Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Prísnejšie pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou financované z fondov európskej únie

Dátum:

Už názov prezrádza, že zákazky s nízkou hodnotou predstavujú z pohľadu finančného limitu najmenej významné zákazky, a preto by sa dalo predpokladať, že sú spojené s najjednoduchším postupom. Uvedené pravidlo nepochybne platí s jednou "drobnou" výnimkou, ktorú reprezentujú zákazky s nízkou hodnotou financované z fondov Európskej únie (ďalej aj "EÚ"). Ak sa vo všeobecnosti hovorí, že "eurofondové" verejné obstarávanie má nastavené prísnejšie pravidlá, nie je možné tento názor stiahnuť na všetky postupy verejného obstarávania. Zákon o verejnom obstarávaní je iba jeden a v prípade nadlimitných alebo podlimitných zákaziek nie sú stanovené pri "eurofondových" zákazkách pravidlá, ktoré by sprísňovali požiadavky na zverejňovanie zákaziek, vyhodnocovanie podmienok účasti, stanovili povinnosť určovať dlhšie lehoty na predkladanie ponúk a pod. Pri zákazkách s nízkou hodnotou však toto pravidlo neplatí a skutočne treba priznať, že tie "eurofondové" majú prísnejšie pravidlá, ktoré by sme nenašli v zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO"). Cieľom tohto článku je predstaviť tieto pravidlá a na záver vysvetliť dôvody, pre ktoré boli takto nastavené ...

Prísnejšie pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou financované z fondov európskej únie
Mgr.
Branislav
Hudec
pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Odbor verejného obstarávania a plní úlohy aj pre Sekciu centrálny koordinačný orgán Disponuje viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, kde dva roky rozhodoval v konaní o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie, následnou prácou pre súkromný sektor získal skúsenosti s verejným obstarávaním z pohľadu uchádzača, a to prípravou ponúk a uplatňovaním revíznych postupov. Ďalej svoje skúsenosti s verejným obstarávaním využíval na Ministerstve financií SR pri kontrole projektov financovaných z fondov EÚ. Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, podieľa sa na tvorbe a aktualizácii Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Právo vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.
Kde hľadať pravidlá pre zadávanie "eurofondových" zákaziek s nízkymi hodnotami?
Základným dokumentom upravujúcim kontrolu verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ je Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej aj "systém riadenia"), presnejšie kapitola 3.3.7 upravujúca kontrolu verejného obstarávania. Zákazkám s nízkou hodnotou je venovaná samostatná podkapitola a systém riadenia upravuje základné povinnosti, ktoré sú prijímatelia príspevku z fondov EÚ povinní splniť v prípade, že zadávajú zákazku, ktorá je z pohľadu finančného limitu zákazkou s nízkou hodnotou. Osobitnú pozornosť si ešte zaslúži Metodický pokyn centrálneho koordinačného orgánu (CKO) č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 eur, ktorý sa špeciálne venuje pravidlám na zadávanie zákaziek tohto typu a je voľne dostupný na webovom sídle partnerskadohoda.gov.sk.
Úprava zákaziek s nízkymi hodnotami v zákone o verejnom obstarávaní
V zákone o verejnom obstarávaní úpravu zákaziek s nízkou hodnotou nehľadajte v jeho úvode, ako tomu bolo od 1. júla 2013 v zákone č. 25/2006 Z.z., ale z pohľadu štruktúry zákona sa základné pravidlá na ich zadávanie posunuli za podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska a ich úprava je predmetom § 117 ZVO, ktorý znie nasledovne:
"(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
(2) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
(3) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.
(4) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy; § 24 sa nepoužije."
Ako možno vidieť, úprava zákaziek s nízkou hodnotou je pomerne skromná a všeobecná, zákon určuje jasné pravidlá najmä v oblasti zverejňovania ich výsledkov (súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur), evidenciu dokladov a formu zmluvy. Z pohľadu verejného obstarávania rozhodujúcu časť upravujúcu procesný postup zadávania zákazky zákonodarca uvádza iba všeobecným pravidlom, podľa ktorého vynaložené náklady na predmet zákazky majú byť primerané jeho kvalite a cene. Zákon sa nezmieňuje ani o povinnom výkone prieskumu trhu, ktorý by bol realizovaný napríklad oslovením troch vybraných záujemcov v záujme zabezpečenia hospodárskej súťaže, ani o pravidle, podľa ktorého by mali byť ponuky vyhodnocované na základe jasne uvedených kritérií, napríklad na základe kritéria najnižšej ceny.
Základné pravidlo o obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou, a to aby vynaložené náklady boli primerané jeho kvalite a cene, bolo v rovnakom znení uvedené aj v predchádzajúcom zákone o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z., či už v ustanovení § 102 alebo od 1. júla 2013 v ustanovení § 9 ods. 9. Určitá vyššia miera transparentnosti platila všeobecne v prípade zverejňovania pre každú zákazku s nízkou hodnotou iba 8 mesiacov, keď súčasťou § 9 ods. 9 bolo počas obdobia 8 mesiacov nasledovné pravidlo:
"Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania."
V prípade "eurofondových" zákaziek s nízkou hodnotou však predstavuje § 117 ZVO iba odrazový mostík k vlastným pravidlám, ktoré sú prísnejšie, podrobnejšie, ale aj transparentnejšie, a preto stojí za to si ich priblížiť.
Úvod do "eurofondových" zákaziek s nízkou hodnotou
Na úvod musí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorého v žargóne eurofondov označujeme pojmom prijímateľ, určiť predpokladanú hodnotu zákazky. Na výber má z možností ako priesku
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.