Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Dynamický nákupný systém - vybrané otázky, odpovede a zmeny v kontexte novely zákona o verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Aktuality

Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je pri správnom použití skutočne efektívny nástroj na rýchle zadávanie zákaziek vysokého finančného objemu. Je pozitívnou správou, že čoraz viac verejných obstarávateľov a obstarávateľov objavilo pozitíva tejto formy verejných nákupov. Cieľom tohto článku je na úvod predstaviť procesné kroky vedúce k zriadeniu systému a zadaniu čiastkovej zákazky, ako aj za pomoci metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) zodpovedať niektoré otázky, ktorým čelia verejní obstarávatelia a obstarávatelia pri voľbe tohto postupu. V neposlednom rade pravidlá dynamických nákupov ovplyvní aj novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení v z. n. p. (ďalej len „ZVO“), pričom novinky spojené s novelou ZVO si predstavíme v závere článku. 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRE ZADÁVANIE ZÁKAZIEK S VYUŽITÍM DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU
DNS je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Takto znie v krátkosti definícia DNS, pričom pravidlá na jeho zriadenie a zadávanie čiastkových zákaziek nájdeme v § 58 a nasl. ZVO. Už v úvodnej definícii je ukrytá základná podmienka, podľa ktorej iba bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce možno zadávať s využitím DNS, pričom na rozdiel od elektronického trhoviska (od 31. marca 2022 ide o zjednodušené postupy cez elektronickú platformu), DNS nie je vylúčený ani v prípade bežne dostupných stavebných prác, aj keď je pravdou, že primárne je tento postup aplikovateľný pre účely nákupu širokého spektra bežne dostupných tovarov a služieb. V tejto súvislosti by tak verejní obstarávatelia nemali zabúdať archivovať ako súčasť kompletnej dokumentácie k verejnému obstarávaniu aj test bežnej dostupnosti.
Samotné zriadenie DNS nie je komplikované, pretože namiesto podrobného opisu zákazky postačuje uviesť zodpovedajúce kódy podľa slovníka obstarávania. Keďže DNS má charakter užšej súťaže, zjednodušene možno hovoriť o dvoch kolách súťaženia a vyhodnocovania, pričom v prvom kole predkladajú záujemcovia v minimálne 30-dňovej lehote žiadosti o účasť obsahujúce doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti. Pri zriadení DNS je tak vhodné z hľadiska verejného obstarávateľa myslieť na určenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a najmä technickej alebo odbornej spôsobilosti, aby sa do DNS kvalifikovali iba skúsení dodávatelia. Dobrou radou pre verejných obstarávateľov je určiť minimálne požiadavky na referencie, pričom pri finančnom rozsahu referencií je vhodné pamätať na očakávanú hodnotu a rozsah čiastkových nákupov. Jednoducho povedané, ak je celková hodnota DNS 1 000 000 eur bez DPH a bol zriadený na nákup výpočtovej techniky, nebolo by primerané požadovať od kvalifikujúcich sa záujemcov referencie za celý 1 000 000 eur bez DPH, ak verejný obstarávateľ vie, že hodnota čiastkovej zákazky môže byť iba 5 000 eur alebo 10 000 eur. V tomto prípade by nemali byť diskvalifikovaní ani malí podnikatelia, ktorí by po splnení podmienok účasti mohli súťažiť o takéto, z pohľadu finančného objemu drobnejšie zákazky.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.