Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj - jún 2022 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Dátum vydania rozhodnutia Číslo prípadu Názov účastníka rozhodnutia Téma
12. máj 2022 Vec C‑719/20 Comune di Lerici proti Provincia di La Spezia, za účasti: IREN SpA, ACAM Ambiente SpA, Verejné zákazky – Nakladanie s odpadom – Zadanie zákazky in house – Smernica 2014/24/EÚ – Články 12 a 72 – Nespĺňanie podmienok ‚podobnej kontroly v dôsledku zlúčenia podnikov – Možnosť hospodárskeho subjektu, ktorý je nástupcom, pokračovať v poskytovaní služieb
16. jún 2022 Vec C‑376/21 Zamestnik‑ministăr na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto i răkovoditel na Upravljavaštija organ na Operativna programa „Regioni v rastež“ 2014‑2020 Neuplatniteľnosť na verejné zákazky zadávané členskými štátmi a financované z prostriedkov pochádzajúcich z európskych štrukturálnych a investičných fondov – Smernica 2014/24/EÚ – Priamy a nepodmienený odkaz na ustanovenia práva Únie vo vnútroštátnej právnej úprave – Uplatniteľnosť na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako prahová hodnota stanovená smernicou – Článok 32 ods. 2 písm. a)
20. jún 2022 Vec C‑642/20 Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Taliansko – Caruter s.r.l./S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A. a i. Smernica 2014/24/EÚ – Verejné obstarávanie – Článok 63 – Využitie spôsobilosti iných subjektov zo strany skupiny hospodárskych subjektov – Možnosť verejného obstarávateľa požadovať, aby boli určité podstatné úlohy vykonávané účastníkom tejto skupiny – Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje, že podnik splnomocneného zástupcu musí spĺňať podmienky účasti a jeho podiel na dodávaných službách musí byť väčšinový
Spojené veci C-68/21 a C-84/21
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Štátna rada, Taliansko)
1. Dva talianske verejnoprávne podniky zodpovedné za poskytovanie služieb mestskej a medzimestskej osobnej dopravy vo svojich príslušných mestách (Mantova a Brescia) vyhlásili verejné obstarávanie na dodanie náhradných dielov pre autobusy. Týmito náhradnými dielmi mohli byť tak originálne náhradné diely značky Iveco, čo bola značka vozidiel, ako aj rovnocenné náhradné diely.
2. Po zadaní zákaziek na dodanie tovaru podnik, ktorý nebol úspešným uchádzačom, podal opravné prostriedky, v ktorých spochybňuje, či "rovnocenné náhradné diely" mali mať typové schválenie ES v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ESz 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (ďalej len "smernica 2007/46").
3. Consiglio di Stato (Štátna rada, Taliansko) sa predovšetkým pýta, či je na dodanie rovnocenných náhradných dielov potrebné schválenie, alebo či by stačilo predložiť spolu s ponukou vyhlásenie o rovnocennosti so schváleným originálnym náhradným dielom.
I. Právny rámec. Právo Únie
A. Smernica 2007/46
4. Článok 1 ("Predmet úpravy") stanovuje:
"Táto smernica ustanovuje zosúladený rámec, ktorý obsahuje správne ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na schválenie všetkých nových vozidiel, ktoré patria do jej rozsahu pôsobnosti, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá na účely uľahčenia ich evidencie, predaja a uvedenia do prevádzky v premávke v rámci Spoločenstva.
Touto smernicou sa tiež ustanovujú opatrenia na predaj a uvedenie do prevádzky v premávke častí a vybavení určených pre vozidlá schválené v súlade s touto smernicou.
Osobitné technické požiadavky týkajúce sa konštrukcie a fungovania vozidiel sa pri uplatňovaní tejto smernice ustanovia v regulačných aktoch, ktorých úplný zoznam je uvedený v prílohe IV."
5. Podľa článku 2 ("Rozsah pôsobnosti"):
"1. Táto smernica sa uplatňuje na schválenie typu vozidiel navrhnutých a vyrobených v jednom alebo vo viacerých stupňoch na používanie na cestách a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek navrhnutých a vyrobených pre tieto vozidlá....".
6. V súlade s článkom 3 ("Vymedzenie pojmov"):
"Na účely tejto smernice a regulačných aktov uvedených v zozname v prílohe IV, pokiaľ v nich nie je uvedené inak:
1. "regulačný akt" je samostatná smernica alebo nariadenie alebo predpis EHK OSN, ktorý je pripojený k revidovanej dohode z roku 1958;
2. "samostatná smernica alebo nariadenie" je smernica alebo nariadenie uvedené v časti I prílohy IV tejto smernice. Tento pojem zahŕňa tiež vykonávacie akty;
3. "typové schválenie" je postup, ktorým členský štát osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;
4. "národné typové schválenie" je postup typového schválenia stanovený vnútroštátnym právom členského štátu, pričom platnosť tohto schválenia je obmedzená na územie tohto členského štátu;
5. "typové schválenie ES" znamená postup, ktorým členský štát osvedčuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky tejto smernice a regulačných aktov uvedených v zozname v prílohe IV alebo XI;
24. "komponent" je zariadenie, na ktoré sa vzťahujú požiadavky regulačného aktu, ktoré má byť časťou vozidla, ktoré môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla, ak to výslovne umožňujú ustanovenia regulačného aktu;...".
7. Článok 7 ("Postup, ktorý sa má dodržať pri typovom schválení ES systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek") znie:
"1. Výrobca predloží žiadosť schvaľovaciemu orgánu. Môže sa podať len jedna žiadosť týkajúca sa príslušného typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a môže sa podať len v jednom členskom štáte. Za každý typ, ktorý má byť schválený, sa podá samostatná žiadosť.
2. K žiadosti má byť priložená informačná zložka, ktorej obsah je určený v samostatných smerniciach alebo nariadeniach...."
8. Článok 10 ("Osobitné ustanovenia o systémoch, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách") stanovuje:
"... 2. Členský štát udelí typové schválenie ES komponentu alebo samostatnej technickej jednotky všetkým typom komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré zodpovedajú údajom informačnej zložky a ktoré spĺňajú technické požiadavky uvedené v príslušnej samostatnej smernici alebo nariadení, ako je predpísané v prílohe IV...."
9. V článku 19 ("Značka typového schválenia ES") sa uvádza:
"1. Výrobca komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, aj keď je súčasťou systému, pripevní na každý komponent alebo na každú jednotku vyrábanú v zhode so schváleným typom značku typového schválenia ES, ktorú vyžaduje príslušná samostatná smernica alebo nariadenie.
2. Ak sa nevyžaduje značka typového schválenia ES, výrobca pripevní aspoň svoj obchodný názov alebo obchodnú značku a číslo typu a/alebo identifikačné číslo.
3. Značka typového schválenia ES je v súlade s doplnkom k prílohe VII."
10. Článok 28 ("Predaj komponentov a samostatných technických jednotiek a ich uvedenie do prevádzky v premávke") stanovuje:
"1. Členské štáty povolia predaj komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo ich uvedenie do prevádzky v premávke, ak spĺňajú požiadavky príslušných regulačných aktov a iba ak sú riadne označené v súlade s článkom 19...."
11. V článku 46 ("Sankcie") je uvedené:
"Členské štáty určia sankcie, ktoré sa uplatňujú na porušenie ustanovení tejto smernice a najmä zákazov obsiahnutých v článku 31 alebo z neho vyplývajúcich a regulačných aktov uvedených v prílohe IV časti I[,] a prijmú všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie. ..."
12. Príloha IV ("Zoznam požiadaviek na účely typového schválenia ES vozidiel") sa skladá z dvoch častí: v jednej časti sa nachádza zoznam "regulačných aktov" (samostatných smerníc a nariadení) a v druhej časti sú predpisy EHK OSN najprv vymedzené [ako predpisy, ku ktorým "Spoločenstvo pristúpilo ako zmluvná strana ‚revidovanej Ženevskej dohody z roku 1958, Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov rozhodnutím Rady 97/836/ES(Ú.v. ES L 346, 1997, s. 78; Mim. vyd. 11/027, s. 52) alebo nasledujúcimi rozhodnutiami
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.