Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor EÚ vydal v 1. štvrťroku 2020 nasledujúce uznesenia ESD k problematike verejného obstarávania.

Dátum vydania rozhodnutia Číslo prípadu Názov účastníka sporu Téma
26. 3. 2020 Vec C-496/18 a C-497/18 Návrh na začatie prejudicálneho konania Hungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út‑ és Vasúttervezési Kft. (C‑496/18), Sixense Soldata (C‑496/18), Budapesti Közlekedési Zrt. (C‑496/18 a C‑497/18), proti Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, za účasti Közbeszerzési Hatóság Elnöke Vnútroštátna právna úprava, ktorá umožňuje určitým orgánom začať ex offo konanie v prípade protiprávnej zmeny zmluvy počas jej plnenia – Preklúzia práva začať ex offo konanie – Zásady právnej istoty a proporcio­nality
26. 3. 2020 Vec C-344/18 Návrh na začatie prejudiciálneho konania ISS Facility Services NV proti Sonii Govaertsovej, Atalian NV, predtým Euroclean NV Smernica 2001/23/ES – Článok 3 ods. 1 – Prevody podnikov – Zachovanie práv zamestnancov – Verejná zákazka na upratovacie služby – Zadanie častí zákazky dvom novým úspešným uchádzačom – Prevzatie zamestnanca prideleného na všetky časti zákazky
30. 1. 2020 Vec C-395/18 Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA proti Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Smernica 2014/24/EÚ – Článok 18 ods. 2 – Článok 57 ods. 4 – Fakultatívne dôvody vylúčenia – Dôvod vylúčenia postihujúci subdodávateľa, ktorý je uvedený v ponuke hospodárskeho subjektu – Porušenie povinností subdodávateľa v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca automatické vylúčenie hospodárskeho subjektu z dôvodu takéhoto porušenia
27. 2. 2020 Vec C-298/18 Návrh na začatie prejudiciálneho konania Reiner Grafe, Jürgen Pohle proti Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH, Smernica 2001/23/ES – Článok 1 ods. 1 – Prevod podniku – Zachovanie práv zamestnancov – Prevádzkovanie autobusových liniek – Prevzatie personálu – Neprevzatie prevádzkových prostriedkov – Dôvody
27. 12. 2019 Vec C-402/18 Návrh na začatie prejudiciálneho konania Žalobkyne: Tedeschi Srl, konajúca vo vlastnom mene a ako mandatár dočasného združenia podnikov, Consorzio Stabile Istant Service, konajúce vo vlastnom mene a ako mandant dočasného združenia podnikov, Žalované: C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza Články 49 a 56 Zmluvy o fungovaní EÚ – Zadávanie verejných zákaziek – Smernica 2004/18/ES – Článok 25 – Uzatváranie subdodávateľských zmlúv – Vnútroštátna právna úprava, ktorá obmedzuje možnosť uzatvoriť subdodávateľské zmluvy na 30 % celkovej sumy verejnej zákazky a ktorá zakazuje, aby ceny uplatniteľné na plnenia zadané subdodávateľom boli znížené o viac ako 20 % vzhľadom na ceny vyplývajúce zo zadania zákazky
20. 1. 2020 Vec C-395/18 návrh na začatie prejudiciálneho konania Žalobkyňa: Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA Žalovaní: Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze za účasti: E-VIA SpA Verejné obstarávanie tovaru, prác alebo služieb – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 18 ods. 2 – Článok 57 ods. 4 – Fakultatívne dôvody vylúčenia – Dôvod vylúčenia postihujúci subdodávateľa, ktorý je uvedený v ponuke hospodárskeho subjektu – Porušenie povinností subdodávateľa v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva – Vnútroštátna právna úp
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.