Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Je možné akceptovať prípad, keď sa počas priebehu verejného obstarávania rozpadne skupina dodávateľov, a podpísať zmluvu len s jedným z členov skupiny dodávateľov?

Dátum:

Životné situácie v priebehu verejného obstarávania sú nepredvídateľné a právna úprava verejného obstarávania tak na komunitárnej úrovni (smernice o verejnom obstarávaní), ako aj na národnej úrovni (zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov) neupravuje, ale ani nemôže upravovať úplne komplexný diapazón situácií, ktoré môžu v priebehu verejného obstarávania nastať.

Je možné akceptovať prípad, keď sa počas priebehu verejného obstarávania rozpadne skupina dodávateľov, a podpísať zmluvu len s jedným z členov skupiny dodávateľov?
JUDr.
Juraj
Tkáč
Jedným takýmto prípadom je, či je možné akceptovať rozpad skupiny dodávateľov počas priebehu verejného obstarávania, a teda podpísať zmluvu len s jedným z jej členov.
Súdny dvor EÚ vo veci C-396/14 takúto možnosť vo všeobecnosti umožňuje, no logicky je potrebné skúmať, či len jeden zo skupiny dodávateľov spĺňa všetky ustanovené podmienky účasti. Nejde však o jediné pravidlo a Súdny dvor EÚ v uvedenej veci taktiež uviedol, že je potrebné skúmať, či pokračovanie účasti len jedného z členov skupiny dodávateľov v uvedenom verejnom obstarávaní nevedie k zhoršeniu konkurenčného postavenia ostatných uchádzačov.
Rozsudok vo veci C-396/14
V januári 2013 Banedanmark uverejnil na základe článku 47 smernice 2004/17 oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania formou rokovacieho konania na realizáciu projektu nazvaného "TP 4 Urban Tunnels" v rámci výstavby novej železničnej trate medzi mestami Kodaň a Ringsted. Na účely zadania zákazky bolo zvolené kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
10.
V súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania Banedanmark hodlal pozvať štyroch až šiestich uchádzačov, aby predložili ponuku, a v prípade, že by počet uchádzačov bol vyšší ako šesť, chcel vykonať predbežné vyhodnotenie. Zo súťažných podkladov okrem toho vyplývalo, že použitý postup predpokladal, že uchádzači predložia v priebehu postupu postupne tri ponuky. K rokovaniu malo dôjsť po predložení prvých dvoch ponúk, pričom po predložení tretej, a teda poslednej ponuky malo dôjsť k uzavretiu zmluvy.
11.
Vo fáze predbežného výberu sa prihlásilo päť hospodárskych subjektov. Medzi nimi sa nachádzala skupina zložená zo spoločností MT Hojgaard a Züblin (ďalej aj "skupina Hojgaard a Züblin"), ako aj skupina zložená zo spoločností Per Aarsleff a E. Pihl og Son A/S (ďalej aj "skupina Aarsleff a Pihl"). Banedanmark zaradil všetkých päť záujemcov do predbežného výberu a vyzval ich, aby predložili ponuky.
12.
V júni 2013 však jeden z podnikov odstúpil z verejného obstarávania, takže zostali len štyria uchádzači, ktorí sa dostali do predbežného výberu.
13.
Zmluva o založení skupiny Aarsleff a Pihl bola uzatvorená medzi týmito dvoma spoločnosťami 26. augusta 2013. V tento istý deň však bolo vydané súdne rozhodnutie o vyhlásení konkurzu na spoločnosť E. Pihl og Son. Banedanmark bol o tomto rozhodnutí informovaný v ten istý deň poobede a hneď sa obrátil na spoločnosť Per Aarsleff s otázkou, aký bude mať toto rozhodnutie vplyv na prebiehajúce verejné obstarávanie. Bez ohľadu na toto vyhlásenie konkurzu skupina Aarsleff a Pihl podala prvú ponuku 27. augusta 2013, ktorá bola podpísaná týmito dvoma spoločnosťami, ale nie konkurzným správcom.
14.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.