Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Inštitút lehoty viazanosti ponúk

Dátum:

Napriek skutočnosti, že s inštitútom lehoty viazanosti ponúk zákonodarca spája napríklad režim uvoľňovania, resp. prepadnutia zábezpeky, podrobnejšie sa tomuto inštitútu zákon o verejnom obstarávaní nevenuje. Máme za to, že minimálne v kontexte úkonu predĺženia lehoty viazanosti ponúk by bolo vhodnejšie tento inštitút podrobnejšie v zákone upraviť. V tomto príspevku sa tak venujeme jednotlivým aplikačným problémom spôsobeným nedokonalosťou, resp. nedostatočnosťou právnej úpravy lehoty viazanosti ponúk v zákone o verejnom obstarávaní.

Inštitút lehoty viazanosti ponúk
JUDr.
Juraj
Tkáč
Obsah inštitútu lehoty viazanosti ponúk
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") neobsahuje legálnu definíciu obsahu pojmu lehoty viazanosti ponúk.
Zákonodarca v § 45 ZVO uvádza povinnosť (verejného) obstarávateľa uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk.
Obsah inštitútu lehoty viazanosti ponúk je možné vyvodiť z dôvodovej správy k zákonu o verejnom obstarávaní, v ktorej sa uvádza, že
"verejný obstarávateľ avšak musí určiť lehotu viazanosti ponúk, pri stanovení ktorej zohľadní časové obdobie potrebné na vyhodnotenie ponúk, ako aj komunikáciu medzi komisiou, verejným obstarávateľom a obstarávateľom a uchádzačom, na záver s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti uzavrie zmluvu a ostatným oznámi, že neuspeli".
Obdobne, ako uvádza dôvodová správa, obsah inštitútu je definovaný v prípade podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska v ustanovení § 100 ods. 1 písm. k) ZVO, v zmysle ktorého verejný obstarávateľ určí lehotu viazanosti ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom. Zákonodarca teda časové obdobie vyhodnotenia ponúk, ako aj komunikáciu medzi komisiou, verejným obstarávateľom a uchádzačom tak, ako je to opísané v dôvodovej správe, zhutnil do ustanovenia zohľadnenia času potrebného na vyhodnotenie ponúk.
V kontexte obsahu pojmu inštitútu lehoty viazanosti ponúk dávame do pozornosti metodické usmernenie ÚVO č. 6290-5000/2014 z 19. júna 2014, v zmysle ktorého
"zákon o verejnom obstarávaní upravuje len povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa v ním určenej lehote viazanosti ponúk uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu (‚...verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk...'). Určenie lehoty viazanosti v spojení s povinnosťou verejného obstarávateľa a obstarávateľa v danej lehote uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu je predovšetkým uplatnením princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní, nakoľko je zrejmé, do akého času má dôjsť k uzavretiu zmluvy či rámcovej dohody, a tým zároveň aj uplatnením princípu hospodárnosti a efektívnosti procesu verejného obstarávania, keďže vo všeobecnosti akékoľvek ‚umelé' predlžovanie určitého procesu je nehospodárne a neefektívne, a to pre všetky zúčastnené strany. Určenie lehoty viazanosti v spojení s povinnosťou verejného obstarávateľa a obstarávateľa v danej lehote uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu je okrem uplatnenia a zachovania princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní aj určitou zákonnou zárukou splnenia účelu verejného obstarávania, ktorým je výber uchádzača, s ktorým sa uzavrie zmluva alebo rámcová dohoda na dodanie tovaru, služieb alebo stavebných prác."
V kontexte uvedeného tak lehota viazanosti ponúk predstavuje lehotu, do kedy má dôjsť v procese verejného obstarávania k uzavretiu zmluvy s víťazným uchádzačom. Máme však za to, že dĺžka lehoty viazanosti ponúk má zohľadňovať nielen čas potrebný na proces vyhodnocovania jednotlivých predložených ponúk, ale má poskytnúť dostatočný čas na prípadné vysvetľovanie dokumentov vo verejnom obstarávaní, na riešenie žiadostí o nápravu.1) V súvislosti s dĺžkou lehoty viazanosti ponúk zároveň upozorňujeme, že v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ je potrebné pri stanovení dĺžky zohľadniť aj čas potrebný na kontrolu procesu verejného obstarávania zo strany riadiacich orgánov (okrem prípadov projektov, keď sa proces verejného obstarávania realizuje pred samotnou žiadosťou o príspevok eurofondov).
Stanovenie dĺžky lehoty viazanosti ponúk
S poukazom na uvedené je stanovenie dĺžky lehoty viazanosti ponúk na (verejnom) obst
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.