Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Požiadavka verejného obstarávateľa na predloženie zoznamu poskytnutých služieb obdobného charakteru, ako je predmet zákazky

Dátum:

Podmienka predloženia dôkazu (dôkazov) o objektívnej nemožnosti získania potvrdenia odberateľov o poskytnutí služieb je, hoci nie je explicitne vyjadrená v zákone o verejnom obstarávaní, plne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. júna 2015, sp. zn. 8 Sžf 39/2014.

Požiadavka verejného obstarávateľa na predloženie zoznamu poskytnutých služieb obdobného charakteru, ako je predmet zákazky
JUDr.
Jana
Zemková
PhD.
je predsedníčka senátu na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Je sudkyňou s viac ako 22-ročnou praxou. Pôsobila na všetkých stupňoch všeobecných súdov v Slovenskej republike. Od roku 2007 je členkou Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Špecializuje sa na finančné právo, právo hospodárskej súťaže, verejné obstarávanie a mediálne právo. Externe prednášala ako lektorka pre Európsku komisiu, Justiční akadémii Českej republiky a Justičnú akadémiu Slovenskej republiky, ktorá je zriadená pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a justičných úradníkov. Autorsky sa podieľala na viacerých odborných článkoch a publikáciách. Zastáva funkciu sudcu
ad hoc
na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným osobnostiam s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.
Skutkový stav
Predmetom súdneho prieskumu na základe podanej žaloby (§ 247 a nasl. OSP) bolo rozhodnutie žalovaného - Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "žalovaný" alebo "úrad"), ktorým zamietol námietky žalobcu proti vylúčeniu z užšej súťaže na predmet zákazky "Právne poradenstvo a zastupovanie" podľa § 139 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO").
Krajský súd po preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného, ktorý mu predchádzal, v rozsahu žalobných bodov dospel k záveru, že rozhodnutie a postup žalovaného bol v súlade so zákonom, a preto žalobu zamietol. Z odôvodnenia rozhodnutia krajského súdu ďalej vyplynulo, že z obsahu administratívneho spisu krajský súd zistil, že vo Vestníku verejného obstarávania bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zo strany E. ako verejného obstarávateľa na predmet zákazky "Právne poradenstvo a zastupovanie", pričom v rámci podmienok súťaže v časti III. 2.3 "Technická alebo odborná spôsobilosť" vyžadoval verejný obstarávateľ nasledovné:
"Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) ZVO predloženie zoznamu poskytnutých neprioritných služieb kategórie 21, prílohy č. 3 ZVO právnych služieb obdobného charakteru, ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky (2008, 2009, 2010) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak odoberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak to nie je možné, uchádzač alebo záujemca doloží čestné vyhlásenie o ich dodaní. O tom, že potvrdenie nie je možné od inej osoby získať, predloží uchádzač dôkaz."
Súd prvého stupňa zhodne so žalovaným dospel k názoru, že podmienka predloženia dôkazu (dôkazov) o objektívnej nemožnosti získania potvrdenia odberateľov o poskytnutí služieb je, hoci nie je explicitne vyjadrená v zákone o verejnom obstarávaní, plne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Vo svojej argumentácii krajský súd poukázal na skutočnosť, že žalobca nepreukázal, že nie je možné predložiť potvrdený dôkaz o plnení od verejného obstarávateľa a potvrdený dôkaz o plnení od inej osoby ako verejného obstarávateľa - odberateľa. V žiadosti o účasť žalobcu sa podľa žalovaného nenachádza ani jeden dôkaz o plnení zmluvy, objednávky a všetky sú potvrdené iba žalobcom, resp. osobou, ktorá mu poskytla prísľub podľa § 28 ods. 2 ZVO. Žalobca, podľa názoru krajského súdu, nepredložil obstarávateľovi ani jeden relevantný dôkaz, prečo nemohol predložiť jednotlivé referencie o plnení zmlúv, objednávok, ktoré sú potvrdené odberateľmi. Podľa názoru súdu, pokiaľ by žalobca nemožnosť kontaktovať odberateľa preukázal, musela by byť takáto argumentácia zo strany žalovaného nepochybne akceptovaná a potom by mohol žalovaný akceptovať aj čestné vyhlásenia žalobcu, lebo by preukázal uvedeným dôkazom, že naozaj nemohol zmluvy a objednávky potvrdiť verejnými obstarávat
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.