Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Finančný mechanizmus európskeho hospodárskeho priestoru a nórsky finančný mechanizmus

Dátum: Rubrika: Články

Súčasná doba poskytuje potenciálnym prijímateľom veľa možností, odkiaľ získať príspevok na svoj projekt. Najznámejšie sú tzv. eurofondy, teda európske štrukturálne a investičné fondy. Sú to finančné prostriedky Európskej únie, ktoré nám Európska únia poskytuje na veľký počet operačných programov v rôznych oblastiach. Väčšina operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov sú zaradené do dvoch cieľov – Investovanie do rastu a zamestnanosti a Európska územná spolupráca. Za implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov je zodpovedný príslušný členský štát v zastúpení riadiacich orgánov. Operačné programy patriace pod cieľ Európskej územnej spolupráce sú jedny z mnohých, ktoré nie sú prijímateľom na Slovensku až tak známe a ďalej sa delia na programy cezhraničnej spolupráce (Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, Program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko, Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020), programy nadnárodnej spolupráce (Program Stredná Európa 2020 a Program Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020) a programy medziregionálnej spolupráce (ESPON 2020, Interreg Europe, URBACT III a INTERACT III).

Spomínané operačné programy nie sú jedinou možnosťou, ako získať príspevok z Európskej únie. Európska únia poskytuje granty priamo riadené ňou, o ktoré žiada prijímateľ priamo Európsku úniu (bez sprostredkovania cez riadiaci orgán v členskom štáte). A ak nás neláka možnosť získania európskych prostriedkov, stále existuje možnosť získať finančný príspevok, na­príklad založený na bilaterálnych dohodách. Takými sú granty podporované z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru.
NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS A FINANČNÝ MECHANIZMUS EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU
Island, Lichtenštajnské kniežatstvo, Nórske kráľovstvo nie sú členmi Európskej únie, preto prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore sa stali partnermi Európskej únie, čo im umožňuje voľný pohyb tovarov, služieb, ľudí a kapitálu v rámci interného trhu Európskej únie. Na druhej strane za tieto výhody prispievajú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko k sociálnemu a ekonomickému pokroku v menej vyvinutých krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Tieto príspevky sa uskutočňujú prostredníctvom finančných mechanizmov - Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru.
Finančné prostriedky sú poskytované na základe Memoranda o porozumení pri implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2014 - 2021 medzi Nórskym kráľovstvom a Slovenskou republikou a Memoranda o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 - 2021 medzi Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom, Nórskym kráľovstvom a Slovenskou republikou. Keďže implementácia finančných mechanizmov by bola náročná, ak by sa mali dohodnúť všetky štáty, ktoré sú za podpismi memoránd, tak si donori (teda štáty, ktoré nám poskytujú svoje finančné prostriedky - Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnské kniežatstvo) stanovili spoločný orgán, ktorý komunikuje s členským štátom v ich zastúpení, tento orgán sa volá Úrad pre finančný mechanizmus a sídli v Bruseli. Prijímateľský štát komunikuje s Úradom pre finančný mechanizmus výlučne v anglickom jazyku (čo je rozdiel oproti európskym štrukturálnym a investičným fondom). Komunikácia v angličtine sa však netýka žiadateľov a prijímateľov v členskom štáte s orgánmi, ktoré sú v členskom štáte zodpovedné za riadenie a kontrolu, tam je komunikačným jazykom v našom prípade slovenčina (prijímateľ komunikuje so správcom v slovenskom jazyku, ale žiadosti o grant už, naopak, sú vypracovávané v anglickom jazyku).
Systém riadenia a kontroly finančných mechanizmov vykazuje isté podobnosti s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami i keď názvoslovie je vo veľa prípadoch rozdielne. Orgánom, ktorý zastupuje prijímateľský štát vo vzťahoch k Úradu pre finančný mechanizmus týkajúcich sa implementácie finančných mechanizmov, je
národný kontaktný bod
. Národný kontaktný bod má celkovú zodpovednosť za zabezpečenie, že programy prispievajú k cieľom oboch finančných mechanizmov a zodpovedá za implementáciu memoránd o porozumení. Národný kontaktný bod má aj iné funkcie, napríklad zabezpečuje, že programy sú implementované v súlade s právnym rámcom, monitoruje pokrok a kvalitu ich implementácie atď. Národným kontaktným bodom bol do 30.09.2020 Úrad vlády SR a od 01.10.2020 jeho kompetencie boli presunuté z Úradu vlády SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Ďalšou úrovňou v systéme riadenia a kontroly je
správca programu
. Pri európskych štrukturálnych a investičných fondoch ho poznáme pod názvom riadiaci/sprostredkovateľský orgán. Správca programu je zodpovedný za prípravu a implementáciu programu. V podmienkach SR máme troch správcov programov, pričom jeden z nich je zodpovedný za implementáciu 4 programov.
V systéme riadenia a kontroly finančných mechanizmov ešte figurujú ďalšie tri orgány: orgán pre nezrovnalosti, certifikačný orgán a orgán auditu. Prvý z nich je
orgán pre nezrovnalosti
, ktorým je Ministerstvo financií SR (sekcia európskych fondov) a je zodpovedný za prípravu a predkladanie správ o nezrovnalostiach v zastúpení prijímateľského štátu. V európskych štrukturálnych a investičných fondoch takýto orgán neexistuje, ale nasledujúce dva - certifikačný orgán a orgán auditu sú aj v európskych štrukturálnych a investičných fondoch a ich zodpovednosti sú takmer totožné.
Certifikačným orgánom
, ako aj orgánom pre nezrovnalosti je Ministerstvo financií SR (sekcia európskych fondov). Hlavnou zodpovednosťou certifikačného orgánu je predkladanie certifikovaných priebežných finančných správ a záverečnej programovej správy, odhadu očakávaných žiadostí o platbu, priznanie všetkých vzniknutých úrokov, zohľadnenie výsledkov všetkých auditov vykonaných orgánom auditu alebo v rámci jeho zodpovednosti pre účely certifikácie, uchovávanie účtovných záznamov k výdavkom deklarovaným Úradu pre finančný mechanizmus v elektronickej podobe, zabezpečenie, že finančné prostriedky sú sprístupnené správcom programov a zabezpečenie, že vrátené sumy a sumy stiahnuté z dôvodu zrušenia celého finančného príspevku na program alebo projekt, alebo jeho časti sú refundované Úradu pre finančný mechanizmus pred ukončením programu. Okrem toho ešte certifikačný orgán zabezpečuje zriadenie a udržiavanie osobitného úročeného účtu určeného pre finančné mechanizmy.
Posledným už spomínaným orgánom na národnej úrovni je
orgán auditu
, ktorým je Ministerstvo financií SR (sekcia auditu a kontroly). Orgán auditu je zodpovedný za vykonávanie systémových auditov, auditov projektov za účelom overenia deklarovaných výdavkov vykonávané na základe vhodnej vzorky, predloženie auditnej stratégie Úradu pre finančný mechanizmus, každoročné predloženie výročnej audítorskej správy a výroku, či riadiace a kontrolné systémy fungujú efektívne, aby bolo poskytnuté primerané uistenie o tom, že výkazy skutočne vzniknutých výdavkov predkladané Úradu pre finančný mechanizmus sú správne a najneskôr do 31. decembra 2025 predkladá Úradu pre finančný mechanizmus záverečné vyhlásenie hodnotiace platnosť žiadosti o platbu záverečného zostatku nárokovanej v záverečnej programovej správe. Jednoducho povedané, orgán auditu je zodpovedný za výkon auditov finančných mechanizmov a reportovanie výsledkov z auditov o fungovaní a implementácii v členskom štáte Úradu pre finančný mechanizmus.
Ako už bolo spomínané, za prípravu a implementáciu programov sú zodpovední správcovia programu. V SR sú traja správcovia programu:
1.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (presne ako národný kontaktný bod jeho kompetencie prešli od 01.10.2020 z Úradu vlády SR),
2.
Ministerstvo životného prostredia SR,
3.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.