Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie

Dátum:

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie je novým nástrojom na preukazovanie neexistencie dôvodov pre vylúčenie vo verejnom obstarávaní, ktorý v našich právnych podmienkach v celom rozsahu nahradil inštitút čestného vyhlásenia. Jeho zavedenie si vyžiadala v súlade s recitálom 84 smernice 2014/24/EÚ potreba redukcie veľkého množstva dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré boli záujemcovia povinní predkladať už v čase predkladania ponuky, čo hlavne pre malé a stredné podniky, nedisponujúce rozsiahlym administratívnym aparátom, predstavovalo neodôvodniteľnú prekážku ich účasti vo verejných obstarávaniach. V tomto článku sa pokúsime načrtnúť okrem základných teoretickoprávnych téz aj nevyhnutné minimum pre jeho používanie.

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie
JUDr.
Marek
Griga
je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, pôsobí v Advokátskej kancelárii Revický a partneri, Bratislava, spolupracujúcou so spoločnosťou Tatra Tender, s. r. o., kde zabezpečujú komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania. Počas dlhoročnej praxe u jedného z najväčších verejných obstarávateľov nadobudol tiež rozsiahle skúsenosti s obstarávaním významných projektov v oblasti dopravy, infraštruktúry a informačných technológií. Je autorom mnohých odborných článkov a spoluautorom publikácií najmä z oblasti verejného obstarávania.
Právna úprava a základné definície
Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (ďalej aj "JED") je novým nástrojom na preukazovanie neexistencie dôvodov pre vylúčenie vo verejnom obstarávaní, ktorý v našich právnych podmienkach v celom rozsahu nahradil inštitút čestného vyhlásenia. Tu však končia spoločné znaky čestného vyhlásenia a JED-u. JED je totiž na rozdiel od čestného vyhlásenia legislatívne formalizovaným dokumentom, obsahujúcim presne ustanovené náležitosti. JED však predovšetkým nie je špecifikom na národnej úrovni, ale mal by prispieť k zjednodušeniu pre hospodárske subjekty, verejných obstarávateľov aj obstarávateľov, a to nahradením rôznych a odlišujúcich sa vnútroštátnych vlastných vyhlásení jedným štandardným vzorom formulára, zavedeným aj na európskej úrovni. JED by mal tiež znížiť problémy spojené s presným vypracúvaním formálnych vyhlásení a vyhlásení o súhlase, ako aj jazykové problémy, pretože štandardný formulár je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch. JED by mal v dôsledku toho prispieť k zvýšenej cezhraničnej účasti v postupoch verejného obstarávania, ktorý sa minimálne v podmienkach Slovenskej republiky spravidla vymedzuje pre hospodárske subjekty pôsobiace v Slovenskej republike, prípadne Českej republike. Iné subjekty sa vyskytujú, podľa našich skúseností, spravidla iba ako poskytovatelia kapacít, maximálne (napr. pri veľkých stavebných zákazkách) ako členovia skupiny dodávateľov. Hlavným impulzom pre úpravu JED-u bolo zjednodušenie predkladania osvedčení alebo iných dokumentov týkajúcich sa kritérií vylúčenia a podmienok účasti, čo podľa mnohých hospodárskych subjektov (v neposlednom rade aj malých a stredných podnikov, ktorých podpora je jedným z motívov prijatia novej úpravy verejného obstarávania) bolo hlavnou prekážkou ich účasti na verejnom obstarávaní z dôvodu značnej administratívnej záťaže vyplývajúcej z potreby predložiť veľké množstvo osvedčení alebo iných dokumentov týkajúcich sa kritérií vylúčenia a podmienok účasti.
Právna úprava JED-u a jeho používania je obsiahnutá v/vo:
-
smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES ("smernica 2014/24/EÚ") najmä v čl. 59, resp. čl. 61;
-
smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES ("smernica 2014/25/EÚ");
-
vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie ("vykonávacie nariadenie");
-
zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO"), najmä § 2 ods. 5 písm. j), § 39;
-
vykonávacej vyhláške Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu ("vykonávacia vyhláška").
V zmysle uvedených právnych aktov môžeme pre JED identifikovať viacero komplementárnych legálnych definícií, a to, že JED je
-
podľa čl. 59 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ formálne vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že sa nenachádza v jednej zo situácií, v prípade ktorých hospodárske subjekty musia alebo môžu byť vylúčené; že spĺňa príslušné podmienky účasti a že v relevantných prípadoch spĺňa objektívne pravidlá a kritériá stanovené na účely zníženia počtu inak kvalifikovaných záujemcov, ktorí sa majú vyzvať na účasť;
-
podľa prílohy č. 2 vykonávacieho nariadenia komisie vlastné vyhlásenie zo strany hospodárskych subjektov, ktoré predstavuje predbežný dôkaz namiesto osvedčení vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami;
-
podľa § 39 ods. 1 ZVO dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom;
-
podľa § 1 ods. 1 vykonávacej vyhlášky štandardný formulár podľa prílohy 1 vykonávacieho nariadenia.
Pokiaľ by sme teda hľadali jednu ucelenú a úplnú definíciu JED-u, tak by bolo možné pojem JED definovať ako vlastné, formálne, aktualizované a opakovane uplatniteľné vyhlásenie zo strany hos
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.