Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Prípravné trhové konzultácie

Dátum: Rubrika: Články

Prípravné trhové konzultácie („PTK“) ako inštitút umožňujúci verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (ďalej len „obstarávateľ“) overiť možnosti trhu za účelom vhodného nastavenia súťažných podmienok výslovne upravuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Úprava tohto inštitútu v ZVO je zdanlivou novinkou oproti predchádzajúcim normám, ktoré PTK výslovne neupravovali. Prípravné trhové konzultácie však boli prípustné vždy, čo dokazuje nie len to, že predchádzajúca právna úprava ich realizáciu nezakazovala, ale najmä fakt, že k ich bezproblémovej realizácii dochádzalo i v predchádzajúcom období. Je nepochybné, že výslovná úprava PTK v ZVO prispieva k právnej istote a umožňuje obstarávateľom pristupovať k PTK s väčšou dôverou. Sme presvedčení a naše praktické skúsenosti to dokazujú, že PTK by sa mali stať štandardným nástrojom obstarávateľov. Ak sú totiž konzultácie vedené správne, môžu významne prispieť k transparentnosti a vhodnému nastaveniu súťažných podmienok a k celkovému úspechu procesu obstarávania a plneniu predmetu verejného obstarávania. 

Základom právnej úpravy PTK je čl. 40 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24/EU z 26.2.2014. Konzultácie s dodávateľmi v rôznych formách pritom majú najmä v zahraničí dlhoročnú tradíciu a poznala ich už aj predchádzajúca európska obstarávacia smernica ako "technický dialóg" vedený pred začatím verejného obstarávania ako prostriedok získavania informácií pri príprave súťažných podkladov.
Obstarávatelia sa môžu sami rozhodnúť, či a akým spôsobom uskutočnia prípravné trhové konzultácie. Kedykoľvek však môžu komunikovať s účastníkmi trhu v súvislosti s pripravovaným verejným obstarávaním, pričom si musia byť vedomí, že svojím postupom nesmú narušiť hospodársku súťaž a musia dodržiavať základné zásady verejného obstarávania.
V tomto texte sa venujeme prípravným trhovým konzultáciám otvoreným širokému okruhu dodávateľov a zámerne odhliadame od špecifických prípadov cielenej prípravnej trhovej konzultácie s jediným potenciálnym dodávateľom, ich vopred obmedzeným okruhom alebo konzultácií s odborníkom.
PRIESKUM TRHU ALEBO TRHOVÉ KONZULTÁCIE?
Súčasný ZVO upravuje ako spôsob stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky popri prieskumu trhu práve prípravné trhové konzultácie. Tieto dva inštitúty sú tak v ZVO uvedené popri sebe.
Prieskum trhu v praxi býva uskutočňovaný veľmi jednoducho a neformálne. Spravidla ide o cielené otázky na širší okruh potenciálnych dodávateľov, ktoré zasiela obstarávateľ písomne, najmä elektronicky (e-mailom), a žiada o poskytnutie odpovede do určitého dátumu. Možná je aj telefonická či ústna forma dopytovania (napr. na veľtrhu) pri rešpektovaní povinnosti zaznamenať takto získané informácie za účelom dokazovania, že predpokladaná hodnota bola stanovená správne a preukázateľne.
Obstarávatelia by mali počítať s tým, že akákoľvek širšia alebo iná forma komunikácie s účastníkmi trhu už fakticky predstavuje prípravné trhové konzultácie v zmysle ZVO a že je potrebné, aby postupovali v súlade s pravidlami pre ich vedenie. Uvedené platí bez ohľadu na to, či obstarávateľ takúto komunikáciu s dodávateľmi ako "prípravnú trhovú konzultáciu" označí alebo nie.
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY
Ustanovenie § 25 ZVOv hrubých rysoch ustanovuje, akým spôsobom by mal obstarávateľ pri vedení PTK postupovať. Obstarávatelia majú možnosť stanoviť s kým a akým spôsobom bude PTK vedená. Pre stanovenie adekvátneho okruhu účastníkov PTK a jej priebehu pritom bude zásadný účel, ktorý obstarávateľ vedením PTK sleduje, teda či bude potenciálnych účastníkov primárne
informovať
alebo, naopak,
informácie od dodávateľov získavať
.
Vždy však platí, že vedením PTK
nesmie byť narušená hospodárska súťaž
, ani nesmie byť narušený princíp nediskriminácie a transparentnosti. ZVO ustanovuje, že opatrenia k dodržaniu uvedených zásad majú spočívať v zabezpečení rovnosti, resp. porovnateľnosti informácií pre všetkých dodávateľov, ustanovení primeranej lehoty na podanie ponúk a sprístupneniu informácií o PTK.
Sme presvedčení, že absencia konkrétneho postupu pri vedení PTK v ZVO je úmyselná a pre prax paradoxne prospešná. Takýto stav môže v začiatkoch svojej praktickej aplikácie prinášať určitú mieru neistoty ohľadom možností obstarávateľa, na druhej strane však poskytuje široký priestor pre vlastný prístup obstarávateľa pri vedení PTK i pri výbere vhodných účastníkov.
V súvislosti s realizáciou PTK je potrebné zachovávať transparentný prístup a rovnaké zaobchádzanie aj pri vyhodnocovaní výsledkov konzultácie a ich premietnutí do súťažných podmienok pripravovaného verejného obstarávania. Obstarávateľ by preto mal všetky informácie získané v rámci konzultácie podrobiť vlastnému (prípadne tiež expertnému) kritickému posúdeniu, keďže sú objektívne a priemerné pre nastavenie súťažných podmienok ako takých.
PRAKTICKÁ VYUŽITEĽNOSŤ PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
Vhodné uplatnenie prípravnej trhovej konzultácie sa ponúka najmä v prípadoch, keď obstarávatelia nedisponujú dostatočnými informáciami o predmete verejného obstarávania, prípadne majú obavu, aby vo verejnom obstarávaní nedefinovali súťažné podmienky neprimerane alebo na danom trhu neštandardne.
Konzultácie dobre poslúžia na overenie zamýšľaného nastavenia konkrétnych parametrov verejného obstarávania či na overenie predpokladanej hodnoty zákazky, podmienok zvažovaných do technickej časti alebo časti upravujúcej podmienky účasti, či hodnotenie tak, aby tieto boli zmysluplné a viedli k naplneniu princípu
best value for money,
t.j. k získaniu maximálnej pridanej hodnoty pri ekonomicky najvýhodnejšej ponuke. Veľmi vhodné je overiť tiež akceptovateľnosť zmluvných ustanovení, najmä tých, ktoré sú nad rámec bežných trhových štandardov alebo ktoré môžu pôsobiť negatívne na rozhodovanie dodávateľov, či sa budú o verejné obstarávanie vôbec uchádzať. Medzi takéto zmluvné ustanovenia patrí napríklad termín plnenia, požiadavky na súčinnosť, nastavenie zmluvných pokút, zábezpeka, predčasné ukončenie zmluvy či vyhradené práva.
Za praktickú a aj na Slovensku dobre využiteľnú považujeme metodiku českého Ministerstva pre miestny rozvoj pre postup pri PTK, ktorá je dostupná na webovej stránke http://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim/ a obsahuje opis postupu a jednotlivé možnosti v potrebných detailoch.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.