Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Povinnosť preukazovať majetkovú účasť podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní

Dátum:

Zákon č. 13/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "novela"), ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2015, zmenil podmienky účasti na verejnom obstarávaní upravené v zákone č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") tak, že zaviedol povinnosť účastníka preukazovať majetkovú účasť v jeho vlastníckej štruktúre (§ 26a ZVO), a to nielen pri nadlimitných, ale aj pri podlimitných zákazkách. Dôvodom zavedenia tejto novej podmienky má byť v zmysle dôvodovej správy k novele najmä zabránenie účasti na verejnom obstarávaní schránkovým firmám, ktorých vlastnícka štruktúra nie je transparentná, resp. zabezpečiť, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastňovať iba tie právnické osoby, ktorých vlastnícka štruktúra je známa.

Povinnosť preukazovať majetkovú účasť podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní
JUDr.
Viliam
Karas
PhD.
- advokát a konateľ advokátskej kancelárie MAPLE & FISH, s. r. o., ktorá poskytuje odborné právne poradenstvo aj v oblasti verejného obstarávania. Je členom Osobitnej komisie - poradného orgánu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. V súvislosti s jeho publikačnou činnosťou uvádzame publikácie Európske právo (Iura Edition, 2004 a 2007), Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva (Iura Edition - Právnická fakulta TU, 2008), Verejné obstarávanie - sprievodca verejným obstarávaním pre obstarávateľov a uchádzačov (Verlag Dashöfer, 2010), Európske právo (C. H. Beck, 2012). Pedagogickej činnosti sa venuje ako člen katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity
Mgr.
Marek
Šmid
LLB.
- koncipient advokátskej kancelárie MAPLE & FISH, s. r. o. so špecializáciou na verejné obstarávanie a ochranu osobných údajov. Je hosťujúcim pedagógom Právnickej fakulty, University of Westminster, Londýn pre právo verejného obstarávania EÚ a expertom na právo EÚ v projekte Európskej komisie zameranom na efektívne verejné obstarávanie v kandidujúcich štátoch EÚ.
V zmysle § 26a ods. 1 ZVO sa verejného obstarávania nemôže zúčastniť a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, alebo c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.
Podmienku majetkovej účasti sú verejní obstarávatelia/obstarávatelia povinní určiť pri zadávaní zákazky [§ 31 ods. 3 ZVO] a uviesť ju do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na súťaž [§ 32 ods. 1 písm. b) a § 32 ods. 2 písm. b) ZVO].
Novela povinnosť preukázať majetkovú účasť zakomponovala do zákona o verejnom obstarávaní aj v súvislosti s tými osobami, ktorých kapacity sa využívajú na preukázanie finančného a ekonomického postavenia (§ 27 ods. 2 ZVO), ako aj technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 28 ods. 2 ZVO). Povinnosť preukazovať majetkovú účasť platí aj pre skupinu dodávateľov (§ 31 ods. 3 ZVO), a to pre každého člena skupiny osobitne, rovnako ako pri preukazovaní osobného postavenia v zmysle § 26 ZVO.
Je však dôležité si uvedomiť, že podmienka preukázania majetkovej účasti v zmysle § 26a je ďalšou samostatnou podmienkou účasti na verejnom obstarávaní. Novela túto povinnosť - preukazovať majetkovú účasť - neumožnila subsumovať pod podmienku osobného postavenia v zmysle § 26 ZVO. Nemožno ju preto preukázať zápisom do zoznamu podnikateľov, ale naopak je ju potrebné preukazovať v každom verejnom obstarávaní.
V ďalších častiach tohto článku sa budeme venovať
a)
analýze ustanovení § 26a ZVO,
b)
sankciám vyplývajúcim z porušenia povinnosti preukázať majetkovú účasť,
c)
analýze § 26a ZVO z pohľadu práva Európskej únie a
d)
návrhu legislatívnych zmien v súvislosti s podmienkou účasti v zmysle § 26a ZVO.
1. Účasť právnickej osoby so sídlom v štáte bez možnosti preukázania vlastníckej štruktúry
Uvedená podmienka § 26a ods. 1 písm. a) ZVO spočíva v tom, že verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť tá osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť.
Pod kvalifikovanou účasťou možno rozumieť v zmysle § 26a ods. 2 ZVO priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.
Z gramatického výkladu § 26a ods. 1 písm. a) vyplýva, že znemožniť účasť na verejnom obstarávaní je možné určitej osobe už len preto, lebo má sídlo v štáte, v ktorom napríklad neexistuje povinnosť zverejňovať spoločníkov obchodných spoločností. Takto interpretovaný § 26a ods. 1 písm. a) je v rozpore so základnými p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.