankciami dotknuté.

Ekonomické sankcie sa týkajú aj zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody či dynamického nákupného systému (ďalej len "DNS"). Nie je však potrebné už uzatvorené rámcové dohody alebo zavedené DNS meniť kvôli sankčným nariadeniam. V rámci verejného obstarávania na základe týchto inštitútov verejný obstarávateľ volí svoje postupy tak, aby dodržal zásady verejného obstarávania, a teda ponuky uchádzačov podliehajúcich sankciám nemusí zohľadniť, prípadne môže uchádzača z dôvodu sankcií vylúčiť.

Ekonomické sankcie sa vzťahujú aj na verejné zákazky, pri ktorých víťazný uchádzač síce sankciám nepodlieha, ale podmienky podľa článku 5k Nariadenia č. 576/2022 spĺňa subdodávateľ alebo subjekt, ktorého kapacity sú využívané podľa smerníc EÚ o verejnom obstarávaní, ak na neho pripadá viac ako 10% hodnoty zákazky. Sankcia sa tak bude vzťahovať na verejné zákazky, pri ktorých dôjde k prekročeniu limitu 10% u jedného subdodávateľa bez ohľadu na to, či ide o inú osobu, prostredníctvom ktorej verejný obstarávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti [1], alebo o "bežného" subdodávateľa kdekoľvek v subdodávateľskom reťazci.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.