Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Moment hodnotenia mimoriadne nízkej ponuky pri reverznej súťaži

Dátum:

Postup reverzného verejného obstarávania predstavuje významné zjednodušenie postupov verejného obstarávania tak pri podlimitných, ako aj pri nadlimitných zákazkách. Keďže inštitút reverzného verejného obstarávania je pomerne nový, v tomto príspevku si dovoľujeme zamyslieť sa nad problematikou, v akom momente je možné, resp. potrebné skúmať predložené ponuky z hľadiska otázky splnenia parametrov mimoriadne nízkej ponuky.

Moment hodnotenia mimoriadne nízkej ponuky pri reverznej súťaži
JUDr.
Juraj
Tkáč
Priebeh reverzného verejného obstarávania
Zjednodušene je možné priebeh reverzného verejného obstarávania opísať takto: Uchádzači predkladajú ponuku ako jeden celok, ponuka sa nedelí na časť "Ostatné" a časť "Kritériá", verejný obstarávateľ v prvom kole hodnotí ponuky uchádzačov z pohľadu splnenia požiadaviek na predmet zákazky zloženia zábezpeky. Tie ponuky, ktoré podmienky uvádzané v predchádzajúcej vete spĺňajú, pri nich verejný obstarávateľ zostaví poradie (či už aukčným, alebo neaukčným spôsobom) a následne postupuje podľa § 55 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO") a hodnotí splnenie podmienok účasti buď u prvého, resp. u prvých troch uchádzačov.
Modelový prípad
Dôvod, prečo považujeme za dôležité určiť, kedy je možné hodnotiť ponuky z hľadiska mimoriadne nízkych ponúk pri reverznom verejnom obstarávaní, si dovoľujeme poukázať na nasledujúcom príklade:
Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie nadlimitným postupom s použitím reverzného verejného obstarávania, pričom jediným kritériom bola cena. Verejný obstarávateľ určil v predmetnom verejnom obstarávaní použitie elektronickej aukcie. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená hodnotou 100. Do súťaže sa prihlásili traja uchádzači a predložili vo svojich ponukách , t.j. pred konaním elektronickej aukcie nasledujúce cenové ponuky:
Uchádzač A:   99 Uchádzač B:   98 Uchádzač C:   65
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.