Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Kedy je partner projektu osobou podľa § 7 (verejným obstarávateľom) obstarávateľom v rámci spolupodieľania sa na realizácii projektu financovaného z eú fondov

Dátum:

Poskytovanie finančného príspevku v programovom období 2014 - 2020 je rovnako ako v predchádzajúcom programovom období 2007 - 2014 riadené na zá­klade záväzne stanovených pravidiel, ktoré platia pre jednotlivé subjekty zapojené v rámci poskytovania finančných príspevkov, riadenia a implementácie projektov. Záväzne stanovené pravidlá vychádzajú z právnych predpisov EÚ a SR, ktoré boli primárnym prameňom pre spracovanie záväzného dokumentu Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej aj ako "SFR"), a ktorý je s nimi súladný. Obsahuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii.

Kedy je partner projektu osobou podľa § 7 (verejným obstarávateľom) obstarávateľom v rámci spolupodieľania sa na realizácii projektu financovaného z eú fondov
Ing.
Katarína
Chebeňová
JUDr.
Juraj
Tkáč
Jednotlivé subjekty zapojené do systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu popisuje samotný dokument. Pre účely analýzy problematiky, ktorá je predmetom tohto článku, použijeme subjekty: poskytovateľ, prijímateľ a partner. SFR definuje sledované subjekty nasledovne:
Poskytovateľa
ako národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci určený členským štátom, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia. V podmienkach Slovenskej republiky určuje riadiaci orgán vláda SR. Pre účely tohto materiálu sa úlohy riadiaceho orgánu vzťahujú aj na sprostredkovateľské orgány, ak je to relevantné.
Prijímateľa
ako súkromnú alebo verejnú právnickú osobu, v prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu aj fyzickú osobu, zodpovednú za začatie alebo za začatie a implementáciu operácií a zároveň prijímateľom je osoba od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon č. 292/2014 Z.z.") alebo právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 16 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z.z., ktorej bola schválená žiadosť v konaní podľa tohto zákona.
Partnera
ako osobu, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom, alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom (ďalej aj "podľa zmluvy"). Partner, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z.z., má z hľadiska práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku rovnocenné povinnosti a práva ako prijímateľ.
Pre potrebu podrobnejšej analýzy problematiky, ktorá je predmetom tohto článku, resp. posúdenie správnosti postupu partnera projektu v rámci implementácie projektov v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z., použijeme relevantné právne predpisy, konkrétne zákon č. 292/2014 Z.z. a zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon č. 25/2006 Z.z."), ako aj SFR.
Partnerom projektu v zmysle vyššie uvedenej definície je teda subjekt, ktorý sa spoločne s prijímateľom jednak môže spolupodieľať na samotnej príprave projektu, ale nemusí, vždy sa však spolupodieľa na samotnej realizácii projektu, buď na jednotlivých aktivitách spolu s prijímateľom, alebo na vybraných aktivitách samostatne.
Za účelom posúdenia správnosti postupu partnera projektu je potrebné zadefinovať jednotlivé ďalšie základné pojmy, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé úkony v rámci procesu verejného obstarávania.
Príspevok
V zmysle § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 292/2014 Z.z. sa príspevkom rozumejú finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; príspevok je poskytovaný vo forme nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa § 25 alebo rozhodnutia podľa § 16 ods. 2.
SFR definuje príspevok ako finančné prostriedky poskytované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho námorného a rybárskeho fondu a finančné prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. Príspevok je poskytovaný vo forme nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z.z. alebo rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 16 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z.z.
Zmluvné vzťahy upravujúce podmienky poskytnutia príspevku
Zmluvné vzťahy medzi sledovanými subjektmi v prípade poskytnutého príspevku na realizáciu aktivít projektu sú upravené v:
a)
zmluve podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z.z., resp. v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
b)
zmluve uzatvorenej medzi prijímateľom a partnerom, resp. v zmluve o partnerstve.
Ad a) zmluva podľa § 25 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z.z., resp. zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
V zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z.z. sa príspevok poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
V zmysle § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z.z. zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu. Ak je účastníkom zmluvného vzťahu partner, zmluva upravuje aj práva a povinnosti partnera.
SFR definuje zmluvu v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z.z. ako zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku o podpore projektu financovaného zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu alebo Európskeho námorného a rybárskeho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, ktorá je uzatvorená medzi riadiacim orgánom a prijímateľom a určuje podmienky poskytnutia príspevku, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán.
Ad b) zmluva uzatvorená medzi prijímateľom a partnerom, resp. zmluva o partnerstve
Túto zmluvu zákon č. 292/2014 Z.z. neupravuje, ide o samostatnú zmluvu medzi prijímateľom a partnerom, v rámci ktorej si obidve zmluvné strany upravia vzájomnú spoluprácu pri realizácii aktivít projektu. Pri tejto zmluve je dôležité uviesť, že z tejto zmluvy partnerovi nevyplývajú žiadne práva a povinnosti, ktoré upravuje zmluva uzatvorená v zmysle § 25 zákona č. 292/2014 Z.z., vyplývajú len práva a povinnosti, ktoré si vzájomne medzi sebou upravia prijímateľ a partner. Práva a povinnosti v tomto prípade zo zmluvy uzatvorenej v zmysle § 25 zákona č. 292/2014 Z.z. vyplývajú len pre prijímateľa.
Účastníci zmluvného vzťahu uzatvoreného podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z.z., resp. zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Poskytovateľ
Ustanovenie § 3 ods. 2 písm. f) zákona č. 292/2014 Z.z. definuje poskytovateľa ako riadiaci orgán alebo Pôdohospodársku platobnú agentúru.
Prijímateľ
Ustanovenie § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 292/2014 Z.z. definuje prijímateľa ako osobu od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 16 ods. 2, ktorej bola schválená žiadosť v konaní podľa tohto zákona.
Partner, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z.z.
Ustanovenie § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z.z. definuje ďalšieho účastníka zmluvného vzťahu, ktorý
má rovnocenné práva a povinnosti ako prijímateľ
, pričom týmto účastníkom je partner. Predmetná skutočnosť vyplýva priamo z uvedeného ustanovenia nasledovne: ,
,Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu.
Ak je účastníkom zmluvného vzťahu partner, zmluva upravuje aj práva a povinnosti partnera.
"
Takýto partner je potom partnerom, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z.z.
Ustanovenie § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z.z. definuje partnera ako osobu, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom, alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom.
V zmysle uvedeného ustanovenia sa partnerom teda rozumie osoba, ktorá
sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy v zmysle § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z.z. alebo
sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o partnerstve.
Účastníci zmluvného vzťahu uzatvoreného zmluvou medzi prijímateľom a partnerom, ktorý nie je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z.z.
Prijímateľ
V rámci tohto zmluvného vzťahu je prijímateľ totožný s prijímateľom v rámci zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z.z., preto aj v tomto prípade platí definícia, ktorú sme uviedli v predchádzajúcej časti článku.
Partner, ktorý nie je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 (ďalej aj "partner")
Ustanovenie § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z.z. definuje partnera ako osobu, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom.
V zmysle uvedeného ustanovenia sa partnerom v rámci tohto zmluvného vzťahu teda rozumie osoba, ktorá
sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom, resp. zmluvy o partnerstve alebo
sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa písomnej zmluvy o partnerstve.
Zhrnutím vyššie uvedeného je možné konštatovať, že zákon č. 292/2014 Z.z. a SFR rozlišuje partnera nasledovne:
a)
Partner ako účastník zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z.z.
- ako osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle § 25 zákona č. 292/2014 Z.z.
b)
Partner ako účastník zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z.z.
- ako osoba, ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle § 25 zákona č. 292/2014 Z.z.
c)
Partner
ako osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa písomnej zmluvy o partnerstve.
d)
Partner
ako osoba, ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa písomnej zmluvy o partnerstve.
Partnera spolupodieľajúceho sa na realizácii aktivít projektu ako takého teda rozlišuje skutočnosť, či je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z.z. a spolupodieľa sa jednak na príprave projektu a následne na realizácii projektu, alebo je len účastníkom zmluvy o partnerstve a spolupodieľa sa na realizácii projektu.
Ďalším podstatným rozlišujúcim znakom medzi týmito partnermi je skutočnosť, že partner, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z.z.,
má rovnocenné práva a povinnosti ako prijímateľ
, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy v zmysle § 25 zákona č. 292/2014 Z.z., resp. zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Pričom partner, ktorý je účastní
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.