Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Postavenie elektronického kontraktačného systému (EKS) v elektronizácii verejného obstarávania alebo od povinnosti k možnosti

Dátum:

Elektronizácia procesu verejného obstarávania má za úlohu stransparentniť a urýchliť proces verejného obstarávania, ako aj zefektívniť komunikáciu jednotlivých subjektov, zjednodušiť prístup a zvýšiť konkurenciu prostredníctvom zjednodušovania postupov, no malé a stredné podniky, ako aj inovačné spoločnosti majú vo veľkej miere nedostatočné kapacity na účasť vo verejnom obstarávaní. Systémy elektronického obstarávania by mali byť integrované, modulárne, prispôsobiteľné, flexibilné a bezpečné a súčasne by mali brať do úvahy riešenia dostupné na trhu. Viac v nasledujúcom príspevku.

Postavenie elektronického kontraktačného systému (EKS) v elektronizácii verejného obstarávania alebo od povinnosti k možnosti
JUDr. Mgr.
Miriam
Slobodníková
po absolvovaní štúdia na Fakulte krajinnej ekológie UMB a neskôr Právnickej fakulte UMB pôsobila v Slovenskej agentúre životného prostredia – propagácia environmentálnej výchovy, na Ministerstve životného prostredia SR, Sekcia vôd, v rámci vypracovávania právnych stanovísk k legislatívnym dokumentom v oblasti životného prostredia, neskôr v Západoslovenskej energetike, a.s., na odbore strategického nákupu, kde získala bohaté skúsenosti v oblasti obchodného práva pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, administrácii elektronických aukcií, ako aj pri tvorbe a administrácii dodávateľsko-odberateľských zmluvných vzťahov v rámci skupiny ZSE group, v Západoslovenskej distribučnej, a.s., na odbore verejného obstarávania. Aktuálne sa venuje verejnému obstarávaniu v rámci poskytovania konzultačných služieb, zadávaním zákaziek za verejných obstarávateľov, vypracovávaním ponúk za uchádzača a tvorbe obchodných zmluvných vzťahov. Popri odbornej praxi pôsobí aj na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty UK v rámci doktorandského štúdia.
1. Elektronizácia verejného obstarávania
Elektronizácia procesu verejného obstarávania má za úlohu stransparentniť a urýchliť proces verejného obstarávania, ako aj zefektívniť komunikáciu jednotlivých subjektov, zjednodušiť prístup a zvýšiť konkurenciu prostredníctvom zjednodušovania postupov. Malé a stredné podniky, ako aj inovačné spoločnosti majú vo veľkej miere nedostatočné kapacity na účasť vo verejnom obstarávaní, ak im nie sú vytvorené správne podmienky. Systémy elektronického obstarávania by mali byť integrované, modulárne, prispôsobiteľné, flexibilné a bezpečné a súčasne by mali brať do úvahy riešenia dostupné na trhu.1) Podľa platnej legislatívy Európskej únie k októbru 2018 má byť zavedená plná elektronická komunikácia pre všetky postupy a procesy verejného obstarávania. Elektronizácia verejného obstarávania zohráva významnú úlohu pri podpore transparentnosti a zodpovednosti.
Historicky bol uznesením vlády SR č. 522 z 13. júna 2001 schválený základný dokument v oblasti informatizácie spoločnosti s názvom "Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike", ktorým sa Slovenská republika prihlásila k iniciatíve eEurope+. Na základe uvedeného uznesenia vlády SR bol predložený návrh Stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčného plánu, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 43 z 21. januára 2004.
Od 1. júla 2007 bola zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní uložená povinnosť verejným obstarávateľom postupovať výlučne formou elektronickej komunikácie (§ 25 ods. 3, § 99 ods. 1 a § 99 ods. 2). Dňa 1. mája 2007 bol zavedený do produkčnej prevádzky
informačný systém EVO
ako prvý elektronický nástroj na proces verejného obstarávania.
Stratégia informatizácie verejnej správy,
ktorá bola schválená uznesením vlády č. 131/2008 z 27. februára 2008, definuje realizáciu 100% verejného obstarávania elektronickou formou vo všetkých oblastiach.2) Na predmetnú oblasť nadväzuje aj
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
, pôvodná verzia z roku 2008, aktuálna verzia vypracovaná na indikatívne obdobie do roku 2020.3)
Správa o implementácii systému elektronického verejného obstarávania
schválená uznesením vlády SR č. 852/2007 z 3. októbra 2007 - tento dokument stanovil elektronické zadávanie minimálne 30% zákaziek na dodanie tovaru v roku 2008 a od roku 2009 elektronické zadávanie 100% zákaziek na dodanie tovaru.4)
Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2008 až 2010
- schválený uznesením vlády SR č. 707 z 8. októbra 2008 - tento dokument má strategický význam a rozpracováva ciele obsiahnuté v Lisabonskej stratégii z roku 2000. Dokument definuje aj reformu verejného obstarávania. Zefektívniť a stransparentniť proces verejného obstarávania v štátnej správe zavedením elektronického verejného obstarávania predstavuje úlohu č. 5 - Elektronické verejné obstarávanie (e-procurement) IV. Akčného plánu - Podnikateľské prostredie v rámci Národnej lisabonskej stratégie.5)
Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Legislatívny základ pre vytvorenie elektronického trhoviska - EKS vytvoril
zákon č. 95/2013 Z.z.
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon č. 95/2013 Z.z.").6)
Súvisiaca európska legislatíva v oblasti elektronizácie verejného obstarávania
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní.
2.
Akčný plán eGovernment 2016 - 2020
, DG CNECT, nadväzujúci na Stratégiu pre jednotný digitálny trh v Európe.
3.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES
. Súčasný právny rámec EÚ týkajúci sa používania elektronických podpisov je ustanovený v smernici o elektronickom podpise. Táto smernica však bola s účinnosťou od 1. júla 2016 zrušená a nahradená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS), eIDAS, ktoré je priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch od 1. júla 2016 s tým, že jednotlivé ustanovenia s ohľadom na nutnosť predloženia súvisiacich vykonávacích predpisov a na potrebu prispôsobenia členských štátov nadobúdajú účinnosť postupne v období rokov 2016 až 2018.7)
Subjekty financované zo štátneho rozpočtu, tzv. verejný obstarávatelia/obstarávatelia - štát, obec, vyšší územný celok, ako aj organizácie, ktoré sú nimi zriadené či majetkovo prepojené, musia realizovať obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s platnou legislatívou v oblasti verejného obstarávania, ktorá presne špecifikuje, v ktorých prípadoch ide o bežne dostupnú službu a v ktorých prípadoch ide o nie bežne dostupnú službu. Pri obstarávaní zákaziek bežne dostupných na trhu bolo povinné využívanie Elektronického kontraktačného systému - EKS, ak predpokladaná hodnota zákazky bola vyššia ako 15 000 eur bez DPH (pôvodne od marca 2015 do novembra 2015 to bolo 1 000 eur bez DPH a do júna 2017 to bolo 5 000 eur bez DPH) a nižšia ako 134 000 eur v prípade štátu, resp. 207 000 eur v prípade ostatných obstarávateľov. Pri stavebných prácach predstavuje horný finančný limit 5 186 000 eur. Od marca 2015 bolo
povinné obchodovanie
na EKS pre bežne dostupné tovary, služby a stavebné práce s predpokladanou hodnotou zákazky nad 1 000 eur bez DPH, od 1. novembr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.